1 TE bygget m banner

Stopp turbinene på Storheia og i Roan nå! Respekter urfolks rettigheter!

Vi har i dag hatt markeringer ved Olje- og energidepartementet, […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. januar 2022

Del:

Vi har i dag hatt markeringer ved Olje- og energidepartementet, ved Statkraft sitt kontor i Oslo og ved Trønderenergi sitt bygg i Trondheim. Oppfordring til å stanse anleggene på Fosen som ble dømt i Høyesterett er levert til eierne, driverne og departementet. Motvind Norge peker på eieransvaret denne gangen. Statkraft og Trønderenergi har store eierandeler i anleggene på Fosen som ble dømt i Høyesterett. Det er ikke bare å skjule seg bak Olje- og energiministeren – eierne har et stort ansvar for at anleggene nå drives uten gyldig konsesjon.

Det var punktmarkeringer med banner og plakater, og en tekst som er levert til Olje- og energiministeren, konsernsjef i Statkraft og styreleder i Storheia Vindpark Christian Rynning-Tønnesen, daglig leder i Storheia Vindpark Hilde Bakken, konsernsjef Trønderenergi Ståle Gjersvold , Stadtwerke Munchens styrerepresentant Christian Vogt i Roan vind og Ragnhild Remmen Bull, daglig leder i Roan Vind.

I brevene har Motvind Norge sagt dette:

Høyesterett har i en enstemmig dom i oktober 2021 sagt at vedtakene om konsesjon for Storheia vindpark og Roan vind på Fosen er ugyldige. Anleggene er likevel i full drift. Det strider mot vanlig folks rettsfølelse at noen som har fått en dom mot seg bare kan fortsette som før. Og det er kritisk for reindriften i områdene at ikke anleggene stoppes.

Motvind Norge forventer at eiere og driftere av anleggene på Storheia og i Roan tar dommen på alvor og stopper driften. Bare da tar man ansvar som eiere, og viser at man respekterer samenes rettigheter og dommen i høyesterett. Det vi snakker om her er menneskerettigheter og urfolks rettigheter. Dommen gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. (Dette er sitat fra Høyesteretts avgjørelse.) Dommen sier at konsesjonsvedtakene er ugyldige, men ikke hva dette medfører, ettersom dette ikke var domstolens oppdrag å vurdere. Saken er derfor vanskelig for både eiere og konsesjonsmyndighet, og OED har gjentatte ganger sagt at «saken må vurderes».

Da er det to muligheter: Anleggene stoppes og står stille mens saken vurderes. Eller anleggene får gå som før og ingen umiddelbar reaksjon på dommen skjer. Motvind Norge mener det er helt urimelig at anleggene får fortsette å drives som om ingen dom har falt. Samenes rettigheter blir oversett og ikke tatt til følge.

Norge er ofte frampå når det gjelder menneskerettigheter i andre land. Det er for oss fullstendig uforståelig at menneskerettighetsbrudd i vårt eget land skal overses, og at både store eierselskap og nasjonale myndigheter lar bruddene fortsette med samme styrke.

Det er alvorlig for samene at ikke dommen får en rask oppfølging. Og det er alvorlig for vårt land at man ikke umiddelbart innretter seg etter at man har fått en dom om urfolksrettigheter. Det er alvorlig for Norges internasjonale anseelse at anleggene kan fortsette å gå selv om dommen sier de ikke har lovpålagt konsesjon, og at man viser at menneskerettigheter ikke tas alvorlig.

Til eiere og driftere av Storheia vindpark og Roan Vind: Stopp anleggene mens OED gjør sine vurderinger! Ta eieransvar for å ikke bryte internasjonale menneskerettigheter!

Motvind Norge kan love at det blir flere markeringer.