20211112_143949

Motvind Norge med innspill til energikommisjonen

«Det grønne skiftet» på Frøya. Foto: Jørn Are Johansen Regjeringen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

11. mai 2022

Del:

«Det grønne skiftet» på Frøya. Foto: Jørn Are Johansen


Regjeringen oppnevnte 11. februar en energikommisjon som skal «kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft». Motvind Norge har formulert følgende innspill til kommisjonen:

Vindkraftutbygging: FNs naturpanel er klare på at endret arealbruk er den viktigste årsaken til at artene nå dør ut mellom ti og hundre tusen ganger raskere enn før. Forbruk av store areal av natur og friluftsområder til vindindustri er skadelig for natur, biologisk mangfold, mennesker og vår samfunnsøkonomi. Vindkraftutbygging i Norge er også svært konfliktskapende og svekker tilliten til det grønne skiftet. Det må derfor ikke bygges mer vindkraft i Norge.

Alternativ Energipolitikk: Fokus må settes på mer effektiv utnyttelse av den energien vi allerede produserer. Energieffektivisering er ett av flere sentrale virkemidler. Vi håper energikommisjonen vil se på og summere bidragene fra alle energikilder og vurdere om vårt fremtidige kraftbehov kan dekkes uten mer vindkraft slik vi har vist i rapporten: Energipolitikk på naturens premisser, kp. 2.

Kraftbehov: Ny grønn industri er bra! Men det store omfanget av planer om kraftkrevende industri som batterifabrikker, datasenter og hydrogenfabrikker som har dukket opp de siste to årene er lite realistisk. Vi advarer mot at energipolitikken baseres på estimater som overdriver fremtidig kraftbehov.


Vindturbindeler faller på bakken og mikroplast skaller av i det som tidligere var et villmarkspreget område på Frøya. Foto: Jørn Are Johansen


Uavhengig analysemiljø: De analyser som i dag fremlegges for kraftbehovet i Norge mangler konsistens, dokumentasjon – og altfor ofte også realisme. Det må etableres et kompetent uavhengig analysemiljø som dekker kraftbransjen og leverer pålitelige analyser og tall til offentligheten.

Korrupsjon og miljøkriminalitet: Ved salg av vindkraftverk til utenlandske investeringsselskap skapes superprofitter opp i tusen prosent. Slike store fortjenester tiltrekker seg kriminalitet! Det må tas forholdsregler mot miljøkriminalitet, smøring og korrupsjon innen vindkraftbransjen. Det må etableres kontrollinstanser med ansvar å føre kontroll med pengeflyten i bransjen og sikre at lover, regler og alminnelige prinsipper for forvaltning følges. Økt åpenhet i lokalsamfunnene må også sikres – spesielt i den tidlige fasen i utvikling av vindkraftverk.

Motvind Norge arbeider på frontlinjen i norsk kraftpolitikk hvor politikken møter vanlige folk. Vi sitter på en omfattende kunnskap om konsekvensene av politikken. Vi ber om at energikommisjonen tar våre erfaringer og innspill til følge. Det må legges til rette for en omfattende endring av energipolitikken i retning økt bærekraft slik vi beskriver i rapporten Energipolitikk på naturens premisser.

Vindkraft er et miljøpolitisk og teknologisk blindspor, noe dette fotografiet av en vindturbin på Frøya kan bidra til å illustrere. Foto: Jørn Are Johansen

Nye innlegg