Leif Arne Jåma august 2021

Absurd forslag om ny utredning

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen setter grunnleggende rettsstatsprinsipper til side […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. september 2022

Del:

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen setter grunnleggende rettsstatsprinsipper til side for å beskytte vindkraftutbyggernes økonomiske interesser. Foto: Leif Arne Jåma

11. oktober 2021 tapte Statnett SF, Fosen Vind DA og Staten v/Olje- og energidepartementet mot reinbeitedistriktene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Vindkraftanlegget i Storheia er lovstridig og skulle vært revet, men norske myndigheter velger i stedet å trenere dommen. Nå sier regjeringen at saken skal utredes på nytt.


Tekst: Leif Arne Jåma, talsmann for Sør-Fosen sijte


Konsekvensene av utbyggingen på Fosen har allerede blitt grundig utredet og vurdert gjennom 13 år. Først gjennom en omfattende behandling hos NVE og OED, deretter gjennom tre rettsinstanser, hvoretter Høyesterett konkluderte enstemmig med at de negative konsekvensene for reindriften er så betydelige at det foreligger menneskerettsbrudd. At staten etter dette vil at det skal foretas nye, omfattende utredninger om konsekvensene av utbyggingen, fremstår som temmelig absurd.

At staten etter [høyesterettsdommen] vil at det skal foretas nye, omfattende utredninger om konsekvensene av utbyggingen, fremstår som temmelig absurd.

Motvind Norge støtter Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida i Fosen-saken.

Det virker som om Regjeringen er villig til å sette grunnleggende rettsstatsprinsipper til side for å beskytte de store økonomiske interessene i saken, på bekostning av menneskerettigheter. Dette er oppsiktsvekkende og bekymringsverdig. Dommen fra Høyesterett har vakt stor interesse internasjonalt. Dersom Regjeringen fortsetter sine forsøk på å vri seg unna dommen for å beskytte kapitalinteressene, vil det trolig medføre en alvorlig svekkelse av den internasjonale tilliten til Norge som foregangsland når det gjelder urfolksrettigheter.

Dersom Regjeringen fortsetter sine forsøk på å vri seg unna dommen for å beskytte kapitalinteressene, vil det trolig medføre en alvorlig svekkelse av den internasjonale tilliten til Norge som foregangsland når det gjelder urfolksrettigheter.


Høyesterett konkluderte 11. oktober 2021 enstemmig med at de negative konsekvensene for reindriften er så betydelige at det foreligger menneskerettsbrudd. Motvind Norge støtter Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Bildet ble tatt i forbindelse med en markering på Fosen i vinterferien. Foto: Siri Fjeseth

Les mer om saken her og her