Geirmund Merkesdal, vardetenning 8. oktober 2022

Ikke krav om melding ved utvidelser av eksisterende vindkraftverk

Søknader og meldinger om å utvide eksisterende vindkraftverk vil ikke […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. oktober 2022

Del:

Søknader og meldinger om å utvide eksisterende vindkraftverk vil ikke bli sendt på åpen høring. Kun aktører og interessenter ansett av NVE for å være berørte parter, vil få anledning til å uttale seg i slike saker, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyst om, etter spørsmål fra Motvind Norge. Bildet viser en av de mange vardetenningene mot vindkraft 8. oktober i år. Foto: Geirmund Merkesdal

Motvind Norge har stilt spørsmål til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om prosesser knyttet til utvidelse av vindkraftanlegg. Vi gjengir her spørsmålene og svarene vi har mottatt. Alt tyder på at vi nå må være på vakt mot utvidelser av eksisterende vindkraftverk.

Spørsmål: Er utbygger som ønsker å utvide en eksisterende vindkonsesjon pliktig til å sende inn forhåndsmelding som første steg i prosessen?

Svar fra NVE: Meldingsfasen reguleres av plan- og bygningslovens kapittel 14 og konsekvensutredningsforskriftens regler for tiltak og planer etter annet lovverk. Det er krav om melding for vindkraftverk som planlegges med samlet installert effekt over 10 MW. For utvidelser og endringer av eksisterende vindkraftverk er det ikke krav om melding. Selv om utvidelser ikke krever melding, skal de konsekvensutredes.

For utvidelser og endringer av eksisterende vindkraftverk er det ikke krav om melding.

NVE

En vindkraftkonsesjonær som ønsker å utvide en gjeldende konsesjon kan søke om endring av konsesjonen etter energiloven § 10-4. Saksbehandlingen av en utvidelse, hvor det tidligere er fattet et konsesjonsvedtak etter energiloven § 3-1, vil normalt starte med at NVE mottar en endringssøknad.

Dersom det er snakk om en større utvidelse av arealet til et eksisterende vindkraftverk, vil vi vurdere å be om at prosessen starter med en melding, uavhengig av det formelle kravet i KU-forskriften. Utvidelsen vil da i realiteten regnes som et nytt prosjekt ved siden av et eksisterende, og behandles etter energiloven § 3-1. I slike tilfeller vil det være krav om at kommunen anmoder NVE om å ta saken til behandling før vi kan starte behandlingen av meldingen. 

Om en utvidelse skal behandles etter energiloven §§ 10-4 eller 3-1, må avgjøres konkret i hver enkelt sak, basert på faktiske forhold. Relevante kriterier i en slik vurdering vil være omfanget av utvidelsen og muligheten for gjennomføring av en god konsesjonsprosess uten en melding.

Spørsmål: Skal kommunen gi sin tilslutning til at NVE kan behandle en slik sak før NVE vil behandle den?

Svar fra NVE: Kravet om at kommunen må sende en anmodning til NVE før saken kan tas til behandling, gjelder nye konsesjonssaker og konsesjonssaker hvor det foreløpig ikke er fattet konsesjonsvedtak. Det er ikke nødvendig med anmodning fra kommunen når det gjelder endringssøknader.

Det er ikke nødvendig med anmodning fra kommunen når det gjelder endringssøknader.

NVE

Spørsmål: Kan det gjøres unntak hvor NVE vil behandle konsesjonssøknader for utvidelser uten at de blir sendt på høring?

Svar fra NVE: Alle søknader og ev. meldinger om å utvide eksisterende vindkraftverk, enten det er utvidelse av planområdet eller antall vindturbiner, vil sendes på høring til aktører og interessenter som kan bli berørt av utvidelsen. Kommunen må også ta stilling til om de vil planbehandle saken eller om de vil behandle saken som en dispensasjonssak.

Søknader og meldinger om å utvide eksisterende vindkraftverk vil ikke bli sendt på åpen høring. Kun aktører og interessenter ansett av NVE for å være berørte parter, vil få anledning til å uttale seg i slike saker.

Viktig presisering til alle kommuner som skal behandle vindkraftsaker

I saker hvor utbygger søker om utvidelse av et vindkraftverk, er det viktig å raskt få avklart om søknaden skal behandles som en større utvidelse eller en endringssøknad. Skal den behandles som en større utvidelse blir saken å betrakte som en nytt prosjekt. Kommunen vil da ha en reell vetorett til å si nei. Det er svært viktig å være klar over at denne vetoretten faller bort dersom kommunen anmoder NVE om å behandle søknaden. Spørsmålet om hvorvidt kommunen skal anmode NVE om å ta en vindkraftsøknad til behandling, er derfor den viktigste beslutningen en kommune tar i vindkraftsaker fremover. Hvis kommunen har anmodet NVE om behandling, er det NVE som bestemmer om et anlegg skal utvides.

Den reelle vetoretten faller bort dersom kommunen anmoder NVE om å behandle en søknad om utvidelse av et eksisterende anlegg.

Vi husker alle med gru det gamle systemet systemet hvor NVE, også når det gjaldt svært skadelige vindkraftutbygginger, nesten alltid vurderte fordelene til å være større enn ulempene. Selv om kommunens anmodning om å ta en vindkraftsak til behandling er en svært viktig beslutning, har ikke myndighetene fastlagt noen medvirkningsprosess hvor berørte naboer og grunneiere inviteres til å være med på dette stadiet. Kommunen avgjør selv hva det skal informeres om, og hvordan denne informasjonen skal gis. Vi ser allerede tilfeller hvor kommuner prøver å ta beslutningen om å anmode NVE om behandling, uten å åpne for at kommunens innbyggere kan medvirke, og uten å informere innbyggerne om hva som foregår.

Kommunen avgjør selv hva det skal informeres om, og hvordan denne informasjonen skal gis.