420 kV linja i Finnmark løser ingen samfunnsbehov, Statnetts søknad bør avslås

Statnetts «veikart», dvs. plan for nett i Finnmark, med prosjekter og angitt forbruk. Kilde: Statnett, 2019.

NVE behandler nå to etapper for 420 kV-linjer i Finnmark; Skaidi- Hammerfest og Skaidi-Adamsfjord. Etappen Adamsfjord-Varangerbotn blir sendt fra Statnett om kort tid.

Hverken Norge eller Finnmark har behov for den omsøkte 420 kV linja, ikke i dag, ikke i overskuelig framtid. Bedre forsyningssikkerhet til Øst-Finnmark løses ved en ny 132 kV linje Lakselv-Adamselv, og er eneste strekk som kan omfattes av oreigningslovens §2 punkt 19 og 25. 

Linjene er planlagt i landskap som i dag framstår uten tekniske inngrep. Samfunnet må ta ansvar og hindre at særinteresser får rasere Finnmarks unike landskap og skape problemer for reindrifta og reiselivet og befolkningens friluftsliv og utmarksbruk, på tvers av bærekraftsmålene. Motvind anbefaler at NVE avslår Statnetts søknad om a) konsesjon for den omsøkte 420 kV linja med trafostasjoner og b) søknad om tillatelse til ekspropriasjon av grunn og rettigheter i hht. oreigningslovens §2 punkt 19. 


Søknaden gjelder konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi transformatorstasjon og ny Lebesby transformatorstasjon i Adamselv. Statnett søker også på vegne av Repvåg Nett AS om riving/ombygging av 66 kV Smørfjord-Lakselv, ny 132 kV Smørfjord-Skaidi og utvidelse av Smørfjord transformatorstasjon. Det planlegges oppstart 2023/2024 forutsatt at alle tillatelser er gitt, med ferdigstillelse og idriftsettelse av alle anlegg i 2026/2027. 

Områdets verdi og konsekvensene av tiltaket er ikke godt nok utredet. Noen negative konsekvenser er påpekt, men de dramatiske negative effekter av denne linja i seg selv, kommer ikke fram gjennom de metoder som er brukt i utredningene. De store negative konsekvenser linja vil medføre mht. økt press for utbygging av vindkraft, er overhode ikke berørt i utredningene.

Vi merker oss at Statnett ikke anser anlegget som samfunnsøkonomisk forsvarlig: «Basert på forutsetninger og antakelser…får derfor Skaidi-Adamselv negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet…». «Store miljøinngrep, både ved nett- og eventuell vindkraftutbygging, forsterker denne konklusjonen». Oreigningslova krever at tiltak uten tvil må være mer til nytte enn til skade for samfunnet.

Samfunnet skal ikke tillate naturødeleggelser om det ikke har stort samfunnsbehov, og forsyningssikkerhet må løses med så lite konfliktfylte metoder som mulig, i dette tilfellet er ny 132 kV linje mellom Lakselv og Adamselv eneste strekk som bør vurderes ut fra samfunnets interesse.

I hht. søknaden skal lokalsamfunnene forsynes med strøm fra eksisterende strømnett i overskuelig framtid, og en ev. 420 kV linje skal gå i transitt gjennom Porsanger og Indre Laksefjorden, og om det blir aktuelt, videre via Tana. Eneste formål er at dette er billigste løsning. Intakt og inngrepsfri natur som ei slik linje ev. vil ødelegge, er ikke prissatt. 420 kV ledning Skaidi-Adamselv vil koste opptil 1 740 000 000 kroner. Om prosjektet blir realisert, må forbrukerne finansiere prosjektet i nettleie over strømregninga. Da begrunnelsen for både 420 linja og 132 linja til Smørfjord skal tjene vindkraftbransjen og andre kommersielle interesser, et generelt og diffus begrunnelse “økt forbruk”, er det meningsløst å pålegge forbrukerne disse kostnadene.

Idéen om ei slik linje gjennom indrefileten av Finnmarks og Norges natur framstår både utdatert og lite gjennomtenkt. Utdatert fordi det bærer preg av å henge i konseptet fra tidlig 2000-tallet om at vindkraft er samfunnsnyttig og klima- og miljøvennlig. Lite gjennomtenkt fordi at om man hadde vurdert hele bildet, ville konklusjonen bli at «vi kan ikke bygge ei slik linje her, konsekvensene av linja og vindkraft vil bli altfor store og negative, og prosjektet er ikke samfunnsnyttig. Områdene som vil bli berørt er unike og skal bevares for framtida uten store tekniske inngrep».

Landskapet er unikt og bør bevares som det er. Stabbursdalen/ Rávttosvuopmi, Porsanger, Brennelvdalen, Børselvfjellet, Stuoraskáidi, Storfjorden (Indre Laksefjorden). Det samme med det unike landskapet videre til Varangerbotn via Ifjordfjellet/ Idjavuonduottar, Laksefjordvidda/ Lágesduottar, Stuorra Ilis og Geassájávri mot Tana/Deatnu. At linja ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig, og at den vil medføre mange negative konsekvenser, har ikke hatt betydning for Statnett som har søkt konsesjon for å stå klar – i tilfelle det blir et behov i framtida.

Vindkraftutbygging som er formålet for pådriverne av denne linja, er meget miljøskadelig med store irreversible inngrep og forurensing i ren og inngrepsfri natur og forringelse av viktige kultur- og næringsverdier. Avbøtende tiltak for inngrep av dette omfanget, er ikke mulig. Det kan være på sin plass å minne om at utbygginga av Altaelva i si tid ble presset gjennom utfra argumenter og prognoser om en forestående kraftkrise – som viste seg å ikke holde mål. 

NVE arrangerte et digitalt folkemøte om prosjektet 21. april 2021 som ble strømma, men NVE har fjerna møtet fra nettsidene. Det var mye nyttig informasjon, og møtet har stor allmenn interesse. Det er flere private og offentlige aktører som ikke har sendt innspill ennå og som har fått utsatt frist. Vi har bedt NVE legge ut møtet igjen, og oppforder flere til å gjøre det samme.

Planene opprører mange, og det er kommet mange innspill til søknaden.
Her kan du lese innspill fra Motvind og Folkeaksjonen
Motvind Norge og Motvind Nord, innspill 18. mai 2021
Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk, innspill 10. mai 2021

les mer om prosjekter og planer fra Statnett her
Konsesjonssøknad Skaidi-Lebesby NVE
Statnett: Skaidi-Lebesby. Ny 420 kV kraftledning fra Skaidi via Lakselv til Lebesby
Viderefører 420 kV østover i Finnmark. Statnett 28.03.2019
Nettutviklingsplan Statnett 2019