LAND BACK 4

500 dager med menneskerettighetsbrudd er nok!

Beaska Niillas var en av flere som holdt appell foran […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

26. februar 2023

Del:

Beaska Niillas var en av flere som holdt appell foran Olje- og energidepartementet 26. februar. Foto: Per Inge Østmoen

NSR Nuorat, Ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Riksforbund (NSR), og Natur og ungdom markerer nå 500 dager med menneskerettighetsbrudd. I protest mot norske myndigheters trenering av Fosen-dommen har de siden 23. februar oppholdt seg i lokalene til Olje- og energidepartementet.

Den kjente artisten og skuespilleren Ella Marie Hætta Isaksen forklarer bakgrunnen for aksjonen i en kronikk i Aftenposten: «I dag 23. februar er det 500 dager siden Fosen-dommen falt. Høyesterettsdommen konstaterte at vindkraftanleggene på Roan og Storheia på Fosenhalvøya var bygget i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Fremdeles står alle de 151 vindturbinene der. Dermed markerer vi i dag 500 dager med menneskerettighetsbrudd. Det markeres med en sivilt ulydig aksjon i Olje- og energidepartementets resepsjon. Der har vi tatt oss til rette, slik staten Norge i århundrer har tatt seg til rette på samisk jord.»

Elleve høyesterettsdommere stiller seg bak den enstemmige Fosen-dommen som fastslår at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble brutt da Fosen Vind ødela senvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Ifølge Høyesterett må SP artikkel 27 forstås i sammenheng med Grunnlovens paragraf 108, som pålegger de statlige myndighetene «å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Det er på det rene at norske myndigheter ikke har lagt forholdene til rette slik Grunnloven krever i Fosen-saken.

Elleve høyesterettsdommere stiller seg bak den enstemmige Fosen-dommen som fastslår at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble brutt da Fosen Vind ødela senvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

At interessene til vindkraftselskapet Fosen Vind skulle kollidere med reindriftens interesser er på ingen måte overraskende. Verken Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eller Olje- og energidepartementet (OED) har nektet for dette, men har fastholdt en påstand om at «fordelene er større enn ulempene». Man har veid utbyggers interesser opp mot reindriftens interesser. Videre har man vist til et såkalt «grønt skifte» og et fremtidig økt energibehov som skal kunne legitimere utbyggingene. «Ordlyden i artikkel 27 åpner i utgangspunktet ikke for at statene kan foreta en interesseavveining mellom urfolks rettigheter og andre legitime formål», blir det presisert i dommen. Det er ingenting i FNs artikkel som «tyder på at statene kan innvilges en skjønnsmargin».
Rettighetene fremstår derfor «som absolutte»: «In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language».

LAND BACK. Det protesteres mot Fosen-anleggene både på innsiden av Olje- og energidepartementet og utenfor. Johs. Kalvemo foran i bildet. Foto: Per Inge Østmoen

«Urfolksrettigheter har i mange sammenhenger vist seg å beskytte natur. Det er derfor ikke tilfeldig at de områdene i verden der biomangfoldet er best bevart, også er de områdene hvor urfolk har forvaltet jorden. I en klimakrise lønner det seg altså å lytte til urfolkskunnskap og verne om urfolksrettigheter i stedet for å overkjøre dem, slik staten gjør på Fosen», poengterer Hætta Isaksen i sin kronikk. Hun advarer også om at selve tilliten til det norske demokratiet står på spill:

«Ifølge historiker Mikkel Berg-Nordlie har den moderne samebevegelsen helt siden tidlig 1900-tall gjort et utrettelig forsøk på å bli hørt gjennom det norske demokratiet. Man har gått inn for å bruke det norske maktapparatet konstruktivt for å prøve å få staten til å forstå samiske perspektiver og få anerkjent egne rettigheter. Det har man gjort fordi man, tross en lang og hard fornorskingspolitikk, har hatt en grunnleggende tillit til den norske stat. Jeg tror vi akkurat nå risikerer å miste den tilliten. Regjeringens passive behandling av Fosen-dommen blir for hver dag som går, et smertelig bevis på at vi nærmer oss en tillitskrise. Hvis samer i Norge ikke kan stole på rettsapparatet, så skranter hele troen på demokratiet.»

«Regjeringens passive behandling av Fosen-dommen blir for hver dag som går, et smertelig bevis på at vi nærmer oss en tillitskrise».

Ella Marie Hætta Isaksen

Motvind Norge støtter den pågående aksjonen i Olje- og energidepartementet. De ulovlige vindkraftanleggene på Fosen må snarest rives, og det må iverksettes et seriøst anleggsarbeid for å tilbakeføre områdene til den opprinnelige tilstanden i den grad det lar seg gjøre!

Mange møtte opp for å støtte aksjonen i Olje- og energidepartementet i dag 26. februar. Foto: Per Inge Østmoen


Nye innlegg