Motvind Norge har demonstrert en rekke ganger i Fosen-saken. Foto: Motvind Norge

800 dager med menneskerettighetsbrudd på Fosen

I dag er det 800 dager siden Høyesterett enstemmig fastslo […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

20. desember 2023

Del:

I dag er det 800 dager siden Høyesterett enstemmig fastslo at vindkraftutbyggingen i Fosen reinbeitedistrikt er et menneskerettighetsbrudd. Fortsatt står vindturbinene støtt og gir inntekter til eierne, mens de berørte reineierne er fratatt muligheten til å drive med dyr der.

For to dager siden kom nyheten om at Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har kommet til enighet, gjennom en minnelig ordning.

– Motvind Norge er glade for at Jåma-familien og hele Sør-Fosen sijte har fått en løsning de kan leve med. De har stått i et umenneskelig press i tiår. Men slik vi ser det er det ikke reineierne og kraftselskapet som trengte å finne en løsning gjennom en mekling, det var staten som skulle rette opp et pågående brudd på menneskerettighetene, sier John Fiskvik i Motvind Norge. 

– Vi opplever det problematisk at staten initierer lukkede forhandlinger med involvering av kraftselskapet. Dette fører til at reparasjonen av menneskerettighetsbruddet i stedet blir en forhandling mellom parter med ulik makt.

Reineierne har hele tiden stått overfor en vanskelig situasjon: Vindturbinene er allerede etablert og tjener penger, mens reineierne har tradisjonstap og store kostnader ved å ikke få drive reindrift der. Går reineierne fra meklingsbordet risikerer de å få enda mindre påvirkning på egen sak. Staten har tydelig signalisert at de kan lage et omgjøringsvedtak på egenhånd, der byråkratene setter premissene. Det har reineierne selvsagt alt å tape på.

På den måten har reineierne vært nødt til å fortsette kampen for sine rettigheter mot en sterk stat og et mektig kraftselskap i årevis, gjennom denne «meklingsprosessen».

– Er dette en verdig måte å følge opp Høyesteretts avgjørelse på? spør Fiskvik. 

Det er viktig å merke seg at reindriftseierne i Nord-Fosen ikke har kommet til en avtale med Staten og kraftselskapet. Nord-Fosen står dermed fremdeles i en vanskelig situasjon med et pågående menneskerettighetsbrudd, som i dag har vart i 800 dager. Presset mot dem øker selvsagt nå.

Som følge av vindkraftsakene på Fosen er kravene til konsesjoner innen reindriftsområder høynet. Motvind Norge krever at retten til forhåndstiltredelse i konsesjonssaker hvor reindriftens rettigheter blir berørt må bort.

– Motvind Norge er svært kritiske til myndighetenes håndtering av denne saken. Dessverre er menneskerettighetsbruddet på Fosen bare ett av mange lovbrudd i vindkraftsaker. Naturen og utmarka i Norge er omgjort til investeringsobjekter uten tilstrekkelig rettslig grunnlag.   

– Vi mener det må gjennomføres en granskning av alle stadier av prosessen i Fosen-saken, inkludert Regjeringens håndtering av saken. Fosen-saken er bare toppen av isfjellet når det kommer til lovbrudd rundt vindkraftsaker i Norge. Vi håper en slik granskningen skal bidra til å dokumentere dette, avslutter John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge. Regjeringens fremferd i denne saken utfordrer integriteten til rettsstaten og svekker generelt rettssikkerheten i Norge.

 


 

Nye innlegg