buheii-31-3-20

Aksjon mot ulovlig arbeid på Buheii

31. mars kl. 06:00 etablerte Motvind Sørvest vaktpost ved fylkesveg […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

31. mars 2020

Del:

31. mars kl. 06:00 etablerte Motvind Sørvest vaktpost ved fylkesveg 465 fra Kvinesdal til Knaben. Hensikten var å stoppe entreprenørselskapet Risa AS i arbeid med riggområde og atkomstveg til planområdet for vindkraft på Buheii som tiltakshaver vil gå i gang med, før alle tillatelser er på plass. Motvind Norge anser konsesjonsvedtaket som ugyldig pga. grove saksbehandlingsfeil, og har bedt advokatfirmaet Elden om å begjære midlertidig forføyning.

Da tre mindre kjøretøy fra Risa ankom kl. 07:30 og ble da stoppet av vaktmannskap fra Motvind Sørvest. Tre kvarter seinere kom politipatrulje som ble orientert om at vegen var sperret for selskapet Risa AS. Vaktposten orienterte om at konsesjonen er å anse som ugyldig, og at anleggsarbeid ansees som et brudd på Naturmangfoldsloven og Dyrevelferdsloven siden det nå er hekkesesong for kongeørn, hønsehauk, kattugle, hubro og havørn og seinere i sesongen rype og flere andre arter. Det ble også gitt informasjon om at klagefristen på vedtaket om atkomstvegen ennå ikke er utløpt, og at Motvind SørVest har til hensikt å påklage vedtaket.

Kl. 12:15 kom politiet på ny og påla nå vaktposten å fjerne sperringen over fylkesvegen. Vakten som satt fastlenket til kjettingen, ble spurt om han ville fjerne sperringen frivillig.  Han påberopte seg nødrett og sa at sperringen var ment for å stanse ulovlig anleggsarbeid. Videre at lokalbefolkning og alle med hederlige hensikter får passere. Politiet klippet så kjettingen, og vakten ble anmeldt for sperring av fylkesvegen. Motvind Sørvest har til hensikt å stanse alle forsøk på ulovlig virksomhet,  og aksjonen fortsetter på ubestemt tid.