Publisert: 24. februar 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 10:27

Nå tør vi skrive CASE CLOSED!

Gratulerer til alle som har bidradd. Gratulerer til bygdefolket som har levd med trusselen hengende over seg i snart 20 år, og som har stått i det; utholdende og ufravikelig.

Gratulerer til alle fuglene!

Gratulerer til alle på Andøya, rundt Andfjorden, i Motvind Andøya – ja, til oss alle – i hele Norge – rett og slett.

Om området

Andøya ligger framskutt mot eggakanten er kjent for rike fiskerier, og har mange unike naturkvaliteter både på land og sjø; det gjelder geologi, fugle- og dyreliv. Andfjorden er foreslått som marint verneområde. Myrene er landskjent for gode multeforekomster, og prestegården på Dverberg driver med multeplukking på kommersiell basis. Det naturbaserte reiselivet blomstrer med hvalsafari, kortreist mat, gårdsturisme, mm.

Myrområdet som omfatter Andmyran ligger på gammel havbunn, mellom Vetten i sør og Arnipa-Trolltinden i nord. De fysiske installasjonene er planlagt på gnr 29 Kvalnes, 30 Ramsa og 31 Breivika og 62 Skarstein. Mellom Dverberg og Skarstein er det ca 60. boliger samt fritidsbebyggelse. I dag er her to aktive gårdsbruk; ett med melkeproduksjon og et med sau.

Området har stor betydning som hekkeområde for fredede og truede fuglearter og som rasteplass for trekkende arter. Det planlagte vindkraftverket har nærhet til Ramsarområdet Skogvoll Ramsarsite nr. 1195, og vil bl.a. utgjøre en barriere under næringstrekk for arter som hekker i og utenfor reservatet og også for tusenvis av kortnebbgås og hvitkinngås på vei til Svalbard.

Vindkraftverk på myr er i stor konflikt med målet om utslippskutt og bevaring av myr som karbonlager.
Myrlandskapet på Andøya er unikt i global sammenheng, og bør i følge Norsk Ornitologisk forening, kvalifisere for et betydelig større verneområde enn Skogvoll naturreservat, f eks. som nytt Emerald Network-område. Fylkesmannen i Nordland foreslo i 2019 å verne Andmyran, i tråd med Stortingets ønske om supplerende vern av viktig natur, der IBA-områder og utvidelser av Ramsarområder skal være prioritert. Dette inkluderer planområdet for Andmyran vindkraftverk.

Om konsesjonssaka

Vindkraft Nord AS i Harstad var søker i 2005, siden har mange selskap vært inne i bildet. Wallenstam Fastighets 25, en del av svenske Wallenstam-konsernet, solgte i 2019 konsesjonen og Andmyran Vind AS til Prime Capital AG i Frankfurt.

Vindkraftverket er planlagt nært eksisterende bebyggelse med boliger og fritidshus, og det må påregnes helseskade og verditap som følge av støy, skyggekast, tap av landskapsverdi og utmark og turområder. Kommunelegen stilte i 2007 krav vedr støy og lokalbefolkningas helse. Kommunestyret var i si tid positiv til vindkraftverk, men stilte krav om avstander til bebyggelsen av hensynet til støyforurensing og miljøet i bygda.

For lokalmiljøet på Andøya og Andmyran er konsekvensene alvorlige, og miljøet rundt aksjonsgruppa Bevar Andmyran har vist konsistent motstand i snart 20 år. Den overhengende trussel om utbygging samt forvaltningsmyndighetenes saksbehandling har vært en stor belastning. Stadig nye eiere, stadig nye søknader, vedtak og frister gir et komplekst og krevende bilde. NVE har brutt forvaltningsloven flere ganger, og grunneiere har klagd NVEs saksbehandling inn for Sivilombudsmannen. På bakgrunn av bl.a. manglende informasjon til berørte parter, har flere grunneierne krevd anleggskonsesjonen kjent ugyldig.

Status

Fagmiljø og natur- og miljøorganisasjoner ser dette som et svært konfliktfylt og dårlig fundert prosjekt.
Som klimatiltak er det svært negativt (i 100 % torvmyr), og med en samlet klimabelastning sammenlignbar med gasskraft. Fylkesmannen påpekte alt i 2005 stor konflikt med fredede og truede fuglearter, og kommunelegen tok i 2007 opp støyproblematikken som fortsatt ikke er ivaretatt. Prosjektet er basert på foreldede, og på en rekke områder, mangelfulle og utdaterte utredninger. Prosjektet bryter derfor med forutsetningene for utbygging, og konsesjonen skulle i utgangspunktet aldri vært gitt.

Trass flere utsettelser og at prosjektet vil gi store belastninger for naturmiljø, helse og lokalsamfunn, ga NVE ny utsatt frist for igangsettelse til 31.12.2021 og forlenget konsesjonstid til 31.12.2051. Vedtaket ble påklaget av grunneiere og organisasjoner; Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Naturvernforbundet, Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF), Norges Miljøvernforbund (NMF), Sabima, Kristine Karlsen Theodorsen, Maren Anne Omma Engen, Sigurd Karlsen, Monica Amsen og Kim Ivan Nicolaisen.

NVE vektla 20.12.2019 konsesjonsseiers behov for tilgang til el-sertifikatordninga og besluttet ikke å utsette iverksettelse og sendte klagene videre til OED som klageinstans. NVE sendte også krav fra FNF Nordland, Monica Amsen, Kim Ivan Nicolaisen, Sigurd Karlsen, Kristine Karlsen Theodorsen og Maren Anne Omma Engen om at konsesjonen trekkes tilbake over til OED.

NVE opererer med frist 2021, så lenge saka ikke avgjort, er godkjent anleggskonsesjon innen 2020.

Statlig regulering ble vedtatt ved tildeling av konsesjon, og ekspropriasjonsvedtaket var begrunnet i hensynet til forsyningssikkerheten. Andøy kommune er selvforsynt med energi, og det er ingen forsyningsproblem i Nord-Norge. Motvind Norge stiller et stort spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for å bruke tvang.

Om Undersøkelsesprogram – vilkår

Andmyran Vindpark AS fikk 20.12.2006 konsesjon for Andmyran vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget av Den Norske Turistforening, Landsorganisasjonen STOPP rasering av Kysten, Norges Miljøvernforbund, Folkeaksjonen Bevar Andmyran, Maren Anne Engen, Reinhard Mook og Kari Vik.  2.3.2010 stadfestet Olje- og energidepartementet (OED) NVEs vedtak. OED konstaterte i vedtaket at vindkraftverket ville kunne få negative virkninger for fuglelivet, og satte følgende vilkår (nr. 24) om miljøoppfølgingsprogram:
«Det skal gjennomføres et miljøoppfølgingsprogram for relevante grupper av fugl. Programmet skal gjennomføres etter anerkjente prinsipper for før- og etterundersøkelser. Basert på utført miljøoppfølgingsprogram kan konsesjonsmyndigheten vurdere og eventuelt pålegge nødvendige avbøtende tiltak. Miljøoppfølgingsprogrammet skal utarbeides i samråd med miljøvernmyndighetene og oversendes og godkjennes av NVE i god tid før anleggsstart slik at nødvendige førundersøkelser kan gjennomføres».

Videre skriver OED at dersom miljøoppfølgingsprogrammet avdekker negative konsekvenser, kan NVE stille krav om ytterligere undersøkelser og pålegge gjennomføring av avbøtende tiltak. 

Verneverdier

Miljødirektoratet ga 30.10.2018 fylkesmennene i oppdrag å gjøre en naturfaglig vurdering av områder som kan bidra til et representativt vern av norsk natur – supplerende vern fase I.  Fylkesmennene skulle identifisere og foreslå konkrete områder aktuelle for supplerende vern basert på eksisterende kunnskap og selvstendige faglige vurderinger. Regjeringas oppfølging av Naturmangfoldmeldingen Supplerende vern av viktig natur.

Andmyran er på lista over områder foreslått gitt vern både fra Fylkesmannen i Nordland samt i Miljødirektoratets oversendelse til Klima og miljødepartementet.

Norsk Ornitologisk forening, NOF: Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network.


Uttalelser til søknad og klager om utsatt iverksettelse

NVE mottok flere høringsuttalelser til søknad om utsatt frist for idriftssettelse og deretter klager på NVEs vedtak av 5.9.2019 om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid.

Utbyggers presentasjoner

NVE konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=178&type=A-1,A-6

Motvind Andøy (FB gruppe)
https://www.facebook.com/groups/1536918113109826/

Tidslinje
2003 – 2005

2003

 • Informasjonsmøte i Risøyhamn
 • des 2003 Forhåndsmelding sendt NVE (42 MW)

2004

 • mar 2004 – NVE sendte den ut på høring
 • mai 2004 Tilleggsmelding etter analyser av nettkapasitet Utvidelse 135-175 MW Møte med grunneierne. Høringsfrist 15.5.
 • aug 2004 – NVE fastsatte konsekvensutredningsprogram
 • des 2004 – Konsesjonssøknad sendt NVE

2005

 • aug 2005 – Sluttbefaring i regi av NVE. Underskriftsliste mot anlegget blant lokalbefolkning
 • okt 2005 – Folkemøte på Andenes med politikere og NMVF
 • nov 2005 – NVE ba om ny plan pga. stor støybelastning
 • nov 2005 – En delegasjon politikere besøkte Smøla vindpark
 • des 2005 – Noen grunneiere skrev under avtale
 • des 2005 – Kommunestyret anbefaler konsesjon

2006 – 2008

2006

 • des 2006 – NVE ga konsesjon, inntil 160 MW, inkl. ekspropriasjonstillatelse

2007

 • jan 2007 -Folkemøte på Skarstein bygdehus. Folkeaksjonen Bevar Andmyran stiftet.
 • jan 2007 – Bevar Andmyran sluttet seg til Stopp Rasering Av Kysten
 • jun 2007 – Folkemøte på Skarstein bygdehus.
 • jul 2007 – Kommunelegen påla konsesjonseier å utrede konsekvenser for helse, bl.a. vedr. lavfrekvent støy.
 • aug 2007 – Andøy kommune vedtok reguleringsplan for vindkraftverket med bl.a. krav om avstand minimum 1200 meter.
 • sep 2007 – Klager på konsesjonen bl.a. a fra Bevar Andmyran oversendt fra NVE til OED.

2008

 • jun 2008 OED og MD – befaring/møte m kommune, konsesjonær, grunneiere, beboere og Bevar Andmyran.
 • jun 2008 – Temamøte om vindkraft på kommunehuset på Andenes.

2010 – 2018

2010

 • mar 2010 – OED behandlet ferdig klagen og ga endelig konsesjon

2012

 • mar 2012 – Revidert konsesjon. Endringer konsesjonsområde. Anleggsfrist 2017
 • Vindmålemast montert – 100 meter høy

2015

 • feb 2015 – Søknad om utsatt frist
 • jun 2015 – Anleggskonsesjon ref 200700861-49 Utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2020. Søknad om konsesjonsendring

2018

 • apr 2018 – Ny Anleggskonsesjon 200700861-57.
 • Grunneier ikke varslet om forlenget frist.
 • NVE gir klager medhold, vedtak om anleggskonsesjon ikke gyldig ref 200700861-85.

2019 – 2020

2019

 • jan 2019 – Miljøoppfølgingsprogram godkjent. Forlenget frist for idriftsettelse 31.12.2021 og anleggskonsesjon i 30 år. Påklaget.
 • apr 2019 – Stortinget vedtok forbud mot nydyrking av myr
 • vår 2019 – Flere naturvernorganisasjoner protesterer om utsatt idriftsettelse
 • sep 2019 – Eierskifte, Wallenstam Fastighets 25 til Prime Capital, Frankfurt, forutsatt frist 2021
 • sep 2019 – Avtale om utbygging med Nordkraft prosjekt AS om prosjektledelse
 • sep 2019 – NVE vedtak om utsatt frist for idriftssettelse og forlenget konsesjon
 • sep 2019 – Møter med kommune og kommunestyret
 • sep 2019 – Møte med grunneiere
 • okt 2019 – Åpent informasjonsmøte arrangert av Nordkraft
 • okt 2019 – FNF Nordland, Monica Amsen, Kim Ivan Nicolaisen, Sigurd Karlsen, Kristine Karlsen Theodorsen og Maren Anne Omma Engen har bedt om at konsesjonen trekkes tilbake.
 • nov 2019 – Utkast til MTA-plan sendt til NVE av Nordkraft
 • nov 2019 – Andmyran Vind søker NVE om endring av anleggskonsesjon
 • des 2019 – NVE fastholdt vedtaket om utsatt frist og oversendte klager til OED for avgjørelse, og ba også OED ta stilling til krav om å trekke tilbake konsesjonen

2020

 • jan 2020 – NMVF klage på NVEs saksbehandling og grunnlaget for oversending av klager til OED
 • jan 2020 – NOF og DNT, NNV, NJFF og Sabima ber om at konsesjonen trekkes tilbake

Fakta

Tekniske fakta

Søkt produksjon: 544 MW
Søkt effekt:
inntil 160MW
Antall turbiner: 26 stk
Tårnhøyde: 102,5m sør for høymyra, 122,5m på øvrig areal.
Rotordiameter: 155m
Totalhøyde: 200,5m
Frist for idriftsettelse: 2020 (under behandling)
Høyde over havet: 20-60m
.

Selskap

Konsesjonær: Andmyran Vind AS, Oslo
Investorer: Prime Capital AG, Frankfurt, Scandic S.à r.l.
Prosjekt: Nordkraft Prosjekt AS, Narvik, sep 2019-jan 2020

Illustrasjoner

                                                 Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

 

Kronikker