Netland, Kvinesdal, Buheii, vindkraft, Motvind Norge, Ulykke, Vindkraftulykke, Velt, Tungransportvelt
Eivind Salen, lukkede øyne turbinvelt

Buheii: Turbinbil i grøfta på Netland, hektisk aktivitet på Øyesletta og adgang forbudt på heia

Av styreleder Eivind Salen Natt til fredag sist uke veltet […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

24. mai 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Natt til fredag sist uke veltet en last med turbindeler til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal, Agder. Det er et av anleggene som bygges nå, selv om alle ser det aldri skulle vært bygget, og selv om Motvind Norge og andre har dokumentert og varslet om klare lovbrudd og ugyldige vedtak gjennom hele prosessen. 1. pinsedag besøkte vi åstedet. Vi besøkte ulykkessstedet, stedet der turbinene blir lagret og det også pinsedag var aktivitet, og vi besøkte inngangen til selve anlegget.

Alt var vondt.

Saken

I saker om Buheii, bør vi alltid starte med sammendraget av Motvind Norges klage til Statsforvalteren (daværende fylkesmannen) i Agder fra 9. september i fjor:

Vi ber Fylkesmannen i Agder rettlede Kvinesdal kommune om kommunal plikt til ulovlighetsoppfølgning av Buheii Vindkraftverk ASetter plan-og bygningsloven § 32-1.Vi ber Fylkesmannen bidra til at tiltaket blir stanset med øyeblikkelig virkning. Etter kravom dokumentinnsyn på vegne av parter med rettslig interesse i saken,har vi ikke mottatt dokumentasjon av at vindkrafttiltaket har søkt om tillatelse til eiendomsendring etter pbl § 20-1 bokstav m). Vi har heller ikke mottatt dokumentasjon som viser at vindkraftverket har søkt om dispensasjon etter pbl § 19-1 til eiendomsendring.  Det er da naturlig nok heller ikke fremlagt dokumentasjon av at søknad om eiendomsendring er varslet eller behandlet etter pbl § 26-1,eller av at søknad om dispensasjon til eiendomsendring er varslet eller behandlet etter pbl § 19-2. Kommunen har ikke besvart vår henvendelse hvor vi ber kommunen bekrefte eller avkrefte vår påstand. Kommunen har likevel truffet vedtak om matrikulering av festerett i strid med lov om eigedomsendring § 10 første ledd. Vi mener tiltaket ble igangsatt uten de tillatelser tiltaket krever den31. mars 2020. Til tross for at tiltakshaver er anmeldt for forholdet pågår anleggsvirksomhet fortsatt uten dokumentasjon av de tillatelser tiltaket krever.Parter med rettigheter og rettslig interesse som er rammet av det ulovlige tiltaket,synes å være prisgitt en forvaltning som ikke evner å utøve sin plikt etter loven. Saken er i ferd med å gjøre betydelig skade mht. den allmenne rettsoppfatning, tillit til forvaltningen og hensynet til grunnlovens § 98 om likhet for loven.

Vi anmoder videre Fylkesmannen i Agder om å omgjøre stadfestelse av kommunens dispensasjonsvedtak datert 20. november 2018 av eget tiltak. Vedtaket lider av tilblivelsesfeil som innebærer ugyldighet.

Motvind Norge: Brev til Statsforvalteren (tidligere fylkesmann) i Agder, 9. september, 2020. Forfattet av Eivind Mauland

Brevet vårt er ikke besvart. Vår påstand er derfor at anleggsarbeidene der foregår på bakgrunn av ugyldige vedtak, og dermed er ulovlige. Det kommer i tillegg til det moralsk uholdbare ved saken, alle naturødeleggelsene og brudd på naturmangfoldloven, og det kommer i tillegg til det komplett uetiske at selskapet som nå eier konsesjonen er australske MacQuarie-gruppen. Det er et av selskapene bak tidenes svindel mot statstkassen i flere europeiske land, der de krevde tilbake penger for skatt som aldri var betalt, som vist i denne dokumentaren fra Danmarks radio vist på NRK 19. oktober, 2018.

https://tv.nrk.no/program/KOID26000018

Saken har også en pikant bakgrunn med Stortingets enstemmige vedtak fra 19. juni i fjor, der regjeringen ble pålagt å granske alle gitte konsesjoner etter energiloven. Hvorfor ikke etter alle landets lover? Og hvorfor fant de ingenting, når Motvind Norge og mange andre i lang tid har dokumentert det ene lovbruddet etter det andre? Blant annet her på Buheii.

Ulykken

Den største ulykken skjedde selvfølgelig i det konsesjon ble gitt, i det MTA-plan ble godkjent, og i det alle endringer av både konsesjon og MTA-plan ble godkjent uten nye konsekvensutredninger og uten skikkelige høringer og uten gyldige vedtak. Det skjedde også en veldig stor ulykke da svindelselskapet MacQuarie-gruppen lyktes i å pantsette arealene på Buheii for 385 000 000 euro, uten å ha rettighetene til arealene, og uten at korrekte prosedyrer for pantsettelse ble fulgt. Pantet er tinglyst uten å være gyldig.

Det har skjedd systematisk, i vindkraftsakene, og ikke bare på Buheii. Men i Buheii har vi det aller best dokumentert, og vi i Motvind Norge har vært på Kvinesdal kommune, på staten ved NVE og OED, og på statsforvalteren i Agder siden starten. Vi har også anmeldt til politiet, og krevd den ulovlighetsoppfølgingen loven krever. De har ingen steder å gjemme seg. De vet. Og de reagere med å late som ingenting, som om en ulykke vil gå over av seg selv om man ikke tenker på den.

Natt til fredag 21. mai skjedde en konkret ulykke, da en tungtransport med en av turbindelene veltet i grøfte oppe ved Netland like ved anlegget. Naboer hørte en grusom skjærelyd, og så kunne de se den veldige lasten malplassert i grøfta. Der ligger den ennå. For disse delene veier atskillige tonn, og det er ikke småtterier å få stilt opp kraner og maskiner til å løfte tingene opp og på plass for å få dem vekk.

Daglig leder Leon Eliassen Notkevich opplyser at det blir full gransking av hva som skjedde. Den granskingen blir nok kanskje i tråd med hva som skjedde da spregningsulykken i september i fjor og jordraset ned i bekkeløp mot Øvre Øyevatn, det som i vindkraftsammenheng kalles «avvik fra Miljø-, transport- og anleggsplan». Vi hører liksom ikke noe mer til disse granskingene, og vi ser jo med selvsyn at anleggsarbeidene fortsetter med samme uansvarlige tempo og oppfølging ikke bare på Buheii, men i hele landet.

NVE er tilsynsmyndighet, men kulturen i direktoratet er ennå preget av at de i årene 2012 til 2020 hadde en seksjonssjef for vindkraft som også var ridder av vindkrigarkorset med sverd og diamant. Slått til sådan av vindkraftens interesseorganisasjon, NORWEA.

Det er utrolig ikke regjeringen tar kontroll på direktoratet, og at Stortinget ikke tar kontroll over regjeringen. Hver slik ulykke er et demonstrativt eksempel på en myndighet som ikke har kontroll, og som ikke følger opp.

Ulykkesstedet

Det er en ganske lang kjøretur fra Øyesletta, der turbindelene ligger lagret, og opp til Buheii og Grønnheii, der turbinene skal stå. Underveis er veistykker sprengt ut, grøftekanter lagt i grus, og skilt fjernet, for at de gigantiske turbinlastene skal komme frem. De ligger oppe med jettegrytene på Netland, severdigheten og naturfenomenet som er verdt et besøk der i seg selv.

Det er flere folk der som besøker stedet ene og alene for å se og fotografere. Dialekten er lokal, og praten går om hvordan det kunne skje, og om vanskelighetene med å få kjøretøyet og lasten opp og vekk. Det ligger forvridd, et sett med hjul er klemt over en stein, og det lukter kraftig diesel. Turbindelen er åpen og hul, inni er bare en stige, og en plattform. Disse tårndelene har ingen annen funksjon enn å kunne stables oppå hverandre, og få de gigantiske rotorbladene høyest mulig opp i luften for å fange størst mulig mengde vind.

Selvsagt får dette enorme konsekvenser for natur og landskap. Tårnet alene ville blitt blant de høyeste bygninger i Norge, med sien 105 meter. Så skal altså svingende blader på 146 meter i diameter festes i toppen. Bare denne ene delen av tårnet, er gigantisk og massiv, selv når den ligger.

Kjøretøyet er spesiallaget. Og det finnes ikke norske sjåfører i stand til å kjøre dem. Sjåførene er fra Danmark eller Finland, eller fra andre europeiske land. Denne bilen er fra Danmark. Den er blitt fraktet rundt omkring med skip, for igjen å frakte tunge turbindeler opp dit de ikke hører hjemme. Nå ligger den megetsigende i grøften.

Øyesletta

Man skulle kanskje tro at utbygger tok seg en tenkepause og en hvilepause etter det som skjedde? Nede på Øyesletta, der turbinene ligger, så det ikke slik ut. Der fra flere kraner og flere digre kjøretøy i full aktivitet, med å løfte deler opp på biler, og med å prøvekjøre dem rundt omkring. Dette var pinsesøndag, vanligvis en helligdag. Men selv en ulykke på vei inn i helligdagsfreden bremser ikke vindkraften.

Inngangen til anleggsområdet

Veistykket opp til Buheii, og videre til leirskolestedet Knaben, er Agdernaturen på sitt beste. Her er det blikkstille vann, flotte elver og bekker og fosser, her er furuskog og løvskog, her er milde, flotte fjell, med en sånn fred i landskapet at det også gir fred i sjelen. Så kommer den skjærende, skingrende kontrasten med det abnorme anleggsområde, der utbygger Risa har tatt seg til rette, og hogd ned trær som var det rot og søppel man måtte ha vekk. De skarpe røde skiltene med den hvite fargen på firmanavnet, Risa, de ser like unaturlige ut i skogens og naturens farger som de virkelig er.

Anleggsmaskinene står linet opp. De vitner om et firma og et land med for mye penger, og for liten respekt. Det er som om det haster å få ødelagt mest mulig før vi skjønner hva vi gjør. Det er hysteriske skilt, «Adgang forbudt for uvedkommende», og det er illustrert med en tegning av et redd hode med åpen munn.

Det er så illustrerende. Bak er den mektige naturen. I harmdirrende sinne. Styrtregn fosser ned. Skyer smyger seg over de mektige og en gang evige fjelltoppene naturen har gitt oss. Hva er det dere gjør? Hva er det dere gjør?

Nye innlegg