Bidra

Aktive sponser

Støtt opp om det viktige informasjonsarbeidet Motvind Norge gjør!

Vi trenger å være til stede og synlige for å nå ut med vårt arbeid gjennom aksjoner, markeringer og medlemsrekruttering. 

Støtt opp om informasjonsarbeidet
https://www.spleis.no/project/224405?fs=e&s=cl

Motvind Salten – Kampen for området Salten har ikke gått uten utgifter!
Bli med og støtt opp om Motvind Saltens arbeid i sin innsats for å sikre ett Salten-område uten vindkraft!
Støtt Motvind Salten
https://www.spleis.no/project/225470?fs=e&s=cl

Støtt motvind – Vi melder sterk motvind!

Gi en gave til Motvind Norge

Motvind Norge ønsker all støtte velkommen!

Gi et valgfritt beløp som støtte til vårt arbeid mot vindkraftlobbyen.

Dette er et engangsbeløp, og du tegner ikke medlemskap i Motvind Norge med denne gaven.

Gaver og bidrag over kr. 500 gir rett til skattefradrag. Alle som har gitt mer enn kr 500 blir kontaktet etter nyttår hvert år med spørsmål om å oppgi fødselsnummer eller organisasjonsnummer som så blir sendt skattemyndighetene.

Gi Gave
https://motvind.forening247.no/innsamling/vis/?pk=72

Bli fast giver – Månedlig støtte

Bli fast giver

Ønsker du å gi et fast månedlig beløp til Motvind Norge?
Ved å klikke «Støtt» kan du enkelt opprette Avtalegiro med ønsket beløp og belastningsdato.
Du signerer med BankID.

Bli fast giver
https://motvind.forening247.no/innsamling/vis/?pk=57

Avsluttede sponser

Nytt storting og ny regjering – nye muligheter

Århundrets stortingsvalg er over og vi har store utfordringer med å få Storting og regjering til å rydde opp. Motvind trenger all mulig hjelp for å mobilisere og bli hørt. Kjøttvekta teller.

Støtt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt!

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt tapte mot utenlandske investorer i Oslo tingrett, og anken ble sist uke avvist av Borgarting lagmannsrett. Reindrifta ble idømt saksomkostningene; motpartens saksomkostninger i tingretten på 1,7 millioner kroner, i lagmannsretten 350 000 samt egne omkostninger.

Det har vært drevet reindrift i Vesterfjellan Jillienjaarke i hundrevis av år. Reindrift er en RETTIGHET. Det er ILO-konvensjonen nr. 169, ratifisert i Norge i 1990, det er Grunnlovens §108, det er FN-konvensjonen om sivile og politiske politiske rettigheter, inkorporert i norsk lovverk gjennom menneskerettighetsloven av 1999, med forrang foran annen lovgivning.  Et bærekraftsmål skal ikke gå utover et annet: Du kan ikke bygge vannkraft i et verna område eller vindkraft til fortrengsel for reindrift. At tradisjonell reindrift og flytteveier er beskyttet ved lov, er ikke vurdert verken av Vefsn kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat eller Olje- og energidepartementet.

Reinbeitedistriktet prøver rettssystemet for å bevare beitelandet og flytteleia for framtidas reindrift. Prosess 1) Midlertidig forføyning, dvs. for å stanse anleggsarbeidet inntil gyldighet av konsesjon er avgjort – ble avvist i Oslo tingrett. Rettsrunde nr. 2 i prosess 1) Om tingrettens avvisning av midlertidig forføyning – ble avvist i Borgarting lagmannsrett. Det kan bli egne rettsrunder ift. 2) Konsesjonens gyldighet, 3) MTA-planen og til slutt 4) Rettslig skjønn (erstatningsspørsmålet). Imens fortsetter Eolus Wind å bygge ned beitelandet. Dette er rettsstaten Norge.

Støtt Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
https://motvind.forening247.no/innsamling/vis/?pk=75

Innsamling til 4. september arrangement foran Stortinget

Valget nærmer seg og vi planlegger en stor markering foran Stortinget. Politikerne skal få vite at vindkraft ikke er en god løsning, at folk og natur er overkjørt og det har skjedd ulovligheter i prosessen!!

Vi trenger penger til bl.a. til scene, streaming, storskjerm, banner, foldere, arbeidstimer og overnatting. Det lages spleisregnskap og overskuddet går til Motvind Norge.

Gi nå og bidra til et viktig og flott arrangement!!

Støtt markering foran Stortinget
https://innsamling360.no/innsamling/vis/91/

Innsamling for Haramsøya

10.6.2021: «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har besluttet i dag at de ikke anker saken videre.  Innsamlingen avsluttes. Innbetalte midler går som forutsatt til Motvind Norges videre arbeid mot vindkraft.

Vi trenger hjelp. Som kjent er Haramsøya-saken nå prøvd for Sunnmøre tingrett, med negativt resultat. Tidligere er anleggsarbeidet søkt stanset gjennom en sak om midlertidig forføyning for samme tingrett. Også den med negativt resultat. Styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøy står nå i en situasjon der de må bestemme om de skal ta saken videre i rettssystemet ved å anke dommen til lagmannsretten. Tiden spiller mot dem og de vil være helt avhengig av økonomisk støtte fra medlemmene i Motvind Norge for å kunne ta avgjørelsen. Den må tas innen førstkommende helg er omme. Vi har bare dager.

Det er en prinsippsak, ikke bare for Haramsøy, men for hele landet. Skal vi godta at staten ikke må dokumentere at fordelene er større enn ulempene, selv ikke når kraftproduksjonen halveres? Skal vi godta samfunnsnyttevurderinger som ikke har vurdert forurensning av drikkevann, og som har redusert folkehelse til et spørsmål om støy over eller under et normtall? Som anlegger vindkraftverk rett ved siden av et fuglefredningsområde? Hvor ulempene skjer overfor naboer som ikke er invitert inn? Skal vi godta regnestykker med  tilfeldige tall? Hvilken forutberegnelighet og rettsikkerhet gir det?

Motvind Norge er bekymret for at dette skal bli den nye normen i det skiftet vi er inne i, og vi ønsker å få prøvd saken for de høyere rettsinstansene. Det er der vi har reell mulighet til å få prøvd saken. Det tar tid og ressurser å komme så langt som til lagmannsretten og høyesterett, og denne sjansen kommer ikke tilbake. Muligheten til å gjøre det er nå. Men vi trenger hjelp.

Det koster å føre saker for retten. De største utgiftspostene har hittil vært 2,3 millioner til egne advokater, og 2,2 millioner i saksomkostninger til motparten. Her mangler det fortsatt 200 000,-. «Nei til vindkraft på Haramsøya» er drevet av frivillige på dugnad, og Motvind Norge har ikke økonomiske ressurser til rettssaker. Vi vil og må samle inn disse pengene!

For en ny runde i retten anslår vi at det trengs ca. kr 1.800.000,- totalt, og vi setter i gang innsamling av dette nå.

Er dere fortsatt med på å løfte denne saken? Da trenger vi din økonomiske støtte nå!

«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» sin Spleis
https://www.spleis.no/project/177394

Motvind Norges Spons (benytt denne om du ønsker skattefradrag)
https://innsamling360.no/innsamling/vis/89/

Støtt Motvind Norge – Vi melder sterk motvind!
https://motvind.forening247.no/innsamling/vis/?pk=70

Vi melder sterk Motvind
275 vardebål den 8. oktober, et godt digitalt landsmøte 7. november og 19 000 betalende medlemmer – Motvind Norge er en samlet folkebevegelse!

Til tross for regjeringens enighet om å gi kommunene vetorett mot vindkraftutbygging – som er en viktig delseier – er kampen mot vindkraft langt fra over!

Det står om ikoniske landskap, umistelige natur- og kulturverdier, demokrati og rettsvern. Det er nå det blir avgjort om Haramsøya, Stadlandet, Øyfjellet, Tysvær og andre katastrofale anlegg blir realisert. Det er en kamp vi ikke kan tape. Det er valgår. Det er Stortingsmelding. Det er kampen mot videre utbygging av vindkraft, om folkets og landets fremtid, for lokalsamfunn, og for reinbeitedistrikt, for fiskeriene og turistnæringen. Det er nå det gjelder.

Vi legger interne «kastevinder» bak oss, og med økonomi og organisasjon på plass får Motvind full styrke. Vi lover å gi alt.

Gi det du kan avse, du også, og spre budskapet: Vi melder sterk Motvind!

Denne innsamlingen går til administrasjon og drift av Motvind Norge.
Vi har valgt å bruke StyreWeb sin løsning for innsamling og ikke Spleis. Dette fordi StyreWeb kun tar 2,5 % + 5 kr av hvert beløp, mens Spleis tar 6 %.

Bli med å sponse Kulturoppropet

Kulturlivet er ingen kapitalsterk bransje som kjøper annonser og kampanjer i de største mediehusene eller med reklame på TV. Motvind Norge har heller ikke frie midler.

Vi har opprettet en Spons og oppfordrer dere til å bidra til å være med å finansiere denne kampanjen. Alle bidrag teller. (Bidrag over kr 500 kan føres som fradrag på skattemeldinga.)

Les mer om Kulturoppropet

Bli med å sponse Kulturoppropet
https://motvind.forening247.no/innsamling/vis/?pk=74