Bjerkreim, Torgils Øvrebø, 4

Bjerkreim kommune trenger ikke flere dystopiske landskap

12 millioner kroner årlig i 25 år skal Bjerkreim kommune […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

21. mars 2022

Del:

12 millioner kroner årlig i 25 år skal Bjerkreim kommune få hvis Norsk Vind får Faurefjell. Motvind Norge oppfordrer kommunestyret til å si nei til denne avtalen. Bjerkreim kommune trenger ikke flere dystopiske landskap. Foto: Torgils Øvrebø

Som tidligere omtalt på Motvind Norges nettsider, er Bjerkreim kommune i Rogaland sterkt preget av vindindustri. I 2009 valgte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å innvilge konsesjon til bygging av anleggene Eikeland-Steinsland og Gravdal som begge ligger i Bjerkreim. I tillegg ble konsesjon gitt til Skinansfjellet i nabokommunen Hå. Alle disse tre anleggene ble etter hvert kjøpt opp av Norsk Vind Energi AS og omtales ofte samlet som Bjerkreim Søndre Klynge, eller Bjerkreimsklynga. Norsk Vind overtok i 2017 også konsesjonen til Måkaknuten vindkraftverk, med turbiner plassert både i Bjerkreim og i nabokommunen Gjesdal. Samlet sett er det massivt. Når bilder og film fra området deles i sosiale medier, vekker det alltid sterke reaksjoner. Der hvor hubroer og andre ville fugler tidligere hadde sine reirplasser og jaktmarker, finner vi nå dystopiske industrilandskap. Dessverre har NVE gitt konsesjon til enda et vindkraftanlegg i Bjerkreim, på Faurefjell. Dette anlegget er ennå ikke realisert, og for Motvind Norge er det et uttalt mål å sikre at det forblir slik.

Bjerkreim kommune i Rogaland er sterkt preget av vindindustri. Film: Torgils Øvrebø

Vindkraftkonsesjonen på Faurefjell ble opprinnelig gitt 15. september 2014 til selskapet Hybrid Technology. Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) med tre tilleggsvilkår 16. november 2017. Hybrid Technology solgte seg ut, og Norsk Vind Faurefjellet AS står nå som eier av konsesjonen. Norsk Vind er kjent som en aktiv pådriver når vindkraftprosjekter skal realiseres.  

16. juni 2020 godkjente NVE endringer i Faurefjell-konsesjonen. Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fikk også godkjenning. Da det igjen kom klager, ble saken sendt videre til OED for endelig avgjørelse, og som så ofte før fikk vindkraftutbyggeren medhold. Maksimal installert effekt ble økt fra 60 MW til 67,2 MW, og frist for idriftsettelse ble endret fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021. En manglende dispensasjon fra Bjerkreim kommune bidro imidlertid til at Norsk Vind ikke rakk denne fristen. På dette tidspunktet hadde vindkraftmotstanden vokst seg sterk, og kritikken haglet fra flere hold. Hvorvidt dette spilte inn da NVE i et vedtak datert 21. august 2020 avslo å gi Norsk Vind AS utsatt frist til 31. desember 2022, kan vi imidlertid ikke vite.

Norsk Vind klaget på NVEs vedtak i et brev datert 10. september 2020. 30. september 2020 ble denne klagen videresendt til OED. Da OED unnlot å gi utsatt frist, trodde nok de fleste at saken skulle være ute av verden. Dessverre ble det ikke slik. Mandag 14. mars viste det seg at Bjerkreims ordfører, sammen med formannskapet i kommunen, i det skjulte har forhandlet frem en ny avtale med Norsk Vind. 12 millioner kroner årlig i 25 år skal Bjerkreim kommune få, hvis Norsk Vind får Faurefjell. Motvind Norge oppfordrer kommunestyret til å si nei til denne avtalen. Bjerkreim kommune trenger ikke flere dystopiske landskap.

Både hørbar støy, infralyd og visuell støy er til sjenanse for naboer til vindkraftverk. Eiendommer synker i verdi som en følge av dette. Foto: Torgils Øvrebø

Her kan du lese mer om vindkraft i Bjerkreim kommune:

Bjerkreim Søndre Klynge (NVE)

Bjerkreim Søndre Klynge (Norsk Vind)

Måkaknuten vindkraftverk (NVE)

Faurefjellet vindkraftverk (NVE)

Stigafjellet vindkraftverk (NVE)

Stigafjellet vindkraftverk (Eolus)

Nye innlegg