Naturmangfold

FNs naturpanel advarte allerede i 2019 om tap av naturmangfold. Naturtyper og arter står i fare for å bli utryddet grunnet menneskelig aktivitet. Verdifull natur blir borte og arter mister sine leveområder når det bygges ut vindindustri.