Dårlig nytt for naturmangfoldet

Artsdatabanken la i dag kl. 10.00 frem en ny og oppdatert Norsk rødliste for arter. Lista bygger på rødlistevurdering av i alt 23 405 arter

Av Bjarte Rambjør Heide, direktør


Denne uka lanserer Artsdatabanken Norsk rødliste for arter for fjerde gang siden 2006. Tallene viser at andelen trua arter er økt og at utviklingen for artsmangfoldet i Norge fortsatt går feil vei. Ni av ti trua arter er i tilbakegang.

Det er Norges fremste eksperter på de ulike artsgruppene som til sammen har vurdert 23 405 arters risiko for å dø ut. Dette arbeidet er gjort etter internasjonalt anerkjent metodikk. Vurderingene bygger på all tilgjengelig og relevant kunnskap om utviklingen for disse artene.

Vi har vurdert om lag 2 500 flere arter i 2021 enn i den forrige rødlista fra 2015, og tallene viser at andelen trua arter er økt fra 11,3 til 11,8 prosent av de vurderte artene. Dette viser altså med enda større sikkerhet enn tidligere at utviklingen for artsmangfoldet i Norge fortsatt går feil vei. 86 prosent av de trua artene på Rødlista er i tilbakegang. 

Arealinngrep er fortsatt «verstingen»

Selv om den store endringen fra 2015 til 2021 er at langt flere arter er vurdert å bli negativt påvirket av klimatiske endringer, er det likevel påvirkning av artenes leveområder som berører flest arter. Her kan det store bildet av utviklingen oppsummeres med at det sakte, men sikkert går i feil retning for et stort antall arter

Klimaendringene truer artsmangfoldet mer enn før

Den mest åpenbare utviklingen fra 2015 til 2021 er at klimatiske endringer blir vurdert som en negativ påvirkning for langt flere norske arter. Nye klimaframskrivninger viser økte temperaturer, forlenget vekstperiode, økt nedbør, mer ustabilt vær og hyppigere ekstremvær i store deler av landet kommende tiår. 211 av de trua artene i Norge påvirkes negativt av klimatiske endringer. Tilsvarende tall i 2015 var 87. For mange av artene som lever i fjellet, kan dette være en utvikling det er umulig å motvirke fordi artene ikke kan flytte seg høyere med stigende temperatur. Deres skjebne synes, på lang sikt, å være forseglet.

Vi har kunnskapene, nå må de brukes

En av artene vi har mest kunnskap om i Norge, er laks. Til tross for dette, har man ikke lyktes med å snu den negative utviklingen. Kunnskapen som ligger til grunn for Rødlista er mer enn god nok til at samfunnet kan ta den i bruk. Hvis Norge mener alvor med å nå målet om at ingen arter skal utryddes og at utviklingen til truede og nær truede arter skal bedres, må kunnskapen brukes.

Her kan du se den nye Rødlista 
Lanseringskonferansen med mange og interessante foredrag av noen av våre beste eksperter på artsmangfoldet i Norge, livesending

Kunnskapsbank for naturmangfold