Demogjengen-for-avreise

Demonstranter klare til å stenge tilkomstveiene ved vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen.

Mandag 28.02.2022 hadde Motvind Norge fire lag med aksjonister klare […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mars 2022

Del:

Mandag 28.02.2022 hadde Motvind Norge fire lag med aksjonister klare til å stoppe arbeid i vindkraftanleggene Storheia og Roan. En enstemmig høyesterettsdom har sagt at anleggene ikke har gyldig konsesjon. Motvind Norge mener det er helt urimelig at anleggene får fortsette å drives som om ingen dom har falt. Vi hadde i helgen markeringer med over 100 personer til stede og mange av disse ønsket å stille til aktiv demonstrasjon fra tidlig morgen mandag.

Pga situasjonen i Ukraina ble aksjonen avlyst. Situasjonen denne mandags tidlig-morgen var alvorlig, og av respekt for det som skjer i Europa valgte vi å avlyse aksjonen. Som alle andre er vi meget preget av forholdene i Ukraina og bekymret for folk som blir utsatt for krig.

Vi vet hva vi er i stand til, men dette var ikke det riktige tidspunktet.

Bakgrunn: Høyesterett kom med en enstemmig dom 11.10.2021 i saken om Storheia og Roan vindkraftverk (Dom i Norges Høyesterett HR-2021-1975-S). Dommen gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. (Dette er sitat fra Høyesteretts avgjørelse.)

De to vindkraftanleggene Roan og Storheia er dermed ulovlig bygget og satt i drift. Det eneste riktige ville vært å stoppe all drift umiddelbart. Selskapene Fosen Vind DA og Roan Vind DA må selv bære ansvaret for at anleggene er oppført uten rettskraftig ekspropriasjonstillatelse, og kun på en forhåndstiltredelse. Selskapene driver fortsatt vindkraftanleggene, og det mener Motvind Norge er helt urimelig.

Når eierne av anleggene ikke stenger ned driften har staten ved Olje og energidepartementet en plikt til å iverksette tiltak for å begrense ytterligere skade. Dette betyr at staten pålegger øyeblikkelig driftsstans, og dernest utarbeider og gjennomfører en plan for å ta ned anleggene og tilbakeføre/restaurere landskapet.

Vi forventer at staten ved Olje og Energidepartementet tar dommen på alvor og stopper driften nå. Hvis ikke må Stortinget snarest kreve at regjeringen sørger for at anleggene stoppes.

Menneskerettigheter og urfolks rettigheter er kjernen i denne saken. Samenes rettigheter blir oversett og ikke tatt til følge. Norge er ofte frampå når det gjelder menneskerettigheter i andre land. Det er fullstendig uforståelig at menneskerettighetsbrudd i vårt eget land skal overses, og at både store eierselskap og nasjonale myndigheter lar bruddene fortsette med samme styrke. Det er alvorlig for samene at ikke dommen får en rask oppfølging.

Og det er alvorlig for vårt land at man ikke umiddelbart tar til følge at man har fått en dom om urfolksrettigheter. Det er alvorlig for Norges internasjonale anseelse at anleggene kan fortsette å gå selv om dommen sier de ikke har lovpålagt konsesjon, og at man viser at menneskerettigheter ikke tas alvorlig.

Vindkraftverk i andre saker har blitt pålagt driftsstans inntil forholdene er rettet opp, i saker der TV-signaler blir hindret (Vardafjell), eller ved uholdbare støyforhold for beboere (Tysvær). Da er det påfallende at staten unnlater pålegg om anleggsstans når en urbefolkningsgruppe står i fare for å miste selve livsgrunnlaget og grunnlaget for sin kulturutøvelse. En slik diskriminering er nettopp det Høyesterettsdommen bygger på, og dette klare overgrepet kan ikke fortsette.

Til eiere og driftere av Storheia vindpark og Roan Vind, og til staten ved Olje- og energidepartementet: Stopp anleggene nå, slutt å bryte internasjonale menneskerettigheter!

Bildet viser noen av demonstrantene foran Storheia-anlegget, der man tok et felles bilde og så reiste heim. Foto: Motvind Norge

Nye innlegg