Slik fremstiller Source Galileo prosjektet GoliatVind på sine nettsider. De store vindturbinene er planlagt å bli hele 300 meter høye. Legg merke til at bildet er kuttet i overkant, slik at man ikke ser hvor høyt bladene går. Foto: Source Galileos nettsider om GoliatVind

Derfor er GoliatVind en dårlig idé

Mye tyder på at Olje- og energidepartementet vil hurtigbehandle havvindprosjektet […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

8. desember 2023

Del:

Mye tyder på at Olje- og energidepartementet vil hurtigbehandle havvindprosjektet GoliatVind, på tvers av gjeldende utredningsprosedyrer. Dette vil være en uansvarlig forvaltning av fellesskapets ressurser, advarer Motvind Norge. 

Tekst: Bjarne Jensen, leder for Motvind Norges havvindutvalg


GoliatVind er et vindkraftanlegg som planlegges etablert i havet utenfor Hammerfest. Her ser man for seg å installere fem store vindturbiner, som hver skal ha en kapasitet på 15 megawatt (MW) og en høyde på opptil 300 meter. Til sammen vil disse turbinene produsere 75 MW energi. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert 20 områder i havet utenfor Norge som potensielle steder for havvindutbygging. Direktoratet anslår at disse områdene til sammen vil kunne generere totalt 30 gigawatt (GW) energi. NVEs plan er gjøre grundige undersøkelser av disse områdene for å vurdere konsekvensene, som for eksempel hvordan de kan påvirke natur, arealkonflikter og lokalsamfunn. GoliatVind-prosjektet ligger utenfor NVEs foreslåtte områder.

Etter det Motvind Norge kjenner til, har det vært en omfattende korrespondanse mellom GoliatVind og Olje- og energidepartementet (OED), hvor GoliatVind har argumentert for en ønsket forsering av etablerte prosedyrer. Det kan virke som om OED har latt seg påvirke, for i et brev datert 28. november skriver departementet «at det etter deres foreløpige vurdering kan være grunnlag for å gjøre unntak fra reglene i havenergilova § 2-2 om åpning av areal».

Hvis det er slik at OED vil åpne for at GoliatVind skal ignorere viktig trinn i planleggingsprosessen, gir det grunn til stor bekymring, slik Motvind Norge ser det. De trinnene GoliatVind vil utelate, inkluderer blant annet nasjonal arealkartlegging, konsekvensutredninger med offentlig høring før arealtildeling, samt undervannskartlegging av området. Som en konsekvens av dette, risikerer man at viktige miljømessige og sosiale konsekvenser ikke blir vurdert.

GoliatVind-prosjektet ligger utenfor NVEs foreslåtte områder.

Som kjent vil etablering av havvindanlegg påvirke fiskerinæringen negativt. Store havområder gjøres utilgjengelige for fiske når det monteres vindturbiner. Fagfolk advarer om at vi ikke vet nok om hvordan havvindanlegg kan påvirke det biologiske mangfoldet i og rundt havet. Vi vet at mange sjøpattedyr kommuniserer via lydbølger, og at menneskeskapt støy kan forstyrre den finstemte kommunikasjonen. At trekkfugler og sjøfugler rammes hardt når det bygges ut vindindustri, er godt dokumentert.

Hvis GoliatVind får tillatelse til å sette opp vindturbiner på den skisserte hurtigmåten, frykter vi at mange andre aktører vil gjøre det på samme vis etter dem. Havenergiloven i Norge setter regler for hvordan man kan utvikle energiprosjekter i havet. Loven fastslår at man bare kan gjøre unntak fra de vanlige reglene i spesielle tilfeller, som for eksempel for tidsbegrensede pilotprosjekter. GoliatVind-prosjektet er verken et midlertidig pilotprosjekt eller en liten installasjon. Det er et stort, fullskala anlegg som planlegges å vare i 25-30 år, noe som strider mot lovens intensjon.

Det er et stort, fullskala anlegg som planlegges å vare i 25-30 år, noe som strider mot lovens intensjon.

GoliatVind-saken viser hvor viktig det er å være på hugget når spørsmål om behov for fornybar energi skal balanseres med miljøhensyn og lokalbefolkningens interesser. Vi kan ikke akseptere at store selskaper hopper bukk over strenge lover og regelverk når det gjelder utvikling av nye energikilder.

Motvind Norge frykter konsekvensene av GoliatVind og sier klart nei til dette prosjektet. Blir disse fem store turbinene satt opp, kan vi i praksis miste kontrollen på utvikling av vindkraft til havs i Norge.