oyfjelletsaken-fn

Motvind mener regjeringen Solberg bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov

Motvind Norge mener den norske regjering bryter internasjonale konvensjoner og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

11. september 2020

Del:

Motvind Norge mener den norske regjering bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov og ber sammen med Samerådet, FN om hjelp til å stoppe vindkraftindustri i Øyfjellet (Vesterfjellan) og øvrige reindriftsområder.

Regjeringen har gitt konsesjon for landets største vindkraftanlegg i Vesterfjellan. På bekostning av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og deres reindrift, er Wind AS og Aquila Capital gitt tillatelser til brutal industrialisering av fjellnaturen med 72 vindturbiner og 72 km veier, midt i gamle flytteleier og kalvingsland.

Eolus Wind og Veidekke AS sitt arbeid med atkomstveien til fjells startet i desember 2019 og har pågått hele den mørke og harde snøvinteren, og uten at sakens formaliteter er på plass. Motvind Norge har i samarbeid med Samerådet skrevet til Special Rapporteur on the rights of indigenous people (OCHR), om regjeringens brudd på samiske rettigheter med frislipp av  vindkraftindustri i reindriftsområder, særlig Øyfjellet (Vesterfjellan) på Helgelandskysten. I behandlingen av konsesjoner etter energiloven overholder den norske regjering ikke de konvensjoner og lovbestemmelser som er ment å verne om rettighetene til det samiske folket.

Retten til reindrift og utmarksbruk er en viktig del av den samiske befolknings rett til å utøve sin kultur og sitt språk. ILO-konvensjon nr. 169 gir regjeringene ansvar for ved systematiske tiltak å verne urbefolkningenes rettigheter og garantere at deres integritet blir respektert. Reindriftsloven gir forbud mot å stenge reindriftens flytteleier. Samiske rettigheter er gitt vern i Grunnlovens § 108 og § 112.

Naturmangfoldloven nevner natur som grunnlag for samisk kultur, prinsippet om at forurenser betaler, og føre-var-prinsippet som sier at kunnskapsmangel ikke er grunn for å la være å begrense eller hindre risiko for alvorlig eller irreversibel skade, og at det er en særlig plikt til å legge vekt på samisk kunnskap. Biomangfoldkonvensjonen omtaler tradisjonell økologisk kunnskap, fornyelser og praksis, (árbediehtu), som er en viktig del av samisk kultur og identitet.

FNs konvensjon mot rasediskriminering (ICERD), er gjort til norsk lov i Likestillings- og diskrimineringsloven, og kan ikke fravikes ved avtale.  I tidligere klage til FN har Samerådet vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), artikkel 27. Konvensjonen er gjort til norsk lov i menneskerettighetsloven, som ved motstrid går foran bestemmelser i annen lovgivning, inkludert energiloven.

Derfor ber vi nå FN om hjelp for å stoppe regjeringen Solbergs praksis der konsesjonsprosessene er brudd på norsk lov og internasjonale forpliktelser overfor samisk kultur, naturmangfold og bærekraftig utvikling.

Kontakt
Sámiráđđi – Saami Council
Christina Henriksen
President
+47 909 19 131
christina.henriksen@saamicouncil.net

Motvind Norge
Eivind Salen
styreleder
+47 900 96 564
eivind.salen@motvind.org

i hht Bartlett, J. et al: NINA report 1774b, Research report, 2020 Carbon storage in Norwegian ecosystems, er beste klimatiltaket å la naturen være i fred.

Erfaringsvis kan vindkraftindustri og reindrift ikke forenes, i hht Lund, Svein et al: Vindkraft eller reindrift? Motvindrapport nr. 3, juni 2020

Frostating lagmannsrett sier i Overskjønn om vindkraft i Fovsen-Njaarke – Fosen reinbeitedistrikt, juni 2020 at områder i Storheia som er omgjort til vindkraftindustri er å anse som tapt for reindrift.

Brev til Special Rapporteur on the rights of indigenous people (OCHR)

Vedlegg til brev

The Saami Council addresses UN Special Rapporteur regarding Øyfjellet Wind AS

Mer om Øyfjellet vindkraftverk

Andre aktuelle lenker:

«Den komplette galskap for både stakkars Mosjøen, Vefsn kommune, vårt felles klima og vår stakkars Moder Jord»


English version

Request for UN assistance to stop the wind power industrialization in Norwegian nature and Sami indigenous areas

Motvind Norge now requests international assistance to stop wind industry in Øyfjellet (Vesterfjellan) and other Saami reindeer husbandry areas in Norway.
Eolus Wind AS and Aquila Capital with their 72 vindturbines and 70 km roads versus Jillen Njaarke reindeer husbandry group and their 2200 reindeer.

Motvind Norge, in collaboration with the Saami Council, has appealed to the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples (OCHR), to report violations of the rights of the Saami people. The letter applies to wind power industries in Saami areas, especially Øyfjellet (Vesterfjellan) in Helgeland. The legal provisions and conventions that are intended to protect the rights of the Saami people have not been complied with, and have been disregarded in the application of provisions in the Energy Act.

The rights to reindeer herding are close to the Saami peoples’ right to practice their language and culture. ILO Convention No. 169 gives the authorities the responsibility to protect the rights of Saami people through systematic measures and to guarantee that their integrity is respected. The Reindeer Husbandry Act makes it prohibited and punishable to close the reindeer husbandry routes. Nevertheless, a license has been granted to build wind power industry on Øyfjellet (Vesterfjellan), in the middle of migration route and calving land. The rights of the Saami people are further protected in the Constitution, § 108 and § 112. The Biodiversity Act mentions nature as a basis for Saami culture, the principle that polluters pay, and the precautionary principle, which states that lack of knowledge cannot be used as a justification for not limiting or preventing a risk of serious or irreversible damage, and a special duty to emphasize Saami knowledge. Such knowledge includes what the Biodiversity Convention refers to as traditional ecological knowledge, innovations and practice. Traditional knowledge/árbediehtu is an important part of Saami culture and identity.

In NINA report 1774b, Research report, 2020 Carbon storage in Norwegian ecosystems, Bartlett, J. et al, recommend that the best climate measure is to leave nature  

Experience shows that wind power industry are incompatible to reindeer husbandry, cf. Lund, Svein et al: Wind power Industry or Reindeer Husbandry  Motvindrapport nr. 3, juni 2020

The Frostating Court of Appeal’s judgment in Overskjønn om vindkraft i Fovsen-Njaarke – Fosen reinbeitedistrikt, juni 2020 states that the areas in Storheia that are converted to wind power industry are lost to Saami reindeer husbandry.

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) has been made a Norwegian law in the Equality and Discrimination Act, which cannot be deviated from by agreement. In a previous complaint to the UN, the Saami Council has referred to the UN Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 27. The convention has been made Norwegian law in the Human Rights Act, which in conflict takes precedence over provisions in other legislation, including the Energy Act.

Nye innlegg