Bildet av Nye Norge – et skremmende bilde!

Her er kartet over Nye Norge – med soner som viser vindkraftanlegg og faktiske konsekvenser på omgivelser, dyr og mennesker – og samfunn. Framover vil vi presentere de nye bildene av regionene. Det er bare å stålsette seg!

Av Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy
Alle illustrasjoner: Bård S. Solem


Bildet av Nye Norge er et skremmende bilde! Vi presenterer her Nye Norge, med en samlet oversikt over vindkraftanlegg som er bygd, under bygging, gitt konsesjon, under behandling, under utredning i «fase 0», samt anlegg som er avsluttet og avslått. Anlegg som er avsluttet venter på nettilknytning, dvs. nye høyspentlinjer.

Bildet viser den samlede belastning som vindkraftregimet påfører omgivelser, natur og kultur, og at Norge endres dramatisk. Og – det er ikke bare natur, landskap, beitenæringer og lokalsamfunn som rammes; hele samfunnet med makt, selskaper og finansiering endres – og ikke minst, strømprisene. For det er vi, du og jeg, som betaler dette skadeverket.


Det er dette bildet de etablerte partiene har skapt og fortsatt tilbyr oss.

Motvind Norge har påvist at mange vindkraftanlegg kan være ulovlige; dvs. saksbehandlinga er bygd på feil lovanvendelse uten samfunnsmessig rasjonell begrunnelse slik kravet er i energiloven, og/eller eierselskap eller entreprenør har ikke skaffet pålagte godkjenninger. Et annet tema som har stor interesse, er eierskap, finansiering og offentlige økonomiske incentiver.

Floskler som «grønne lønnsomme industriarbeidsplasser», «lokalt forankret», «verdiskapning», «industriutvikling», «i distriktene», «eksempel på godt og ønsket», «grønn energi», «bærekraftig energi», «grønn industriutvikling», «ønskede vindkraftprosjekter», osv. blir stående avkledt som propaganda. Dette er begreper vi nå finner igjen hos politiske parti, i storting og regjering, og ikke minst, i fylkeskommunale og kommunale planverk. Ingen bør la seg lure. Vindkraftverk kan aldri bli bærekraftig.

I kartene er alle anlegg markert med influenssoner, slik:
– Turbinplassering (der det er kjent)
– Planareal (der turbinplassering ikke er kjent)
– Totaldominans (3 x turbinhøyden)
– Ytre visuelle dominanssone (10 x turbinhøyden)
– 5 km avstand
– 10 km avstand
– 20 km avstand
– 30 km avstand

Planareal forteller lite om de faktiske konsekvenser. Konsesjonsgitte anlegg – med 7393 MW/ 25,1 TWh vil beslaglegge og påvirke arealer slik:
Direkte inngrep: 53 km2 (tall på regjeringen.no: 12-25 km2)
Planareal: 845 km2 (tall på regjeringen.no: 4-500 km2)
Totaldominans: 717 km2
Ytre visuelle dominanssone: 2 211 km2
Støy <45 dB(A)Lden (boligkrav): 1 474 km2
Støy <40 dB(A)Lden (rekreasjon): 2 966 km2
Influens inntil
1 km avstand: 1 353 km2
3 km avstand: 3 958 km2
5 km avstand: 7 637 km2
10 km avstand: 56 187 km2
20 km avstand: 168 270 km2
30 km avstand: 299 588 km2

I tillegg kommer inngrepene til monsterlinjene som skal sy anleggene sammen og fjerne flaskehalsene for eksport av kraft. Konsekvensene av vindkraft omfatter enorme arealer, mens prosjektene ikke er saksbehandlet etter plan- og bygningsloven, slik det er krav om!

I tillegg kommer konsekvenser som utslipp fra turbinvingene, Leading Edge Erosion, LEE, med spredning av epoxyforbindelser og bisfenol A i vatn, vegetasjon og jordsmonn. Utslippene er ikke tema i prosessene. Vindkraftanlegg har, som eneste virksomhet i landet, sluppet å søke utslippstillatelse etter forurensingsloven.

Våre myndigheter driver også med feilinformasjon om konsekvenser. På regjeringens nettsider opereres f. eks. med planareal på 4-500 m2 planlagt utbygd. Fakta er at 457 km2 allerede er utbygd, og ytterligere 823 km2 planareal vil bli utbygd hvis alle konsesjonsgitte anlegg blir realisert! Se også Regjeringa feilinformerer

Bildet av Nye Norge er dramatisk! Det er ikke å undres over at det blir opprør, at flere og flere blir triste, oppgitte og sinte. Det som er rart er at politikere (tillitsvalgte) og presse neglisjerer, til og med latterliggjør, de som er bekymret og roper ut sin bekymring og raseri. Slikt avler en stadig større mistillit til vårt samfunnssystem, og ikke minst til yrkespolitikere. På Haramsøya sier de at de opplever å være invadert, «kringsatt av fiender!».
Ord som dystopisk, totalitært, orwellsk, osv., brukes stadig oftere.


Bildet av Nye Norge – er et skremmende bilde!

Aktuelt og relevant:
På nettsidene her kan dere finne mange artikler knyttet til fysiske inngrep og konsekvenser med støy, iskast, reindrift, forurensning, osv. Meget relevant er
Vindkraftprosjekter – en serie med fyldige artikler om 18 vindkraftprosjekt i ikoniske landskap
Kulturoppropet
Omfattende lovbrudd og ulovlig nedbygging av natur og arealer
Vindkraft eller reindrift
Feilslått klimapolitikk
Statsråder og forvaltning har opplysningsplikt om faktiske utslepp og helserisiko
Motvinds temarapporter
Motmeldinga: Energi & natur


Illustrasjoner
Dimensjonene og omfanget er vanskelig å fatte. Først når vi zoomer inn på regionene og på de enkelte anlegg med vegskjæringer, oppstillingsplasser, steinfyllinger, steinbrudd og sprengstein – i tidligere inngrepsfri og rein natur – kan vi ane omfanget. Se serien under her:

Hvis vi zoomer inn på f.eks. Rogaland og Agder kan vi ane det dramatiske omfanget og hvilke konsekvenser vindkraft har på natur og dyreliv, omgivelser, identitet og folkehelse.
Haramsøya er en kjent dokumentasjon på hvordan lovpålagte hensyn til lokalsamfunn og folkehelse er oversett i konsesjonsprosessen. Zephyr AS med Viken fylkeskommune blant eierne påfører nature og dyreliv og innbyggerne store belastninger, for å produsere 113 GWh, som øker eksporten fra 20,2 til 20,3 TWh årlig.
Diagram: Planareal forteller lite om de faktiske konsekvenser ved vindkraft. Anlegg idriftsatt og under bygging på 18,5 TWh vil påvirke og beslaglegge vesentlig større areal enn oppgitt planareal.
Diagram: Vindkraftutbyggingen har eskalert de siste 3-4 årene. Hvis vindkraftselskapene får gjennomslag for sine ønsker, vil presset på natur og miljø, dyreliv, lokalsamfunn og folkehelse fortsette å øke, og Norge endres til et dystopisk samfunn.
Diagram. Fylkesvis fordeling av planareal til vindkraftverk, idriftsatt, under oppføring eller konsesjonsgitt.
Det omsøkte Davvi vindkraftverk nord for Rásttigáisá, vil påvirke reindrift og samisk kultur og tradisjon. 360 km2 inngrepsfri natur (mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep), vil bli rasert. Dette er 4 ganger mer enn tilsvarende areal som gikk tapt i hele Norge i perioden 2013-2018!
I Narvik er 11 områder på tilsammen 250 km2 med over 400 monsterturbiner foreslått avsatt til vindkraft i kommuneplanens arealdel, i fjellene rundt byen, rundt Stetinden og i Narvikfjellene.
Hvis anlegget sør for Frostisen i Narvik kommune blir realisert, vil Stetinden, selve nasjonalfjellet, bli omkranset av turbiner og veganlegg. Illustrasjonen viser turbinene i tilnærmet riktig størrelse innenfor det foreslåtte planarealet.