Storheia, 5, 11.06.20, Lars Husby

En «kongevei» til naturødeleggelse

Vindkraftutbygging i samiske områder er uakseptabelt, mener Motvind Oslo og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. august 2022

Del:

Vindkraftutbygging i samiske områder er uakseptabelt, mener Motvind Oslo og Viken. Bildet viser vindkraftanlegget i Storheia på Fosen, som 11. oktober 2021 ble fastslått av Høyesterett å være ulovlig fordi det kommer i konflikt med urfolks rettigheter. Foto: Lars Husby

REPowerEU fremstår til dels som en «kongevei» til planlagt naturødeleggelse, skriver Motvind Oslo og Viken i sitt høringssvar.


Tekst: Per Inge Østmoen, leder for Motvind Oslo og Viken


Motvind Oslo og Viken vil først bemerke at det er en uheldig forvaltningspraksis når tre EU-direktiver sendes ut på høring med 10 ukers frist, noe som blir enda mer alvorlig når den aktuelle perioden sammenfaller med fellesferien i Norge. Vi stiller oss kritiske til dette.

Vi vil også formidle vår kritikk mot det faktum at de aktuelle underlagsdokumentene som for høringsinstansene– det være seg organisasjoner eller samfunnsengasjerte personer– er nødvendige for å på adekvat vis kunne sette seg inn i materialet, kun foreligger på andre språk enn norsk. En slik praksis hever utvilsomt terskelen for å avgi uttalelser, og reiser derfor et demokratisk problem, som bare overskygges av det generelle og ytterst udemokratiske overnasjonale prinsipp som innebærer at enhver rettsakt som går gjennom i de sentrale EU-organer automatisk gjøres bindende for samtlige land som omfattes av EUs overnasjonale autoritet.

Vi vil […] bemerke at slik overnasjonalitet ingenting har med demokratisk samarbeid eller solidaritet å gjøre, ettersom de enkelte folkenes folkevalgte forsamlinger effektivt fratas muligheten til å forkaste lovforslag eller kaste representanter som søker å gjennomføre lover og forordninger som befolkningen ikke ønsker. Gjennom overnasjonalitet er folkene i stor grad fratatt sin demokratiske medbestemmelsesrett, og dette forholdet får en ytterligere aksentuering når dokumenter som er relevante for et lands innbyggere ikke foreligger på innbyggernes språk på det tidspunktet det åpnes for høring.

Gjennom overnasjonalitet er folkene i stor grad fratatt sin demokratiske medbestemmelsesrett […]

Motvind Oslo og Viken setter spørsmålstegn ved at fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet legges ut til samme høring med samme frist. Dersom man ønsker å gi organisasjoner og kunnskapsrike enkeltpersoner med ansvarsfølelse og engasjement overfor de aktuelle saker optimal mulighet til å sette seg inn i direktivenes innhold og implikasjoner, er det neppe ønskelig eller faglig holdbart å slå sammen tre direktiver i samme høring slik det nå ble gjort. At det ble gjort, kan lett skape et inntrykk av at man har villet få gjennom de tre direktivene raskt med et minimum av motstand fra befolkningen. […]

Når det gjelder EU-kommisjonens forslag til nytt fornybardirektiv, så er innholdet i dette ikke bare et høydepunkt i udemokratisk praksis. Det representerer også en forsterket trussel mot naturverdier, fordi målsetningen er en forsert prosess for konsesjonsbehandling av energianlegg. En omstendighet som gjør dette forholdet enda mer graverende, er at det høringsbrevet som i Norge er publisert på den norske regjeringens nettside inneholder referanse til solenergi, men ikke til vindkraft med et eneste ord.  Når man da leser de utenlandskspråklige dokumentene som foreligger på Europakommisjonens nettside, fremkommer at vindkraft og vindkraftutbygging i høyeste grad er en del av dette. Vi konstaterer at resultatet er at terskelen for å forstå at vindkraft er omfattet av endringsforslagene er hevet, når innbyggere i vårt land ikke får kommunisert hele realitetsinnholdet i endringsforslagene på landets eget språk.

Endringsforslagenes hensikt er å få fortgang i utbyggingen av «fornybar» energi i EU/EØS-området. 
I tråd med den målsetningen fra EU-hold fremgår det at man ønsker å akselerere slik utbygging ved å forkorte saksbehandlingstider og introdusere konseptet «renewables go-to areas» hvor det skal gjøres spesielt enkelt å iverksette utbygging. […] [Det] er åpenbart at EU-organene i tillegg til den sterkt udemokratiske overnasjonaliteten som i utgangspunktet påtvinger medlemslandene å implementere alle sentrale EU-rettsakter uten hensyn til det være seg de enkelte folkevalgte parlamenters eller befolkningers ønsker og vilje, nå forbereder seg på å introdusere en ytterligere erodering av folkenes medbestemmelse ved å forkorte og strømlinjeforme konsesjons- og vedtaksprosesser.

[Det] er åpenbart at EU-organene […] nå forbereder seg på å introdusere en ytterligere erodering av folkenes medbestemmelse ved å forkorte og strømlinjeforme konsesjons- og vedtaksprosesser.

Dette er ytterst alvorlig, og i den foreliggende sak medfører det et forsterket press mot naturverdier og miljø. Man prioriterer mer eller mindre gjennomtenkt energiproduksjon fremfor natur, og tar for gitt at det utvilsomme naturtapet som en betydelig vindkraftutbygging innebærer er en pris verd å betale for å møte menneskeskapte klimaendringer.
Motvind Oslo og Viken vil da rette fokus på at vi og verden forøvrig står overfor ikke bare menneskeskapte klimaendringer. Vi står i minst like høy grad overfor et globalt, menneskeskapt naturtap med en gradvis og ubønnhørlig svekkelse av de fleste av Jordens levende økosystemer. […]

Vi finner at sentrale deler av EU-kommisjonens forslag til fornybarhetsdirektiv fremstår som en «kongevei» til planlagt og akselerert svekkelse av og skader på økosystemene og deres biologiske mangfold, ved en uakseptabel senkning av de allerede lave «skranker» mot energiproduksjonsanlegg i natur, og innebærer en de facto strategi for overkjøring av menneskers behov for å bevare sin nærnatur og en trussel mot naturverdier utenfor byene. […]

[D]eler av EU-kommisjonens forslag til fornybarhetsdirektiv fremstår som en «kongevei» til planlagt og akselerert svekkelse av og skader på økosystemene […]

Den norske stat har et særlig ansvar for å ivareta sin samiske befolkning, hvis urfolksstatus hviler på samiskkulturell tilstedeværelse med egne samfunnsstrukturer, kultur og språk i fortid og nåtid. Samisk kultur har historisk vært nært tilknyttet naturgrunnlaget med en utpreget bærekraftig selvbergingsøkonomi. Dette er også tilfellet i dag, fordi tidsrelaterte tekniske hjelpemidler og ytre endringer av praksis på ingen måte kan endre på naturgrunnlagets avgjørende betydning for samisk kultur, levemåte og næring. Det må derfor fastslås at vern om naturgrunnlaget for samisk kultur er alfa og omega for det samiske folkets fremtidige eksistens. Konsekvensen av dette, er at staten også må erkjenne sitt særlige ansvar for å verne om samiske rettigheter til ressurser og områder. Vindkraftutbygging i samiske områder er derfor uakseptabelt og må etter vår mening utelukkes.

Det lovstridige anlegget i Storheia på Fosen. Foto: Lars Husby

Motvind Oslo og Viken vil […] på det sterkeste tilråde at Norges folkevalgte med utvetydig tydelighet skjærer gjennom den udemokratiske overnasjonale autoritet, og avviser og forkaster endringene i EUs fornybarhetsdirektiv.


Nye innlegg