Sentrale fiskeriorganisasjoner har mange innvendinger mot GoliatVinds planer for farvannet utenfor Hammerfest. Illustrasjonen viser et havvindanlegg i Nordsjøen. Foto: Jesse De Meulenaere

Energidepartementet må avvise GoliatVIND

Selskapet GoliatVIND AS ønsker lynrask utbygging av havvind til tross […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

5. februar 2024

Del:

Selskapet GoliatVIND AS ønsker lynrask utbygging av havvind til tross for at kunnskapsgrunnlaget mangler.

Tekst: Bjarne Jensen, leder for Motvind Norges havvindutvalg


Bakgrunn

Selskapet GoliatVIND ønsker å installere fem 15 MW-turbiner med en totalhøyde på opptil 300 meter i havet utenfor Hammerfest, og sendte i 2023 en søknad om dette til Energidepartementet (ED). Området som er tenkt utbygd ligger utenfor de 20 områdene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert som mulige havvindområder. Prosjektet ble likevel lagt på høring av Energidepartementet 8. desember 2023, i form av en melding fra GoliatVIND. Her foreslår selskapet en «fast track»-konsekvensutredning som bare skal ta 3-4 måneder. Normalt tar slike utredninger 2-4 år.

Departementet innrømmer at man mangler kunnskap om mulige konsekvenser ved utbygging av havvind i det aktuelle området, noe som fremgår av et brev datert 28. november 2023 til GoliatVIND: «For å ta stilling til søknad om unntak fra åpning av areal, trenger departementet overordnet kunnskap om hvilke konsekvenser det planlagte prosjektet vil ha for andre næringsinteresser og natur og miljø i området» (referansenummer 23/1187).

Manglende konsekvensutredninger

Meldingen fra GoliatVIND, som Energidepartementet altså har sendt på høring, inneholder ingen overordnet framdriftsplan. Selskapet ber om et konsesjonsvedtak fra Energidepartementet i august 2024 for å nå idriftsetting av GoliatVind i 2027. GoliatVIND skriver at det er behov for «en kompriment konsesjonsfase slik at investeringen kan bli bekreftet i løpet av 2024.» En av flere forutsetninger for å gjennomføre en konsekvensutredning, er at det finnes et godt kunnskapsgrunnlag. Det finnes ikke noe kunnskapsgrunnlag for utbygging av verdens største flytende havvindturbiner. Likevel hevder utbygger at de vil ta utgangspunkt i «foreliggende kunnskap». Søker planlegger å legge gammel kunnskap til grunn, kunnskap som ikke er oppdatert, basert på havvindanlegg i helt andre geografiske områder. Konkret vises det til «Regionale konsekvensutredninger for Nordsjøen» fra 2006 og «Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst» fra 2012.

Det er svært vanskelig å se hvilken relevans disse utredningene har for å vurdere GoliatVIND. Avstanden til Nordsjøen er cirka 1500 km og til Barentshavet øst cirka 300 km. Konsekvensutredningene som ble utarbeidet for disse anleggene er 12 og18 år gamle, og er ikke egnet som kunnskapsgrunnlag for det GoliatVIND planlegger utenfor Hammerfest. Søker viser til mulige metoder for å kartlegge og få kunnskap om sjøfugl og trekkfugl. Alle de mulige metodene må foregå over lang tid for å ha noen verdi. Eksempelvis har fugleradaren som er satt opp på Utsira, et perspektiv på flere år. Dette er nødvendig for å få oversikt over årlige variasjoner. GoliatVIND sin idé om at konsekvensutredningen kun skal ta 3-4 måneder totalt er totalt urealistisk. Det er svært bekymringsverdig at selskapet tar så lett på kunnskapsinnhentingen.

Manglende lovverk

For havvind mangler helt grunnleggende lov- og regelverk. I juni 2021 sendte Energidepartementet (daværende Olje- og energidepartementet) ut dokumentet: «Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs». Til tross for at dokumentet ble sendt på høring med innspillsfrist 20. august 2021, er det fremdeles ikke utgitt.

GoliatVIND sin idé om at konsekvensutredningen kun skal ta 3-4 måneder totalt er totalt urealistisk. Det er svært bekymringsverdig at selskapet tar så lett på kunnskapsinnhentingen.

I desember 2023 sendte Havtilsynet «Utkast til forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs» på høring. Her pågår fremdeles høringen, som innebærer at forskriften ennå ikke er vedtatt. I samme dokument påpeker Havtilsynet at arbeidsmiljøloven må endres til også å omfatte havvind. Motvind Norge kan ikke se at det er startet en slik prosess i Stortinget. Det er uklart om naturmangfoldloven gjelder for havvind.  Klima- og miljødepartementet planlegger en helt ny havmiljølov. Det har vært antydet at det vil bli sendt ut på høring i løpet av 2024. Da blir den vil tidligst vedtatt i Stortinget i 2025.

I NVE sin oversikt over gjeldende lovverk står det: «På kontinentalsokkelen kommer loven imidlertid kun til anvendelse for undersøkelser etter og utvinning og utnytting av undersjøiske naturforekomster, jf. forurensningsloven § 3 annet ledd nr. 3 annen setning, jf. § 4.» Dette må bety at forurensingsloven ikke gjelder for havvind på kontinentalsokkelen. Konsekvensen av manglende lov- og regelverk er at det ikke finnes kriterier for hvordan havvindplattformer skal designes, bygges, drives eller fjernes. Dermed blir det umulig å beregne utviklingstid, byggetid, metoder, installasjonstid samt totale kostnader.

Konsekvenser for andre næringsinteresser

GoliatVIND skriver i sin søknad at selskapet vil unngå «å oppta areal i områder med høy fiskeriaktivitet». Dette stemmer ikke med den planlagte utbyggingen. Kystverkets kartportal Kystinfo viser at hele området brukes av fiskeflåten. Dette ser man hvis man søker opp fiskeriaktivitet for 2022.

Havvindanlegget er lagt så tett inntil fisket at vi måtte legge på en rød trekant i grafikken for å vise det området GoliatVind planlegger å bygge ut. Alt det grønne på kartet er AIS-sporing av fiskefartøy. Kilde: Kystverkets kartportal

Fagmiljøer skeptiske til GoliatVINDs planer

Sentrale fiskeriorganisasjoner har mange innvendinger mot GoliatVind. Fiskebåt skriver blant annet følgende i sitt høringsvar: «Fiskebåt er fornøyd med at NVE i denne saken støtter og gjentar Fiskebåt sine bekymringer og syn på hva som må ligge til grunn for at man skal ha en forsvarlig utbygging av vindkraftverk til havs. Fiskebåt mener NVE sin uttalelse må veie tungt, og at olje- og energidepartementet med bakgrunn i denne og alle andre høringssvar setter foten ned og ikke tillater utbygging av vindkraft på Goliatfeltet. I motsatt fall svekker Olje- og energidepartementet legitimiteten til sitt eget fagdirektorat og sin egen rolle i disse sakene.»

Noregs Fiskarlag skriver: «På dette grunnlaget anmoder Norges Fiskarlag Olje- og energidepartementet om å prioritere å sette av tid og ressurser til å kunne gjennomføre nødvendige kartlegginger og kunnskapsinnhenting før utarbeidelse av en eventuell konsekvensutredning og konsesjonsbehandling for det omsøkte prosjektet GoliatVIND»

Vest-Finnmark Kystfiskarlag og Noregs Kystfiskarlag skriver: «Vi i VFK vil i tilknytning til eventuelle havvindprosjekter henlede oppmerksomheten på behovet for at forskning på partikkelforurensning fra vindkraftanlegg, også inngår i den videre utredning. I det område der GoliatVIND har sine etableringsplaner, går rådende havstrømmer i øst og nordøstlig retning, dvs. inn i Barentshavet. Eventuell forurensning i form av avskalling av mikroplastpartikler fra blant annet rotorbladene, vil således kunne gå med havstrømmene inn i Barentshavet og der i verste fall kunne utgjøre en forurensningstrussel i hele næringskjeden i ett av verdens mest produktive havområder»

Pelagisk Forening skriver blant annet: «Vi har i våre tidligere tilbakemeldinger til SourceGalileo vist til at dette er en del av området som benyttes av lodde. Anlegget vil ligge i vandringsruten til lodde, og i nær tilknytning til gyteområdet.»

NVE og Miljødirektoratet er også skeptiske. NVE skriver: «Når det gjelder konsekvenser for miljø-, nærings- og samfunnsinteresser, vil vi presisere viktigheten av grundige prosesser, for å sikre biologiske verdier og andre brukere av havets legitime interesser i området. På generelt grunnlag mener NVE at det må kreves en særskilt begrunnelse for å konsesjonsbehandle havvindprosjekter som ligger utenfor de identifisere områdene.»

Miljødirektoratet skriver: «Det er kjent at materiale på rotorblader (coatingen) vil slites av under drift av vindturbinene. Ifølge tiltakshaverne kan utslippet av mikroplast komme opp mot 300 gram mikroplast per turbin per år. Materialvalg knyttet til rotorblader og avbøtende tiltak må belyses i konsekvens-utredningen. Det bør søkes å bruke materialer som ikke inneholder plast eller miljøskadelige kjemikalier.» […] «Miljødirektoratet vil understreke at på flere områder vil det være behov for å gjennomføre undersøkelser før havvindparken installeres, for å ha grunnlagsdata som kan sammenlignes med miljøovervåking som gjøres under driften av anlegget»

Som sitatene viser er fagmiljøene samstemte i at det ikke finnes noe kunnskapsgrunnlag for å utrede konsekvensen av GoliatVIND. Motvind Norge mener derfor at hele denne konsesjonsprosessen må stanses nå.


Motvind Norges høringsuttalelse kan du lese her.

 

Nye innlegg