Oljeselskapet OKEA vil elektrifisere Draugen- og Njord-plattformene utenfor Fosen med kraft fra land. Illustrasjon: OKEA/ NVE

Energidepartementet nekter Motvind Norge å klage på økte CO2-utslipp fra Njord og Draugen

Motvind Norge beklager sterkt at vi av Energidepartementet har blitt […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. april 2024

Del:

Motvind Norge beklager sterkt at vi av Energidepartementet har blitt nektet å klage på et vedtak som medfører bruk av vindkraft fra land og økte globale CO2-utslipp.


I desember vedtok Energidepartementet (da OED) å godkjenne en søknad fra oljeselskapet OKEA om å elektrifisere Draugen- og Njord-plattformene utenfor Fosen med kraft fra land. Prosjektet inkluderer en cirka 150 km lang kabel fra Fosen til Draugen. Kostnadene som er på omtrent 7 milliarder, skal i henhold til vedtaket dekkes inn ved økt gassalg og reduserte CO2-kostnader. Omlegging til kraft fra land til Draugen- og Njord-plattformene vil medføre et forventet årlig forbruk på 0,6 TWh. Effekten på 80 MW skal komme fra det regionale kraftnettet på land.

I vedtaket skriver departementet: «I dommen legger Høyesterett til grunn at det i bruken av Grunnloven § 112 må kunne ses hen til om utslipp fra forbrenning i utlandet av norskprodusert petroleum gjør skade i Norge. Prosjektet vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser fra Draugen- og Njordfeltet. Det er usikkert om nye utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel, gjennom annenordens effekter i energimarkedet, bidrar til økte, uendrede eller lavere globale klimagassutslipp totalt sett.» Departementet innrømmer altså at selv om klimagassutslippene går ned i Norge, vet de ikke om klimagassutslippene globalt vil gå opp eller ned. De anslår imidlertid at det globale CO2-utslippet vil gå opp.

Motvind Norge (MN) klaget i januar på energidepartementets vedtak med ordlyden: «Utslipp av klimagasser er et globalt problem, og da gjøre et vedtak som medfører en kostnad på nesten 2 milliarder samt at det globale utslippet går opp er svært uforsvarlig. Vedtaket kan da ikke være i samsvar med verken nasjonale eller internasjonale vedtak og politikk». MN ba Energidepartementet oppheve vedtaket om å elektrifisere Njord og Draugen med kraft fra land. 

19. mars vedtok Energidepartementet at MN ikke har klagerett i denne saken. Men MN fikk aldri dette vedtaket, og ble først oppmerksom på det da det sto i EnergiWatch 3. april. I vedtaket står det også at MN heller ikke kan klage på vedtaket om at vi ikke har klagerett, i følge forvaltningsloven. Begrunnelsen fra Energidepartementet ser ut til å være at det ikke står noe om «utslipp av klimagasser» i vedtektene fra Motvind Norge.

Regelen er at et enkeltvedtak (som dette er) kan påklages av «en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken». Spørsmålet om Motvind Norge har «rettslig klageinteresse» ble da vurdert av departementet. Departementet skriver at «Utgangspunktet for vurderingen av organisasjonens formål vil være Motvind Norges vedtekter. I tillegg vil vedtektene måtte ses i sammenheng med Motvind Norges faktiske virksomhet.» I avslaget refererer de vår formålsparagraf, og lander på at vi er en organisasjon som ene og alene jobber mot vindkraftanlegg. Selv om vi i vår formålsparagraf også har dette som tredje ledd: «Motvind Norge arbeider for å sikre at areal- og energiforvaltningen/politikken er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.» Men de forsøker altså å snevre inn virksomheten vår mer enn vi selv gjør, og mener vi ikke kan uttale oss om noe når vi ikke konkret sier det er vindkraft.

Videre skriver de: «Departementet er altså klar over at Motvind Norge gjennom de siste årene har kommet med uttalelser som er kritiske til andre deler av samfunnslivet enn vindkraft. Samlet sett er likevel departementets syn at Motvind Norges primære formål og virksomhet retter seg mot vindkraft og vindkraftverk.» «Klageanførslene er knyttet til elektrifiseringens betydning for utslipp av klimagasser. Dette er etter departementets oppfatning forhold som faller utenfor Motvind Norges formål og virksomhet.»

Vi er selvfølgelig ikke i tvil om at vi primært jobber med (mot vindkraft). Men at vi ikke skal kunne ha meninger om, eller klage på, linjenett eller andre ting som direkte påvirker vindkraftutbygging, kan vi ikke kjenne oss igjen i. Så fikk vi lære det da. Energidepartementet er det organet som vet hvilke forhold som faller inn under eller utenfor Motvind Norges virksomhet. Det er altså ikke grenser for hva ED, tidligere OED, kan bestemme «ut fra en samlet vurdering». Nå har de bestemt hva Motvind Norge kan ha meninger om.

Motvind Norge beklager sterkt at vi av Energidepartementet har blitt nektet å klage på et vedtak som medfører bruk av vindkraft fra land og økte globale CO2-utslipp. Konsekvensen må da være at ingen organisasjoner som ikke har med «utslipp av klimagasser» i vedtektene sine, har klagerett. Det gir en sterk innskrenking av klagemulighetene for norske organisasjoner.


Klage fra MN på vedtak om konsesjon til Draugen og Njord – Avvisning av klage – Vedtak

Illustrasjonene i denne saken er hentet fra Okeas søknad på nettstedet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).