Olje- og energidepartementet kan ikke stille krav om at havvindprosjekter skal skape positive ringvirkninger lokalt, da dette strider med EU- og ESA-regler. Grafisk design: Motvind Norge

ESA-godkjenningen av Sørlige Nordsjø 2 er ikke en gladsak, Terje Aasland!

I en pressemelding framstiller olje-og energiminister Terje Aasland det som […]

Forfatter:

Kronikker

Publisert:

28. desember 2023

Del:

I en pressemelding framstiller olje-og energiminister Terje Aasland det som en gladsak at EU sitt overvåkningsorgan ESA godkjenner statsstøtte til havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø 2. Bjarne Jensen som leder Motvind Norges havvindutvalg, er av en annen oppfatning.

Tekst: Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg


Da Olje- og energidepartementet (OED) utlyste havvindprosjektet Sørlige Nordsjø 2, sa de at det skulle legges vekt på HMS, natur og bærekraft. Videre skulle sameksistens og positive lokale ringvirkninger spille inn i kvalifiseringen av tilbydere. Tidlige i høst måtte OED trekke disse kravene tilbake, grunnet konflikt med EU-/ESA-regelverket. Det virket som om ESA sin holdning kom overraskende på OED og statsråd Terje Aasland. Imidlertid er både regjeringen, OED, Stortinget og leverandørselskapene godt kjent med at favorisering av norske selskaper og kommuner ikke er lov etter EØS-regelverket.

Stortinget har allerede vedtatt at det kan brukes cirka 30 milliarder skattekroner […] uten at det kan settes krav til en eneste norsk arbeidsplass.

30. september 2022 godkjente Regjeringen i statsråd «Proposisjon til Stortinget – Endringar i havenergilova». Dette lovforslaget ble sendt av OED til Stortinget for behandling og senere vedtak. Her står det: «Departementet viser til at krav om «nasjonalt innhald» som kriterium i ein konkurranse, som inneber at norske leverandørar skal prioriterast i prosjekta, ikkje vil vere i tråd med Noreg sine EØS-rettslege forpliktingar. Etter departementet si vurdering vil til dømes eit krav i lovgivinga om å bruke norske underleverandørar vere ei nasjonal- bestemt forskjellsbehandling og ein restriksjon på retten til etablering, som vanskeleg kan rettferdig- gjerast EØS-rettsleg på ein sakleg og forholdsmessig måte.»

OED måtte derfor forandre kravene til kun å være minimumskriterier. I praksis betyr det at ethvert selskap i hele verden kan bli prekvalifisert, og så få konsesjon for vindkraftutbygging i Sørlige Nordsjø 2 (SN2). Det er kun laveste pris som gjelder for å få tildelt areal og senere konsesjon. Det er dette ESA nå har godkjent, og som Terje Aasland er veldig glad for!

Olje- og energidepartementet oppgir på sine nettsider at har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Det selskapet som får tildelt SN2, vil få offentlige norske midler overført til seg. Stortinget har allerede vedtatt at det kan brukes cirka 30 milliarder skattekroner (23 + inflasjonsjustering). Dette uten at det kan settes krav til en eneste norsk arbeidsplass. Så en oppfordring til Terje Aasland: Legg alle de sju søknadene i en skuff, lås og hiv nøkkelen!


En tidligere versjon av kronikken ble først publisert av lokalavisen Lister.

Nye innlegg