Miljødirektoratet har nettopp utgitt to omfattende rapporter om karbonlagring i havet. De viser at både planter og selve havbunnen tar opp store mengder karbon. Omfattende installasjon av havvindturbiner vil da kunne ødelegge dette finstemte systemet, og føre til økt utslipp av karbon. Illustrasjon hentet fra nettstedet til Miljødirektoratet.

Et ja til konsekvensutredning av havvind er et ja til utbygging

Ifølge Havforskningsinstituttet vet vi for lite om hvordan havvindanlegg kan […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

6. mars 2023

Del:

Ifølge Havforskningsinstituttet vet vi for lite om hvordan havvindanlegg kan påvirke økosystemer til havs. Vestfold og Telemark bør derfor si klart nei til Skaga, Norsk Havvinds prosjekt for Færder-kysten.

Tekst: Christina Fjeldavli, medlem av Motvind Norges havvindutvalg, og Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg


Færder kommunestyre har sagt nei til Norsk Havvind AS sitt havvindprosjekt Skaga som er planlagt med om lag 9 kilometers avstand til Færderkysten, i et område som er særdeles viktig for både sjøfugl og trekkfugl. Fylkesdirektøren har imidlertid anbefalt at vindkraftplanene skal utredes, og flertallet i Hovedutvalg for klima, plan og areal, som ledes av vindkraftentusiasten Ådne Naper (SV), sier ja. Det å si ja til utredningen, vil i praksis være å gi fra seg kontrollen.   

Når havvindanlegg etableres utenfor grunnlinjen (om lag en nautisk mil fra land, utenfor de ytterste skjærene), gjelder ikke plan- og bygningsloven, men havenergiloven. Havenergiloven har andre regler knyttet til konsekvensutredninger. Når det konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven, er formålet med forskriften «å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres»

En konsekvensutredning etter havenergiloven/ havenergiforskriften er i realiteten et åpningsvedtak. Hvis fylkeskommunen sier ja til konsekvensutredning av Skaga-prosjektet, er det i praksis et ja til utbygging. «Før opning av område etter første ledd kan skje skal det utarbeidast konsekvensutgreiingar. Konsekvensutgreiingane skal inkludere vurderingar av miljømessige og samfunnsmessige konsekvensar av fornybar energiproduksjon, så som konsekvensar for andre næringsinteresser», heter det blant annet i havenergiloven.

Hvis fylkeskommunen sier ja til konsekvensutredning av Skaga-prosjektet, er det i praksis et ja til utbygging.

I havenergiforskriften står det blant annet følgende om konsekvensutredninger: «Med prosjektspesifikk konsekvensutgreiing er meint konsekvensutgreiing for det aktuelle energianlegget som har som føremål å avdekke relevante fordelar og ulemper ved eit energianlegg før etablering, og vurdere verknadane av ei eventuell utbygging og føreslå avbøtande tiltak». Å ikke bygge ut det aktuelle området, fordi det går for mye ut over miljø, naturverdier og/eller andre næringer og interesser, framstår altså ikke som noen reell valgmulighet.   

Miljødirektoratet har nettopp utgitt to omfattende rapporter om karbonlagring i havet. De viser at både planter og selve havbunnen tar opp store mengder karbon. Omfattende installasjon av havvindturbiner vil da kunne ødelegge dette finstemte systemet og føre til økt utslipp av karbon. 

Det er verdt å tenke over at en konsekvensutredning ikke nødvendigvis gir alle svarene vi trenger. Det å skulle skaffe seg oversikten over hvordan havvind påvirker økosystemer til havs, er en omfattende oppgave som våre fremste forskere på feltet ennå ikke har klart å løse. Havforskningsinstituttet er tydelige på at vi vet for lite per i dag om hvordan havvindanlegg kan påvirke økosystemer til havs. Fiskeriorganisasjonene er sterkt kritiske til planene, og viser til erfaringer fra andre land. Havvind vil legge beslag på store sjøarealer, og kan få uante konsekvenser. Vestfold og Telemark bør derfor si klart nei til Skaga allerede nå.  

Havforskningsinstituttet er tydelige på at vi vet for lite per i dag om hvordan havvindanlegg kan påvirke økosystemer til havs.

 


Nye innlegg