Faurefjellet vindkraftverk

Foto: Berit G. Helland, Line Bjørk.


Ragnhild Sandøy
Journalist


Marit Brevik


Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 6. mars 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 11:08

Saken

Bjerkreim kommune er den kommunen i Norge som har flest sauer, og den kommunen i Sør-Norge med tettest konsentrasjon av hubro, og – kommunen med størst konsentrasjon av vindkraftverk. Politikerne i kommunen ga lenge villig av Bjerkreimsheiene for å få noen få kroner til kommunekassa. Norsk Vind AS og andre som har eid og solgt konsesjoner kan notere omsetning i milliardbeløp, og gevinsten i hundre millioner.

Hubro og annen rovfugl, Hekking og fugletrekk, Kystheilandskap og sauebeite, Støy, Saksbehandling, Statlig overkjøring, Brudd på konsekvensutredningsforskriften, Økt omfang, Vannkilder

Hele Bjerkreim-klyngen pluss Måkaknuten gikk med før motstanden virkelig våknet. Da saka om Faurefjell kom skjønte naboer og mange andre at her er det flere store problemer enn bare de visuelle. Faure har slik blitt et slags symbol på motstanden i Bjerkreim og i Rogaland, og har også vært viktig for etablering av Motvindbevegelsen.

Dagen etter at Motvind Sørvest ble stiftet, vedtok Bjerkreim kommune å ikke omdisponere området fra Landskap, Natur og friluftsliv (LNF) til industriområde i kommuneplanen. Bjerkreim kommune er en av de første kommunene som har tatt dette skrittet. Norsk Vind har derfor problemer i å få anlegget realisert og har gjennom advokat anmodet Olje og Energidepartementet (OED) om å benytte Statlig arealplan for å få lov til å bygge.

Fugletrekk
Sitat fra OEDs konsesjonsbehandlingen i 2017:
«På bakgrunn av fugletellinger gjennomført i 2007, ble det under behandlingen av vindkraft i Bjerkreim avsluttet i 2012, dokumentert et høsttrekk av rovfugl på bred front gjennom den delen av Rogaland som er aktuell for vindkraft.
Konsekvensutredningen til Faurefjellet vindkraftverk trekker frem disse tellingene. I løpet av fem dager i perioden 28.9. -14.10.2009 ble det gjennomført tellinger av trekkende rovfugler fra et punkt i den sørvestlige delen av planområdet til Faurefjell.

Om Hubro
Departementet konstaterer at planområdet, influensområdet samt områder for øvrig i Bjerkreim, er typiske leveområder for hubro. Departementet mener derfor det må legges vekt på føre-var-prinsippet, men under konsesjonsbehandlingen kan det imidlertid ikke konstateres at en utbygging vil være i strid med forvaltningsmålene for hubro etter naturmangfoldloven.

Under enhver omstendighet vil vindkraftverket kunne gi negative konsekvenser for de reirplassene som er like utenfor planområdet.
En eventuell stadfestelse av konsesjonen til Faurefjell vindkraftverk, må derfor omfatte ytterligere vilkår for å sikre best mulig mot potensielle skader for hubroen i området.»

Støybelastninger
I Norge anbefaler NVE 4 x total høyde på vindturbiner som minimumsavstand. Dette er en liten skjerpelse av regelverket, men kan ikke beskrives som noen stor forbedring.

I Tyskland er det nylig vedtatt anbefalt minimumsavstand 1000 m for hele landet, men dette er ikke noe lovmessig krav, så enkelte stater kan vedta avvik fra dette.

Polen og Bayeren har innført en absolutt minimumsavstand på 10 x totalhøyden på vindturbiner.

Finland anbefaler 1000 m avstand, men det er ikke et krav.

I Faureprosjektet er det planlagt turbiner med 158m rotordiameter planlagt i kortere avstand til hus enn 800m.
Birkeland, Ivesdal, Asheim og Skjæveland vil alle ligge innenfor grensa for tillatt avstand for støy i Polen og Bayern .

Status

OED har i brev av 30.10.2019 bedt Bjerkreim kommune redegjøre for vurderingene som ligger bak beslutninga om å ikke omdisponere arealene. Bjerkreim kommune holder på at de ikke ønsker å omdisponere arealet frivillig. Vil OED benytte statlig tvang for at Norsk Vind AS skal få ytterligere hundre millioner på sin velfylte konto?

Parallellt med denne prosessen, fortsetter Norsk Vind AS, og NVE legger MTA-plan ut på høring før forholdene rundt arealplanen er avklart.

Det er flere parallelle løp med ulik status.

Anmodning om statlig arealplan fra Norsk Vind AS
MTA-plan på høring
Frist for idriftssettelse 31.12.2020, Norsk Vind AS har søkt om utsatt frist til 31.12.2021.

Hva gjør Motvind?

Motvind er tett på denne saken, og står klare med advokater og budsjett om staten skulle finne på å ville presse anlegget gjennom mot Rogaland fylkeskommune, Bjerkreim kommune og lokalbefolkningens uttrykte og tydelige vilje.

Motvind Norge har gitt uttalelse om bruk av statlig arealplan, og vil gi høringsuttalelse på MTA-planen. Vi har i samarbeid med Motvind Sørvest samlet inn penger til advokatbistand om anlegget skulle bli forsøkt presset gjennom.

Våre krav

Anmodning om statlig arealplan må avvises.
MTA-plan må trekkes tilbake da den ikke oppfyller NVEs egne retningslinjer for utformingen av den.
Konsesjonen må ikke få utsatt frist.

Motvind dokumenter

Viktige dokumenter

Siste

Lenker
NVE konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=51&type=A-6

Tidslinje
2008-2020

Saksbehandling Konsesjon og MTA

2008 Faurefjell planlegges et vindkraftverk 60MW med 30 turbiner som er 85 meter høye. Det er dette grunneiere skrev kontrakt på samme år.  Også naboområdet Holmafjell var planlagt bygget ut med felles tilslutningslinje til Måkafjell trafostasjon.

2009-2014
Konsekvensutredninger med 20 turbiner 120,5m høye.
Grunneiere ble ikke informert om endringene.
Søkt konsesjon 60MW. Støyutredning med 2,3MW turbiner. (2,3×20=46, støyutredning ikke gjort med de turbinene de tenkte å bruke for å oppfylle konsesjon gitt på 60MW)
Visuell belastning satt til middels negativt.
Kjerneområde for Hubro.
Ikke tatt hensyn til eventuelle andre utbygger i nærheten når anslått belastning for fugletrekk. Saken ligger under dokumenter i forbindelse med søknad om statlig plan fra advokat Schøtt.

Det blir levert inn underskrifter og høringsinnspill mot utbygging av Holmafjell fra naboer og andre. Faure er også tatt med fra FNF og

07.11.2013 Hybrid Technology søker om å få konsesjon for Faurefjell vindkraftverk.
12.2.2014 Bjerkreim kommunestyre gir positiv høringsuttalelse om konsesjon til Faurefjell vindkraftverk, og negativ om Holmafjell.
15.9.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Hybrid Technology AS (HybridTech) konsesjon til Faurefjellet vindkraftverk, med samlet installert effekt på inntil 60 MW.
15.9.2014 NVE avslo NVE søknaden fra Zephyr AS om konsesjon til Holmafjellet vindkraftverk. Søknaden fra Zephyr AS og Hybrid Technology om samordnet nettilknytning for Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk falt derfor bort. Konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk ble gitt med forbehold om nettilknytning for prosjektet.
21.12.2015 NVE ga konsesjon til en 132 kV tilknytningsledning fra Faurefjellet til Måkaknuten transformator. Vedtaket ble ikke påklaget.
Konsesjonen til Faurefjellet påklaget av Forum for natur og friluftsliv Rogaland (FNF R). Fylkesmannen i Rogaland (Fylkesmannen/FM) fremmet innsigelse mot prosjektet. Klagen og innsigelsen ble oversendt Hybrid Technology
10.10.2014 Hybrid Technology kommenterte klagene i brev til NVE
28.10.2014 NVE har vurdert klagen og innsigelsen, ment fant ikke grunn for å endre vedtaket av 15.9.2014 og sendte saka til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse.
15.6.2016 OED klagebefaring i planområdet til Faurefjellet vindkraftverk, med tilhørende møte med berørte parter. Bjerkreim kommune stilte ikke.
16.11.2017 OED ga konsesjon til Hybrid Technology AS for Faurefjellet vindkraftverk
01.12.2017 NVE ga Hybrid Technology AS oppdatert anleggskonsesjon for Faurefjellet vindkraftverk i henhold til OEDs vedtak av 16.11.2017.
En såkalt Endelig konsesjon.

Februar 2019 Norsk Vind kjøper konsesjonen for Faurefjell fra Hybrid Technology.
14.10.2019 Norsk Vind leverte foreløpig MTA plan til NVE.
NVE har noen innsigelser, men nevner ikke at MTA overhodet ikke tilfredsstiller KU forskrift eller NVEs egne retningslinjer for MTA. (Som det står klart i konsesjonen må overholdes for å kunne få bygge ut) Lagt ut hos NVE fra 19.10.2019
15.11.2019 NVE mottok søknad om konsesjonspliktige endringer, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan fra Norsk Vind Faurefjellet AS for Faurefjellet vindkraftverk.
15.11.2019 NVE mottok MTA for 132 kV overføringslinje fra vindkraftverket til Måkaknuten transformatorstasjon og søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for nettilknytningen. Høringsfrist 17.1.2020, og er nå til behandling i NVE.

Motvind Norge, Motvind Sørvest og Motvind Dalane leverte inn høringsuttalelse til MTA planen. Disse ligger på dokumenter og kan leses her. Vi hadde også uttalelse om rettslig grunnlag for ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for 132 kV overføringslinje.

Arealtildeling etter Plan- og Bygningsloven

Februar 2019 Norsk Vind kjøper konsesjonen for Faurefjell fra Hybrid Technology.
22.3.2019 Prosjektil AS søkte for Norsk Vind Faurefjellet AS om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.1 LNF(R)
30.4.2019 søknad om dispensasjon fra arealplan behandles i formannskapet. Det gis dispensasjon fra LNF.
30.5.2019 Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging av Faurefjell leverte klage på dispensasjon fra arealplanen, det samme gjorde FNF og grunneiere Irene og Tor Jan Espedal. Klagen ligger under dokumenter. (vi fikk utsatt frist av kommunen, ellers er klagefrist 3 uker etter PBL)
27.08.2019 Bjerkreim formannskap gir klagere på vedtak gjort 30.4.2019 medhold, det gis ikke dispensasjon fra LNF område.
3.9.2019 Bjerkreim kommunestyre ga klagere på vedtak gjort 30.4.2019 medhold og vedtok avslag på søknad om dispensasjon fra LNF område.
23.9.2019 Advokatkontoret Schjøtt klagde på vegne av Norsk Vind AS på vedtak i Bjerkreim kommunestyre 3.9.2019
18.10.2019 Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging på Faurefjell brev med merknader til klage på omgjøring av vedtak om dispensasjon for Faurefjell vindkraftverk.
19.10.2019 mottok Aksjonsgruppa advokat Schøtts brev til kommunen, NVE og OED der de ber om statlig arealplan for Faurefjell.  Omfattende dokument med informasjon om tidligere saksgang, datert 8.10.2019.
12.11.2019 Formannskapet behandlet klagen fra Norsk vind AS på vedtak 3.9, opprettholdt vedtak
19.11.2019 Kommunestyret behandlet klagen fra Norsk vind AS på vedtak og opprettholdt vedtak av 3.9.  
20.11.2019 Bjerkreim kommune sendte saka videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
26.2.2020 Fylkesmannen stadfestet kommunen sitt vedtak av 3.9.2019. Nå er det kun statlig plan som vil kunne gi utbygger rett til å bruke Faurefjell til industri.

Fakta

Tekniske fakta

Omsøkt effekt: 72 MW (installert)*, 244,8 GW (årsproduksjon) (* opprinnelig søknad 60 MW, ingen konsekvensutredning for den store endringa)
Turbiner: Hovedalternativ 10-12 turbiner med inntil 4,5-6 MW installert effekt og 200 m høyde. Omsøkt alternativ 20 turbiner på 120,5 m og 2,3 MW installert effekt

*Konsesjon gitt med 60 MW , søker om 72 MW i MTA 19.10.2019. Justert MTA sendt på høring av NVE 14.11.2019.

Selskap

Tiltakshaver: Norsk Vind Faurefjellet AS
Eier: Norsk Vind AS

Illustrasjoner

      Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge


      Media