Fra området der Davvi vindkraftverk er planlagt. Gaissene sett fra øst med Rásttigáisá (1067 moh) som høyeste fjell i venstre halvdel av landskapet. Foto: Morten Kurvander

Finnmarkseiendommen sier nei til Davvi vindkraftverk

Finnmarkseiendommen (FeFo) sier nei til vindkraftutbygging på fjellpartiet Vuonjalrášša i […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

1. desember 2023

Del:

Finnmarkseiendommen (FeFo) sier nei til vindkraftutbygging på fjellpartiet Vuonjalrášša i Lebesby kommune i Finnmark. Folkeaksjonen mot Davvin, reinbeitedistriktene, NRL, flere samiske organisasjoner, Naturvernforbundet og Motvind Finnmark trapper opp kampen mot Davvi-prosjektet i tiden som kommer.

Tekst: Tore-Jan Gjerpe, Motvind Finnmark


Det er vindkraftselskapet Grenselandet DA som står bak Davvi-prosjektet. Selskapet vil legge beslag på et enormt villmarksområde med inntil 170 turbiner. Grunneier FeFo har avslått vindkraftselskapets søknad og begrunner dette med hensynet til reindrift, friluftsliv og naturvern. «Vi mener det er viktig at Dávvin vindpark ikke blir etablert. Området de ønsker å legge bånd på er enormt», forklarer Kurt Wikan, som er styreleder i FeFo, til NRK. Davvi-prosjektet inngår i regjeringens planer om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya med kraft fra land.

Finnmarkingene fikk aldri eierskap til arealene de brukte, slik som folk i resten av landet fikk. 95 % av Finnmark har derfor vært definert som statens umatrikulerte grunn. Men etter Alta-saken fikk vi Sametinget, og så kom kampen om hvem som skal være grunneiere i Finnmark. Resultatet ble at vi fikk Finnmarkseiendommen (FeFo) som eies av innbyggerne i Finnmark i fellesskap og har et styre oppnevnt av Sametinget og fylkeskommunen.

Når vindkraftutbygging kom i gang, bestemte styret i FeFo seg for å bli med på å stifte et utbyggingsselskap i lag med de lokale kraftselskapene. Målet er å styre arealbruken for å sikre mest mulig verdiskapning regionalt. Det store finske oljeselskapet ST1 som eier det lokalt etablerte selskapet Grenselandet DA, har lenge jobbet for å få bygget et gigantisk vindkraftanlegg rett ved det kjente fjellet Rásttegáisá, som historisk har vært ansett som hellig. Anlegget vil utvilsomt gi alvorlige negative konsekvenser for 2. reinbeitedistrikt, som blant annet flytter gjennom dette området. En utbygging her vil ødelegge et veldig populært frilufts- og jaktområde. Det har lenge vært en svært aktiv folkeaksjon mot Davvi-utbygginga, som Motvind Finnmark samarbeider tett med. Utbyggerne har jobbet iherdig både i dagslys og i mørke for å friste både reindrifta og øvrig befolkning med gull og grønne skoger. Men motstanden er fortsatt like stor og Tana kommunestyre har allerede varslet innsigelse når områdeplanene kommer på høring.

Det har lenge vært en svært aktiv folkeaksjon mot Davvi-utbygginga, som Motvind Finnmark samarbeider tett med.

Denne uka sa styret i FeFo nei til forhandlinger om å avgi areal til ST1. Vedtaket har fått mye oppmerksomhet, og vi i Motvind Finnmark er sjølsagt glad for det, men vi kan altså ikke anse det som oppsiktsvekkende. Vår begeistring er dempet fordi vi vet at dette ikke betyr stopp. Fortsatt er det mulig å gjennomføre utbygginga ved ekspropriasjon. Både staten og kommunen har som utgangspunkt en mulighet til det, selv om åpningen for det er trang. Lebesby kommune sier de fortsetter planprosessen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil konsesjonsbehandle prosjektet. Både folkeaksjonen mot Davvin, reinbeitedistriktene, NRL, flere samiske organisasjoner, Naturvernforbundet og  Motvind Finnmark har ambisjoner om å trappe opp kampen mot dette anlegget i tida som kommer. Det gleder oss at Rødt på Stortinget nå har bedt regjeringa om å fatte vedtak om å stoppe prosjektet.
Regjeringa har lagt atskillig prestisje ned i planene om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya med kraft fra land. Det er derfor nødvendig å innse at slaget ikke er vunnet. FeFos nei til Davvi-prosjektet kan likevel regnes som en viktig delseier. Det er et sterkt signal som både regjeringen og Lebesby kommune bør lytte til. Davvi-saken må åpenbart vurderes i lys av Fosen-dommen, noe som burde få alle varsellamper til å blinke.


Hovedillustrasjonen i denne saken viser fjellområdet Gaissene sett fra øst med Rásttigáisá (1067 moh) som høyest i venstre halvdel av landskapet. Gaissene er et unikt naturområde som består av mange høye, bratte fjell som skiller fjordbotnene i Laksefjorden og Porsangen fra Finnmarksvidda. Davvi-prosjektet vil kunne føre til at vindturbiner bryter horisonten på det flatere partiet til høyre for den lyse toppen, Vilgesrássa (809 moh), i høyre halvdel av bildet. Lengst til høyre skimtes Juoksavuomgáisá (744 moh). Gaissene er synlige helt til Varangerhalvøya på klare høstdager.


 

Nye innlegg