thumbnail_thumbnail_Norsk Havvind Skaga

Forkast planene om havvind langs Vestfold-kysten!

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har bedt energimyndighetene om å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. mars 2023

Del:

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har bedt energimyndighetene om å vurdere et havvindprosjekt som vil få store konsekvenser både for Vestfold-naturen og for eiendomsprisene i området. Kartdesign: Bård S. Solem

Motvind Vestfold og Motvind Telemark ber energimyndighetene om å forkaste Norsk Havvinds prosjekt Skaga, som er planlagt langs Vestfold-kysten.

Tekst: Motvind Vestfold og Motvind Telemark


Signér oppropet mot havvindprosjektet her!

Har du hørt om Skaga-prosjektet? 

Visste du at fylkestinget i Vestfold og Telemark 8. mars 2023 vedtok å ofre store deler av kysten utenfor Vestfold til Norsk Havvind, som eies av Norsk Vind. Det prosjektet som fylkestinget har vedtatt å støtte heter Skaga, og skal dekke et område på hele 200 kvadratkilometer. De områdene som Norsk Havvind har tegnet inn på kartet er av myndighetene klassifiserte som «særlig verdifulle og sårbare». 

Et ensidig beslutningsgrunnlag

Det er typisk for vindkraftprosjekter at viktige beslutninger blir tatt lynraskt og på svært ensidig grunnlag, i lukkede rom. Dagen før fylkespolitikerne skulle stemme over Skaga-saken, deltok de på en såkalt «temadag» om kraft hvor Norsk Havvind fikk snakke uforstyrret om prosjektet sitt i tjue minutter. Også Åslaug Haga, lederen for organisasjonen Fornybar Norge, som blant annet er interesseorganisasjon for vindindustrien (tidligere Norwea), fikk snakke uforstyrret i tjue minutter. Ingen uavhengige fagfolk fikk komme til orde, og heller ingen naturvernorganisasjoner.    

NVE og OED bestemmer over Vestfold-kysten

Det er ikke Vestfold og Telemark fylkeskommune som bestemmer om det skal bygges ut vindkraft langs Vestfold-kysten. Dette avgjøres av energimyndighetene, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED). Problemet med fylkestingets lite gjennomtenkte vedtak er at de nasjonale energimyndighetene nå kan si at det er ønske om utbygging lokalt, til tross for at de færreste som bor i fylket aner hva som foregår. Fylkestinget har gitt en form for politisk legitimitet til NVE og OED.    

Norsk havvind har fått det nøyaktig slik de vil

Vil dere «anmode Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å ta Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs»? Slik lød spørsmålet fra Norsk Havvind til Vestfold og Telemark fylkeskommune mot slutten av januar. Uten å sende spørsmålet på høring i kommunene, og uten å informere offentligheten, valgte fylkestinget i Vestfold og Telemark altså å si ordrett ja til denne forespørselen. Norsk Havvind har fått det nøyaktig slik de ønsker med Vestfold og Telemark. 

En massiv trussel mot fuglelivet

Millioner av fugler krysser hvert år Skagerrak to ganger i året rett gjennom planområdet for Skaga-prosjektet. Mange av de aktuelle fugleartene trekker om natten. Erfaring viser at fugler har problemer med å navigere i vindkraftanlegg, ikke minst om natten. Noen arter blir tiltrukket av de blinkende lysene fra turbintårnene. Det sier seg selv at de blir kvestet og drept når de kolliderer med turbinblader som kan rotere i en hastighet på over 300 kilometer i timen. Fugler kolliderer også med stolpene, som kan være fra 200- 300 meter høye i moderne anlegg. Også flaggermus og insekter blir drept i vindkraftanlegg. Hvordan vindkraft til havs kan påvirke fisk, sjøpattedyr og andre marine organismer, vet vi foreløpig for lite om, ifølge Havforskningsinstituttet.  

Fellesskapet må betale mens et lite mindretall profiterer

Vindkraftbransjen og energimyndighetene er enige om at det trengs stor statlig støtte/subsidier til private bedrifter som vil bygge ut havvind, for at næringen skal bli «lønnsom». Dette gjelder spesielt for flytende vindturbiner. På norsk sokkel er svært få områder egnet for bunnfaste turbiner, fordi havet er så dypt. Havvindsatsningen må derfor i høy grad finansieres av skattebetalere og strømkunder.      

Et miljø- og energipolitisk blindspor

Vindkraft kan ikke lagres, og krever derfor store mengder såkalt «balansekraft» som kan kobles på når det ikke blåser. Det betyr at all vindkraftutbygging vil generere økt behov for stabil kraft, som vannkraft. Hvor skal dette hentes fra når vi gjennom Acer-avtalen har forpliktet oss til å eksportere store deler av vannkraften til europeiske land? Dette har ikke myndighetene noe svar på. Det er nærliggende å tenke seg at man ganske raskt vil gå løs på det siste som er igjen av vernede vassdrag.    

Vis motstand!

Vi oppfordrer deg til å vise motstand mot Norsk Havvinds havvindplaner for Vestfold og Telemark. Det er mange måter å vise motstand på. Du kan for eksempel fortelle om prosjektet til venner og naboer, og du kan skrive til politikere og andre beslutningstagere. En enkel ting du kan gjøre er å signere dette oppropet.

Forkast anmodningen!

Motvind Vestfold og Motvind Telemark ser det som svært uheldig at Norsk Havvind, som har egne økonomiske interesser, har fått være premissleverandør for fylkespolitikerne i en sak som vil kunne få enorm betydning både for naturmangfoldet og eiendomsprisene i fylket. Vi ber derfor NVE og OED om å forkaste anmodningen fra Vestfold og Telemark fylkesting om å vurdere Vestfold-kysten som industriområde. 

Hvis du merker at denne saken engasjerer deg, er du velkommen til å melde deg inn i Motvind Norge. Du velger selv om du vil være støttemedlem eller aktiv i et lokallag.


Nye innlegg