Vindkraftverk i Finnmark, utbygde og foreslåtte, 01.11.22

Forlot vindkraftmøte i Finnmark

De fire omsøkte prosjektene Dávvi, Laksefjorden, Digermulen og Sandfjellet vindkraftverk […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

3. november 2022

Del:

De fire omsøkte prosjektene Dávvi, Laksefjorden, Digermulen og Sandfjellet vindkraftverk er markert med turkis farge. Om de blir gjennomført, vil de legge beslag på svære inngrepsfrie arealer og få innvirkning på all utmarksbruk; fire reinbeitedistrikt med 120 årsverk og 60 sidaandeler og annen tradisjonell bruk av fjell og vidde. Statkraft har tidligere bygd Kjøllefjord vindkraftverk på Gartefjellet. Illustrasjon: Bård S Solem


Tekst: Ragnhild Sandøy, Kjell Haabet, Benn Larssen, Lars Kristoffersen og Hanne Ingrid Tronæs, Motvind Nord Vuostebiegga Davvin


Skribentene er ansvarlige for innholdet i teksten.

Representanter for reinbeitedistriktene Lágesduottar, Čorgašnjárga, Spierttagáisá og Spierttanjárga forlot 1. november et møte i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i protest mot nye vindkraftplaner på Nordkyn i Finnmark.

Kommunene Lebesby og Gamvik har bedt NVE om å behandle søknader knyttet til fire vindkraftprosjekter: Dávvi, Laksefjorden, Digermulen og Sandfjellet vindkraftverk. Konsesjonssøkerne er St1 Norge AS og Fred Olsen Renewables AS. De aktuelle kommunene, konsesjonssøkerne og de berørte reinbeitedistriktene var invitert av NVE til oppstartsmøter i Mehamn og Ifjord, 1. og 2. november.

NVEs møte på tettstedet Mehamn/ Donjevuotna, i Gamvik kommune i Finnmark, fikk en brå slutt da representanter fra de fire berørte reinbeitedistrikter i samlet flokk forlot lokalene, i protest mot de tre vindkraftprosjektene som ble presentert. Reinbeitedistriktene Lágesduottar, Čorgašnjárga, Spierttagáisá og Spierttanjárga viser til at NVE har oversett lovverket utover energiloven. NVE har i tillegg unnlatt å kvalitetssjekke hvorvidt kommunene har fulgt opp forvaltningsloven og konsultasjonsplikten. Tilbake i møtet stod representanter for NVE, kommunene Lebesby og Gamvik samt de private selskapene ST1 Norge AS og Fred Olsen Renewables AS.

NVE har […] unnlatt å kvalitetssjekke hvorvidt kommunene har fulgt opp forvaltningsloven og konsultasjonsplikten.

Vedtaket i Gamvik kommune er påklaget, men er ikke saksbehandlet av kommunen. Ingen samiske interesser var konsultert forut for vedtakene i kommunene. «Vi kan ikke godta å være med videre i en prosess som er heftet med prosessuelle feil og lovbrudd. Det vil jeg også synes være rart om NVE godtar», sier Máret Laila Anti til iFinnmark. «Vi forventer at NVE tar det vi har påpekt alvorlig, og at de avslutter de foreløpige prosessene og ikke går videre. De sa innledningsvis at de ønsker en god prosess og god dialog, og det opplever vi ikke at det er her», sier Ellinor Guttorm Utsi.

«Vi kan ikke godta å være med videre i en prosess som er heftet med prosessuelle feil og lovbrudd. Det vil jeg også synes være rart om NVE godtar».

Máret Laila Anti

Reinbeitedistriktene Lágesduottar, Čorgašnjárga, Spierttagáisá og Spierttanjárga forlot NVEs oppstartsmøte i Mehamn 1. november. De deltok heller ikke i møtet 2. november i fjor. Foto: Ellinor Guttorm Utsi

Svein Grotli Skogen, som er seksjonssjef i NVE, sier at direktoratet vil se på det rettslige grunnlaget til den nye konsultasjonslovgivningen. «Dette er jo i utgangspunktet en sak mellom kommunen og reinbeitedistriktene der vi er tredjepart. Men vi kommer til å sjekke med kommunene hva de har gjort, og hvordan det ser ut. Så må vi gå litt tilbake og se på det rettslige grunnlaget. Dette var vi ikke forberedt på», sier Grotli Skogen til iFinnmark. På spørsmål om hvorvidt det foreligger en fremdriftsplan, svarer Grotli Skogen benektende. «Nei, det er ikke aktuelt nå. Det er jo opplagt at de her vindkraftprosjektene i Finnmark ikke blir noe av uten samspill med reindriftsnæringen. Har du ikke reindriftsinteressene med i prosessen, har du ikke noe grunnlag for å kjøre prosesser. Det er realiteten», slår Grotli Skogen fast.

«Det er jo opplagt at de her vindkraftprosjektene i Finnmark ikke blir noe av uten samspill med reindriftsnæringen.»

Svein Grotli Skogen, seksjonssjef i NVE

Lágesduottar, Čorgašnjárga, Spierttagáisá og Spierttanjárg ønsker ikke å legitimere en prosess som begynner med alvorlige saksbehandlingsfeil og regelrette lovbrudd, i tillegg til brudd på internasjonale folkerettslige avtaler norske myndigheter har forpliktet seg til å respektere. Reinbeitedistriktene unnlot derfor å stille på NVEs møte i Ifjord 2. november, og deltok i stedet på en markering i protest mot vindkraftprosjektene.

Representanter for reinbeitedistriktene Lágesduottar, Čorgašnjárga, Spierttagáisá og Spierttanjárg, samt støttespillere fra Tana, Nordkyn, Laksefjord og Alta, markerte motstand mot vindkraftplanene på Nordkyn 2. november, i Ifjord, i forbindelse med et oppstartmøte i regi av NVE. Foto: Foto: Ellinor Guttorm Utsi

I et brev til NVE signert Olje- og energidepartementet, datert 17. juni, åpnes det for at behandling av konsesjonssøknader kan gjenopptas og klagesaker sluttbehandles, dersom vertskommuner anmoder om det. Meldinger om nye vindkraftprosjekter er ikke inkludert i dette. Siden er det kommet flere brev og politiske signaler, som kan være vanskelig å forholde seg til for de aller fleste. Likevel må kommunene og andre myndigheter sørge for at gjeldende lovverk blir fulgt.

Både Motvind Nord og flere andre organisasjoner hadde i forkant av de aktuelle oppstartsmøtene, bedt NVE om tillatelse til å delta som observatører, noe som ble avslått. Seksjonssjef Svein Grotli Skogen skrev sist i brev til oss 28. oktober: «Den avklaringen som skjer nå, er primært rettet mot samordning av prosessene mellom NVE, kommune og tiltakshaver. I tillegg involveres de lokale samiske interessene gjennom reinbeitedistriktene. Det er også separate prosesser mot Sametinget. Denne løsningen følger direkte av ordlyden i et brev til NVE fra OED, datert 8. april 2022. For andre parter vil det bli rik anledning til å spille inn når høringsprosessene starter. For de tre prosjektene på Nordkyn gjelder dette de nær forestående meldingene, og senere for søknadsfasen. For Davvi er det søknadsfasen som vil være første ledd».

Det viser seg at både NVE og de aktuelle kommunene har glemt å sjekke flere formaliteter, som konsultasjonsplikten. I de aktuelle konsesjonssakene er verken reinbeitedistriktene eller andre informert eller konsultert av kommunene. De har fått informasjon om vedtakene kun via media og mener prosessen bryter med forvaltningsloven og konsultasjonsplikten. Konsultasjonsplikten innebærer at offentlige myndigheter må konsultere samiske interesser. Til forskjell fra høring, er formålet med konsultasjoner å oppnå enighet om foreslåtte tiltak. Det forutsettes at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at det ikke gjøres realitetsbeslutninger i forkant av konsultasjonene.

Det viser seg at både NVE og de aktuelle kommunene har glemt å sjekke flere formaliteter, som konsultasjonsplikten.

Så vidt vi kjenner til er det flere kommuner som har gjort vedtak, eller ønsker å gjøre vedtak, der de ber selskap eller NVE om å ta opp saker med vindkraft. Hvordan de tenker prosessen videre er ikke kjent. Styret i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin støtter reinbeitedistriktene fullt ut. Det har vært altfor mange lovbrudd i vindkraftsakene. Vi oppfordrer offentlige myndigheter til å innskjerpe praksis, og følge lovverket som gjelder for søknader om inngrep i natur. 


Les mer her:

NRK Sápmi 1. november 2022: Forlot møter med energidirektoratet.