lovboken

Forslag om NYE ENDRINGER i Plan- og bygningsloven

Dersom regjeringen får gjennom forslaget, blir kommunenes muligheter til å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. juli 2020

Del:

Dersom regjeringen får gjennom forslaget, blir kommunenes muligheter til å styre arealbruken i svekket. De foreslåtte endringene følger opp forslag i Stortingsmelding nr. 28. Det er påtakelig at man starter oppfølginga av Stortingsmeldinga før den er behandlet i Stortinget. Høringsfrist 1. september.   

Departementet foreslår følgende endringer:

– i § 8-1 som skal gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon. En slik hjemmel vil gjøre det mulig å kreve at framstilling av kart til regional plan og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer.

– i § 12-6 for å presisere at hensynssone for videreføring av uendret reguleringsplan ikke skal brukes i detaljregulering.

– i § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn.

– I saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, som f. eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, skal kommunen få større handlingsrom. Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det foreslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være «klart» større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.

– å oppheve § 19-2 fjerde ledd som har bestemmelser om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen. Begrunnelsen for dette er at den er unødvendig når hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd.

– i lov om eigedomsregistrering foreslårs  å rette to mindre feil i matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd.

Uttalelser gis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/ID2686028 innen 1. september 2020 

Eventuelle henvendelser:
fagdirektør Magnar Danielsen, tlf. 22 24 59 58, e- post: magnar.danielsen@kmd.dep.no

Høringsbrev – Endring I Plan- og bygningsloven 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-plan–og-bygningsloven-og-lov-om-eigedomsregistrering-regional-plan-dispensasjon-mv/id2686028/


Les om Stortingsmelding nr 28

Presentasjonen av stortingsmeldinga Tina Bru og Sveinung Rotevatn

Meld. St. 28 Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen

Nye innlegg