Marte Mjøs Persen, OED, Statsråd
marte-mjos-persen_crop

Foto: NTB kommunikasjon/Statsministerens kontor

Fosen og Lillesand: Hva legger OED i at et vedtak er ugyldig?

Foto: NTB kommunikasjon/Statsministerens kontor Den 11. oktober 2021 avsa Høyesterett […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

14. januar 2022

Del:

Foto: NTB kommunikasjon/Statsministerens kontor

Den 11. oktober 2021 avsa Høyesterett i storkammer en enstemmig dom på at skjønnet i saken mellom Fosen Vind AS og Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt nektes fremmet, fordi konsesjonen for vindkraftverket er ugyldig. Foreløpig har denne dommen ikke fått andre konsekvenser enn at partene er innkalt til dialog, og det er bestilt nye utredninger. Den 1. desember 2021 sender Statsforvalteren i Agder ut en klageavgjørelse der et dispensasjonsvedttak fra Lillesand kommune blir erklært ugyldig. Det får straks følger.

av styreleder Eivind Salen

Tre dager før jul, 21.12.21, sender så OED ut en innvilgelse om utsatt frist til Lillesand Vind AS, der vedtaket fra Statasforvalteren blir tillagt avgjørende vekt, mens ønsket fra Lillesand kommune og et enstemmig Storting (vedtak 19. juni, 2020) blir neglisjert. Det er på tide å spørre hva OED egentlig legger i at et vedtak er ugyldig, og hvem som har makt og myndighet til å instruere at noe skal gjelde, annet skal ikke?

Spørsmålet blir ytterligere aktualisert av at seirende part og rettmessige eiere av arealene vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen har beslaglagt, reindriftssamene i Fovsen Njarke, innstendig ber om at konsesjonen trekkes tilbake og at vindkraftverkene fjernes, slik at de får beitearealene sine tilbake. Og at Lillesand kommune på vegne av sine innbyggere og naboer med eiendomsrett innstendig ber om at de får beholde Nordbø-knuten som den er. Det er en sterk følelse av maktmisbruk og overstyring begge steder.

Ingrid Fiskaa fra SV stiller spørsmål til ministeren

Julaften 24.12.21 utformer Ingrid Fiskaa fra SV et skriftlig spørsmål til Olje- og Energiminister Marte Mjøs Persen, som ministeren besvarer nå den 11. januar. Spørsmålet fra Fiskaa begrunnes i Stortingsvedtaket av 19.07.21, der ingen vindkraftverk med gyldig konsesjon skulle få utsatt frist lenger enn til 31.12.21, og daværende regjerings tolking av dette i statsbudsjettet, om at unntak kan gis om vindkraftverket er sterkt ønsket av kommunen.. I Lillesand er vindkraftverket sterkt uønsket.

Svaret fra ministeren viser at hun leder et departement som ikke kvir seg for å sette seg over både Stortingets ønske og Høyesterettsdom, og at departementet forbeholder seg retten til å bestemme hva et ugyldig vedtak skal bety. I Fosen-saken betyr ikke et ugyldig vedtak noen ting, alt fortsetter som før, men i Lillesand blir det ugyldige vedtaket brukt som begrunnelse til å gi utsatt frist mot Stortingets vilje og mot kommunens vilje.

Menneskerettighetsbrudd og teknikalitet

Ytterligere forsterket blir problemene når vi ser nærmere etter på bakgrunnen for ugydligheten i de to sakene. På Fosen er ugyldigheten forårsaket av et brudd på SP 27, som er et brudd på menneskerettighetene, og der den norske stat har reparasjonsplikt. Likevel opprettholder den norske stat med OED, og ansvarlig statsråd Marte Mjøs Persen, konsesjonen og menneskerettighetsbruddet.

I Lillesand er ugyldig en ren teknisk tolking i en liten detalj i et gigantisk sakskompleks. Det er Statsforvalteren med sitt kontor som bestemmer at Lillesand kommune ikke hadde rett til å ta naboers og innbyggeres klage til behandling, fordi det ikke forelå særskilt grunn for fristforlengelse utover standard tre ukers frist.

Kontrasten er skrikende. Og enda verre blir det, når det i Lillesand også foreligger et mulig brudd på menneskerettighetene, da berørte parter ikke ble gitt retten til kontradiksjon, og ikke var regnet som berørt part under prosessen. Et antall av klagerne risikerer også ekspropriasjon av egen eiendom, for at vindkraftverket skal realiseres, og det blir ikke regnet som særskilt grunn av Statsforvalteren, at denne delen av klagerne får innvilget sin klagerett når de er brakt i kunnskap om saksforholdene.

Har Statsforvalteren gjort alt riktig?

Det er også en sjanse for at Statsforvalteren i sin iver etter å gi medhold til klagen ført i pennen av advokatkontoret Wikborg Rein på vegne av utbygger Lillesand vind AS, har unnlatt å ta hensyn til vesentlig informasjon i saken. I så fall er det ikke vedtaket til Lillesand kommune som er ugyldig, men Statsforvalterens vedtak om å oppheve det. Det er ikke godt å si hva som er Statsforvalterens derogasjonshjemmel til å se bort fra berørte parters klagerett, og til å svekke den helt vesentlig, og til å skjære gjennom og med et pennestrøk bare å oppheve måneders med saksarbeid og en serie demokratiske vedtak med overveldende flertall i kommunen. Blant disse vedtakene er det vedtak Statsforvalteren overser, og som også utbygger og deres advokatkontor har oversett, og som kanskje fører til at Statsforvalteren uhjemlet nekter innbyggerne klageretten.

Det er også svært spesielt i saken at staten med energimyndighetene har villedet kommunen, sånn at de da de gjorde vedtaket , de siden opphevet etter klage, så visste de ikke hva rettigheter de hadde. Etter å ha blitt brakt i kunnskap om disse rettighetene, har de med overveldende flertall 21 stemmer mot 4 omgjort sine beslutninger.

Det er dette Statsforvalteren og OED på vegne av utbygger er ivrige etter å sette til side, sånn at matvareleverandøren ASKO gjennom sitt selskap Lillesand Vind AS får tilgang til arealene og får realisert det sterkt uønskede vindkraftverket.

Saksbehandlingen og prosessene i de to sakene etterlater et inntrykk av at det er ikke så viktig hva som er rett og riktig, men at hva som er gyldig og ugyldig blir justert sånn at vindkraftverkene uansett får produsere kraft som en handelsvare for kjøp og salg, og at eierne gjør store penger på businessen. Det går ikke an å leve med en stat som forlater sin rolle som nøytral part, og som i sak etter sak stiller seg på vindkraftens side, mot reindriftssamene på Fosen, mot Sørlendingene i Lillesand.

*

Lenker

Skriftlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til olje- og energiministeren

Menneskerettslig reparasjonsplikt

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=87287

Saker fra nettisden

ASKO ber nå staten overkjøre Lillesand kommune

Sjokkvending i Lillesand-saken

Julehilsen fra OED til Lillesand

Fosen-saken: Konsesjonen er ugyldig – men faller ikke bort?

Hva staten med Olje- og Energidepartementet gjør feil på Fosen

Nye innlegg