Arvid-Jaama

Fovsen-Njaarke tapte igjen

Overskjønn Fosen. Frostating lagmannsrett. Saka gjelder: Skjønn. Gyldighet av ekspropriasjonsvedtak. Utmåling av erstatning.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. juni 2020

Del:

Arvid Jåma 1952. Foto: Privat

Overskjønn Fosen. Frostating lagmannsrett.
Saka gjelder: Skjønn. Gyldighet av ekspropriasjonsvedtak. Utmåling av erstatning.

Vindkraftverkene på Fosen nekter ikke samene reindrift i området, og vindkraftutbygginga er ikke i strid med internasjonale konvensjoner, slik lød dommen fra Frostating lagmannsrett. Videre tilsier dommen at beiteområdene rundt Storheia og Roan vindkraftverk er tapt slik at Fovsen Njaarke må gå over til fôring på vinteren. Utbygger må betale reineierne de kostnadene med dette. Skjønnsaka gikk i tingretten i Trondheim i desember 2019. Dommen som opprinnelig var ventet i slutten av januar 2020, kom i dag.

Etter 15 års strid har lagmannsretten avsagt dom i skjønnssaka om vindkraftutbygginga på Storheia på Fosen. Under tvil har retten kommet fram til at utbygginga var lovlig, men tilkjente samtidig langt høyere erstatning enn det utbygger har vært villig å innrømme. Med dette gir retten en innrømmelse av at skadevirkningene av utbygginga er så store som reindriftsutøverne på Fosen hele tida har hevdet.

Arvid Jåma i Sørgruppa har følgende  foreløpige kommentarer:
En enstemmig lagmannsrett er enig i Sørgruppas syn på faktum: Storheia er tapt som vinterbeiteområde, og det vil være nødvendig å fore 50 % av reinflokken for at reindriften skal kunne opprettholdes på dagens nivå. Anders Eiras beregning av kostnadene til foring er i all hovedsak tatt til følge. Lagmannsretten er enstemmig i tvil om gyldighetsspørsmålet, men lander på at konsesjonen er gyldig. Det uttales at tapet av Storheia i utgangspunktet gjør at Sørgruppas eksistens er truet, men at dette repareres ved en stor erstatning til foringsopplegg. Tvilen gjelder om avviket fra tradisjonell er så stort at dette kommer i konflikt med kulturvernet etter folkeretten.

Hva vi gjør videre, må vi komme tilbake til, sier Arvid Jåma

Overskjønn avsagt: i Frostating lagmannsrett
Saksnr.: 18-150314SKJ-FROS 18-150323SKJ-FROS 18-150327SKJ-FROS
Dommer: Lagdommer Bjørn O. Berg Lagmann Kari Lynne Ekstraordinær lagdommer Gunnar Greger Hagen
Skjønnsmedlemmer: Naturoppsyn Esben Reidar Bø, bonde, økonom Finn Egil Adolfsen, ingeniør Knut Martin Bjørkum, reineier Peder Ingar Hansen Buljo

Statnett SF Fosen Vind DA Advokat Johan Fredrik Remmen v/advokat Ivana Filipovic, Advokat Pål-Martin Abell mot Fosen Reinbeitedistrikt Sørgruppen Advokat Andreas Brønner, Advokat Eirik Brønner Fosen Reinbeitedistrikt Nordgruppen Advokat Pål Gude Gudesen, Advokat Jon-Andreas Lang

Lagmannsrettens overskjønn

Fovsen-Njaarke – Fosen reinbeitedistrikt har to sijter som driver hver for seg; Nord-Fosen (2.200 km) og Sør-Fosen (2.000 km). Distriktet har reindrift i Flatanger, Namdalseid, Verran, Namsos, Steinkjer, Osen, Roan og Åfjord. Nordgruppa Fosen sijte og Sør-Fosen driftsgruppe består av tre driftsenheter hver. Les mer her.

Fristen for å anke dommen fra Frostating lagmannsrett er 23. august 2020.


Nye innlegg