Høyesterett ga Fovsen-Njaarke medhold. Konsesjonene er ugyldige!

Høyesterett

This post is available in: English (Engelsk)

Det var dommer Bergsjø som gikk gjennom påstandene og vurderingene i forhold til sakens ulike sider. Dommen var enstemmig.  Dessverre gjør man ikke opptak av rettsmøtene i Høyesterett.

Vi gratulerer Fovsen-Njaarke. Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Begrunnelse med «det grønne skifte» og klima ansees ikke å kunne overstyre rettighetene.

Dette er en viktig milepæl. Regjeringa ble i 2019 bedt om å stanse anleggene i påvente av rettsavgjørelser, men sa nei, anlegget fikk klarsignal. Høyesteretts vurderinger åpner opp for full gjennomgang av lovbrudd og ansvar. Dommen er en utfordring for Norges omdømme internasjonalt. Storting og regjering står utvilsomt overfor et stort oppryddingsarbeid og må nå prioritere gransking og oppvask.

Høyesterett har i dag avklart vern av samiske rettigheter. Utbygginga av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen er brudd på FN-konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.
Vindkraftanleggene Storheia og Roan er bygd ulovlig. Høyesteretts beslutning var enstemmig og er den viktigste for samisk reindrift i moderne tid.

Høyesterett har gitt reindrifta på Fosen rett. Det må være en stor lettelse for Fovsen-Njaarke etter så mange år og så store ødeleggelser. Det store spørsmålet er: Hva er det som svikter i dagens samfunn, og hvorfor måtte reindrifta gå helt til Høyesterett?

Videre:
Hva med anleggene som er bygd og de store inngrepene som er gjort? På Fosen?
Hva med Øyfjellet vindkraftverk i Vesterfjellan i Vefsn, som er en klar parallell?
Skal ulovlig bygde anlegg rives, slik det er praksis i andre saker?
Hva med de mange brudd på norsk lovverk?
Hva med vindkraftanlegg og nett som er bygd før alle sider ved anleggsplanene er godkjent? Slik det foregår i dag, både i og utenfor reindriftsområder?
Hvem i forvaltninga kan og bør stilles til ansvar?

Dette er viktige spørsmål som Høyesterett ikke har tatt stilling til. Ikke desto mindre er det nå dags for gransking og oppvask.

I avgjørelsen skriver Høyesterett at hensynet til økt fornybar energiproduksjon er viktig. Men, fordi det forelå andre – og for reindriften mindre inngripende – utbyggingsalternativer som kunne ivaretatt dette hensynet, var det imidlertid i dette tilfellet ikke tale om en kollisjon mellom miljøhensyn og reineiernes rett til kulturutøvelse.

Staten er ikke part i saken, men har deltatt som partshjelper fordi utfallet kunne få betydning for konsesjonsprosessen.
Det nye Stortinget åpnet i dag kl 13:00. Vi ønsker våre folkevalgte lykke til med et stort oppryddingsarbeid vedrørende politikk og forvaltning.

Les Høyesteretts avgjørelse her Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse

Les om Fosen-saka og retten til livsgrunnlaget

The decision of the Suprime Court, in English:
Decisions on operating licences for Fosen wind farms declared invalid because they infringe on Sami reindeer herders’ right to practise their culture

Kartet viser Storheia og Roan vindkraftverk markert med rødt. Kartet viser de kritiske vinterbeitene, og at sommer-, høst- og vårbeiter ligger i de høyereliggende områdene. Kartet viser også andre anlegg som er bygd, er gitt konsesjon, er til konsesjonsbehandling, er sovende (midlertidig avsluttet) eller avslått. Natur og utmark er under sterkt press – ikke minst på Fosen i Trøndelag. Kart: Bård S. Solem