Friestad VindkraftverkRagnhild Sandøy
Journalist

Anne Baardvik

Publisert: 10. februar 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 11:17

Saken

Dette er et lite anlegg, men saka er viktig prinsipielt og spesiell fordi klagen skal behandles i statsråd.

Planen om Friestad vindkraftverk er ved Kvassheim fyr og Vigrestad i Hå kommune og gjaldt opprinnelig tre turbiner, noe som ville dominere og påvirke det flate jærlandskapet totalt.

Tiltaket har en lang historie, konsesjonssøknad ble oversendt NVE i 2005. Hå kommune stilte seg ved høringen positive til konsesjon, men  stilte krav om reguleringsplan. Tiltakshaver utarbeidet privat forslag til reguleringsplan for vindkraftanlegget, som ble førstegangsbehandlet i 2006. I 2007 vedtok kommunestyret å avvente godkjenning av reguleringsplanen inntil saken var konsesjonsbehandlet hos NVE.

12. november i 2012 fikk Prosjektet endelig konsesjon. Konsesjon er gitt til tre turbiner, men det er søkt om endring til en høyere turbin, med større rotordiameter. 

Prosjektet er planlagt plassert ved fylkesvei 44 som har status som Nasjonal turistvei Jæren. I tillegg til å være visuelt dominerende, vil veien kanskje måtte stenges når iskastfaren er stor.

Kraftverket er tenkt plassert i et åpent landskap i nærheten av ærverdige Kvassheim fyr, som er Friluftsfyr, i god matjord  og så nær bebyggelse at anlegget neppe kan komme under gjeldende støykrav.

MTA-plan er ikke levert. Konsesjonær har fått utsatt frist for idriftsettelse flere ganger. Siste gang etter søknad sendt i november 2019, fikk  Stormvind forlenget frist med to år begrunnet i lang saksbehandlingstid i NVE pga NVE-direktør Kjetil Lunds inhabilitet, at spørsmålet om Kjetil Lunds habilitet skal ha forsinket arbeidet. Det er en spesiell begrunnelse, all den tid Kjetil Lund tiltrådte som direktør for NVE i juni, mens inhabiliteten ble erklært alt i mai.

Motvind Norge har protestert mot denne avgjørelsen og har sendt en grundig klage klage på  retten til to-instansbehandling, brudd på støyforskriften og mangelfullt faktagrunnlag.

Kuriositet

Dette er anlegget der NVE direktør Kjetil Lund har familie i nærheten. 

Dette er Lunds barndomstrakter, og hans bror har bl.a. vært med på å klage på vindkraftverket. Dette skjedde lenge før Lund tiltrådte som NVE-direktør, men etter underskriftskampanje og avisinnlegg, anså Lund seg selv og hele NVE som inhabile i saken. Beslutningsmyndigheten er lagt direkte til OED, mens det er NVE som skal forberede og legge saken til rette for beslutning.

Klager på OEDs vedtak om utsatt frist skal dermed behandles i statsråd.
Og med begrunnelse i dette, fikk konsesjonshaver forlenget frist med to år på å få anlegget igangsatt. Dette vedtaket er påklaget.

 

Se gjennomgang av saka og tidslinja i Hå kommune sak 8/2020 i formannskapet Svar på høring av konsesjonsendring, detaljplan og MTA-plan for Friestad Vindkraftverk.

NVE Konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=58&type=A-1,A-6

Les Motvind Norges klage
https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/01/Motvind-Norge_-Friestad-vindkraftverk-_-Klage-på-vedtak-av-13.-desember-2019-om-utsatt-frist-for-idriftsettelse_.pdf

Solvind om Friestad
http://www.solvind.com/prosjekter/vindkraft-friestad-vindpark/

Nei til vindturbiner på Kvassheim fyr (FB)
https://www.facebook.com/groups/423538768462398/

Fakta

Tekniske fakta

Årsproduksjon: 8.5 GWh
Omsøkt effekt: 2,4 MW
Turbintype: Enercon E-82 E4 med TES
Navhøyde: 69 m
Rotordiameter: 82 m

Selskap

Konsesjonssøker: grunneier Kjell Frode Solheim og Solvind Prosjekt AS
Eierselskap:
 ikke opprettet

Kontroverser: Matjord, Kvassheim fyr, Kyslandskap, Turistveg Jæren, Støy, Nærhet til trafikkert bilvei med fare for iskast, Svært lang behandlingstid og svært mange utsatte frister, slett saksbehandling.

Svært store skader for svært lite kraft produsert!