Frøya vindkraftverk

Foto: Jan-Egil Eilertsen


Ragnhild Sandøy
Journalist


Hans Anton Grønskag


Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

Publisert: 20. april 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 11:01

Saken

Kontroverser

Lang tid fra konsesjonsvedtak til vedtak om oppstart.

Landskapet på Frøya er relativt flatt og visuelt sårbart med høyeste punkt 74 moh. Med turbinhøyde på 180 meter vil vindkraftverket bli svært synlig på lang avstand. Konsekvensene er mangelfullt utredet mht. støy, lyssetting og skyggekast og informasjon til berørte parter er mangelfull.

Det er ikke tatt hensyn til naturmangfoldlovens bestemmelser, jfr. naturtypen kystlynghei og truede arter som smølalirype og fredete rovfugl. Området var foreslått ekskludert fra utbygging av Miljødirektoratet i 2005, 2012 og 2018 på grunn av særlig sårbar natur, og forekomst av mange trua arter.

«Store konflikter knytter seg til alle tre miljøtema. Stort landskapsinngrep som vil endre hele synsinntrykket av Frøya og teknifisere den eneste av fire store øyer/øygrupper i landskapsregionen der det til nå ikke er igangsatt eller gitt konsesjon til vindkraftverk. Stor konflikt ift. et særlig rikt og verdifullt fugleliv med bl.a. unik tetthet av havørn.»  Miljødirektoratet 2015.

I 2019 ga samme forvaltningsorgan slik uttalelse «Miljødirektoratet mener Frøya må utelukkes som vindkraftområde»

Dispensasjon fra kommuneplanens arealplan (LNF) 7. april 2016 – 7. april 2019 kl 14:33. Da fristen utløp var anlegget ikke satt i gang. Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overprøvde vedtak i Frøya kommune til fordel for Trønder Energi og Stadtwerke München. Dette er ikke prøvd rettslig.

Trønder Energi viser svært aggressiv atferd med trusler og maktmisbruk.

Stort oppbud av politi. Innbyggerne blir trakassert ved beskyldninger om hærverk. Folk blir avhørt, innbrakt, for så å slippes fri. Mobiltelefoner blir beslaglagt. Det er også mistanke om at samtaler blir avlyttet. Aksjonsgruppas eiendeler fjernet og konfiskert. Folk blir forfulgt i terrenget rundt anlegget.

Frøya oppleves som okkupert. Ingen som bor på øya er velkomne i sine landskap lenger. Trønder Energi og Stadtwerke München har tatt over.

Lokal motstand

På Frøya har kampen mot vindkraft vært lang og hard. Allerede i 2002 ble motstanden på Frøya tydelig og klar. Perikum ble tidlig etablert og motstandsarbeidet startet for alvor. Perikum har utført et grundig, godt og uvurdelig arbeide i kampen mot vindkraftindustri.

Motstandskampen har vart frem til i dag og mange har etterhvert kommet til og bidratt. Kampen hardnet for alvor til da Stadtwerke München kom inn på eiersiden i slutten av 2018.   Stadtwerke München 70 % av eierskapet og TrønderEnergi 30 % av eierskapet. Etter det har frøyværingene mobilisert og mange har jobbet dag og natt for å redde Frøya fra irreversible naturinngrep i over ett år nå.

26. januar 2019 ble det arrangert en stor folkeaksjon der over 300 personer stilte opp, mange fra andre deler av landet. Aksjonsgruppa arrangerte den 27.3.2019 vardebrenning mot vindkraft for å vise sin motstand mot vindkraft i natur. Frøya initiativet spredte seg over hele Norge og over 100 steder deltok på vardebrenningen. Her deltok også til vår glede Norges Miljøvernforbundet som har støttet oss fra første dag.

Stor takk til dem. Deretter har det gått slag i slag med stort faglig folkemøte den 15.11.2019 med opplysningsarbeidet, jobbing mot media, jobbing inn mot det politiske miljøet, både lokalt og nasjonalt, samt en stor innsats for å stanse utbyggingen i Nessadalen ved hjelp advokatbistand.

Vi er nå i april 2020, og vi har ikke gitt opp til tross for mange slag. Vi har sett den blodige urettferdigheten i hvitøyet, og kampen blir ikke mindre av den grunn. Sannheten skal frem, det skal VI sørge for.

Les dokumentet «kampen om Frøya».

Les «Heipiplerka og Frøyanaturen» av Astri Reppe

Saken

Det mest graverende ved Frøyas sak er dette:
Utfra områdets store naturverdier ble store deler av Frøya-naturen gitt status som LNF-område i kommuneplanens arealdel i 2012. Likevel ga kommunen dispensasjon for kraftutbygging 7.4.2016

I mellomtiden blir turbinhøyden endret til 50 meter høyere enn i konsesjonen. NVE mente endringene lå innenfor Energiloven og ikke skulle konsesjons-behandles

På nyåret 2019 påpekte Aksjonsgruppas advokat at spørsmålet lå innenfor Plan- og bygningsloven, og at Frøya kommune kunne nekte utbygging. Kommuneledelsen ville ikke kreve ny konsesjonsbehandling. Måten kommunen fulgte opp  fristen for dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel virket mot sin hensikt.

Trønderenergi klagde på kommunens vedtak og klagen er nå til behandlet av Trønderenergi hevdet at de var i gang med anlegget før fristens utløp, men at demonstranter hindret dem i arbeidet. De viste også til politiets resymé fra hendelsene, og at det var politiet som ba entreprenørene om ikke å starte maskinene, for å hindre at situasjonen eskalerte. Både Fylkesmannen i Trøndelag og KMD ga Trønder Energi medhold.

Aksjonsgruppas advokats forståelse: Dispensasjon gitt 7.4.2016 gikk ut etter tre år, 7.4.2019. Utfra loggen til Aksjonsgruppa den 1.4. – 7.4.2019 var det Ingen aktivitet i det planlagte anleggsområdet. Vedlegg til Frøya kommune fra Motstandsgruppas advokat.

Så kom marerittet med politistyrkene med personforfølgelser, skittkasting og sverting av vindkraftmotstanderne på Frøya.

Saksbehandlingen i Frøya kommune fra 2002.

Politiets rolle

Fra første spadestikk har Trønder Energi hatt assistanse fra politiet. Politiet utfører tilsyn med Frøy mot betaling fra Trønder Energi.
I 2019 har politistyrker på inntil 22 personer holdt vakt i Nessadalen.
Politiet har flere ganger anslått skadeomfang av påstått sabotasje til svimlende beløp, bare etter en rask kikk.
Politiet har etterforsket flere merkelige hendelser i anleggsområdet. Sakene er blitt henlagt.

Politiet har gått bredt ut i i media og drevet aktiv forhåndsdømming ved å omtal aksjonsgruppa, og slik er befolkninga stigmatisert som lovbrytere og kriminell. Dette uten at noen er blitt siktet for lovbrudd.
Politiet har utstedt parkeringsbøter og bøter for ulovlig opphold og da i et omfang ingen hadde kunnet forestille seg.
Politiet har fotfulgt folk i utmarka langt utenfor anleggsområdet – og ilagt bøter.
Politiet oppsøkte en eldre mann i hjemmet på Titran, langt fra anleggsområdet. Han fikk 10 000 kroner i bot for å ha flagget på halv stang mot vindkraftbygginga.

Politiet oppkjørt en mann fordi han angivelig hadde vist finger da han passerte Nessadalen. Han stiller seg uforstående til hendelsen, men ble bøtelagt.
11. mars 2020 stormet seks uniformerte politifolk i tre sivile patruljebiler et privat hus, beslagla mobiler og alt datautstyr og våpen og tok mannen og en sønn i arrest i Trondheim i to døgn, mistenkt for hærverk på en gravemaskin. Det var konas 60-årsdag.
Politiet har ikke fulgt opp sakene der Trønder Energi er anmeldt for lovbrudd på Frøya.  

Trøndelag politikammer sier i et av sine utspill «Vindkraft-motstand gir mindre politi-ressurser til narkoarbeid.» Samme politimester gikk for kort tid siden inn for å legge ned Frøya lensmannskontor på grunn av liten kriminalitet.
Tilliten til politiet er i dag lik null på Frøya, og Trøndelag politikammer er det politikammeret som skårer lavest på tillit i befolkningen.

Vedlegg: Ref.nr 4427.pdf Brev av 10.4.2019 om demonstrasjoner fra Trøndelag Politikammer til Frøya kommune    
Vedlegg: Ref.4412.pdf Politiets ressursbruk på Frøya
Vedlegg: Ref.nr 5762 Observasjoner fra Nessadalen logg fra aksjonsgruppa 1.4.2019- 1.2.2020 

Video: Petter Vidar Vågsvær /FFB-MEDIA

Lenker
NVE konsesjonssak
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=122&type=A-1,A-6

Tidslinje
2005 – 2018

2005

 • 12.9.2005 Folkeavstemning resultat: 51,4 % ja og 48,6 nei.

2012

 • 28.6.2012 NVE ga Sarepta Energi AS tillatelse til å bygge Frøya vindkraftverk med inntil 60 MW installert effekt.
  Vedtaket ble påklaget. Ref. nr 6687
 • 2012 Nei til vindkraftverk på Frøya la fram krav om ny folkeavstemning med mer enn 4 ganger påkrevd antall underskrifter levert ordfører. Kravet ble avvist, med bakgrunn i folkeavstemning i 2005.

2013

 • 24.1.2013 «Nei til vindkraftverk på Frøya» la fram krav om ny folkeavstemning kommunestyremøte
 • 26.8.2013 stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) konsesjonen.

2015

 • Forsterket vern av kystlynghei

2016

 • 07.4.2016 vedtok Frøya kommune dispensasjon for kraftutbygging i området.
 • 03.10.2016 NVE innvilget endring av grensesnittet mellom vindkraftverk og nettilknytning, og utstedte nye anleggskonsesjoner for vindkraftverket med   tilhørende nettilknytning.

2018

 • 11.1.2018 Konsesjonen for Frøya vindkraftverk ble overført til Trønder Energi Vind AS
 • 19.11.2018 Trønder Energi Vind AS søkte NVE om godkjenning av MTA/detaljplan og konsesjonspliktige endringer.

2019 del 1

 • 28.3.2019 NVE godkjente MTA-planen.
 • 29.3.2019 Vedtaket påklaget av advokat Lars Selmar Alsaker på vegne av Folkeaksjonen mot vindkraft på Frøya og berørte naboer. Andre klager: Norges Miljøvernforbund (NMF) 31.3.2019. Frøya kommune 12.4.2019. Steinar Rabben og naboer og grunneiere som han representerer 12.04.2019. Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 17.4.2019. Det ble samtidig begjært utsatt iverksetting.
 • 2.4.2019 Ny folkeavstemning. Resultat. 78,9%  nei
 • 5.4.2019 sendte rådmannen i Frøya kommune en advarsel og varslet Trønderenergi om at dispensasjonsvedtaket for Frøya vindkraftverk ville falle bort dersom tiltaket ikke ble satt i gang 7.april. 2019.
 • 7.4.2019 Frøya kommune konstaterte at dispensasjonen var gått ut uten at anleggsarbeid var påbegynt. Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe anleggsarbeid. Dispensasjonen av 10.3.2016 var dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune vurderte pålegg om å stanse eventuelle bygge- og anleggsarbeider på stedet. Rådmannen ga TrønderEnergi Vind AS pålegg om stans etter pbl. § 32-4, jf. også § 32-10. Tiltakshaver ble varslet om stansingspålegget og gitt anledning til å uttale seg, jf. Forvaltningsloven § 16.
 • 10.4.2019 OED besluttet å ikke gi utsatt iverksetting
 • 10.4.2019 Trønder Energi truet Frøya kommune om erstatningsansvar. Dagen før kommunestyret skulle behandle saken om stopp av vindparkutbyggingen, sendte Ståle Gjersvold i Trønderenergi brev til politikerne på Frøya og truet med erstatningskrav. Bare timer før kommunestyret skulle bestemme om de skulle kreve stans i bygging av vindkraftverket på grunn av at dispensasjonsfristen er gått ut, sendte styreleder i Trønderenergi brev til kommunen, der han truet med erstatningskrav på flere hundre millioner kroner og listet opp utviklingskostnader, betaling for turbiner og tapt fortjeneste gjennom 25 år.
 • 12.4.2019 Trønderenergi sendte brev til Frøya kommune der selskapet om at de har som mål å gjenoppta anleggsvirksomheten så fort som mulig. Dette bekrefter selskapet i en e-post til E24  der han uttaler at det er mulig de må gjennom noen juridiske runder først. Og at vedtaket er rettsstridig.
  – Men vi tror vi har en veldig sterk sak, rett og slett fordi det også var tilnærmingen til kommunens egen advokat og kommunens egen administrasjon, sa Eidem.
  Kommunens advokat fra Bjerkan og Stav konkluderte med at Trønderenergi hadde startet anlegget og hadde rett til å fortsette. Noe også rådmannen skrev i sitt forslag til vedtak. Dette er det motsatte av konklusjonen til advokat Alsaker, og meningen til formannskap og kommunestyre.
 • 15.04.2019 Rådmannen i Frøya kommune fattet et «stoppvedtak», altså et enkeltvedtak. Et vedtak fatta i et kommunalt politisk organ blir satt til side. TrønderEnergi benyttet seg av dette og innklagde «Stoppvedtaket» for Fylkesmannen. Fylkesmann Frank Jensen er en god venn og tidligere arbeidskollega av Bernt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.
 • 2.5.2019 NVE tok ikke klagene på MTA-plan til følge og oversendte saken til OED for behandling
 • 8.5.2019 #sammen mot vindkraft Nessadalen turlag til Stortinget og Oslo, med leid buss
 • 10.5.2019 Fylkesmannen omgjorde så et lovlig fatta vedtak i Frøya kommune og ga klarsignal til bygging.
  «Fylkesmannen har behandlet klagen etter plan- og bygningsloven og har kommet til at man opphever kommunestyrets vedtak om stans i utbyggingen. Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon fortsatt er gyldig, da man mener at Trønderenergi har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen. – Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke – det er ikke vår oppgave.»

  Fylkesmannen mente at treårsfristen måtte anses som avbrutt og at vedtaket om dispensasjon fortsatt er gyldig og ikke bortfalt.

  «Fylkesmann har kommet til at Frøya kommunes stansvedtak bygger på en uriktig anvendelse av regelen om utløp av dispensasjonens gyldighet etter tre år. De kjenner derfor vedtaket som ugyldig»

 • 13.5.2019 Anleggsarbeidet er nå så smått i gang. Stilt fra morgenen av 7-8 motstandere tilstede.
  10.30 Prosjektleder fra TE ankom stedet.
  11.18. Politiet ankom stedet.
  13.00 Entreprenør Søbstad begynte med å sikre atkomsten fra Fv 716 med et plastgjerde på 90 cm.
  Aksjonsgruppa etterspurte kart over området som skulle inngjerdes. Prosjektleder hadde ikke kart. Arbeidet med sikringen ble avsluttet kl. 14.30, men fortsatte senere på dagen.
 • 13.5.2019 Generalforsamlingen til Trønder Energi på Scandic Lerkendal
  En rekke organisasjoner demonstrerte og framsatte krav om:
  – Stans i all videre utbygging av landbasert vindkraft i Trøndersk natur, vi ber de kommunale eierne av Trønderenergi om å gripe inn og stanse selskapets satsing i vindkraft på land.
  – Trønder Energi må skrinlegge de kontroversielle prosjektene på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet
  – Respekter FNs rasediskrimineringskomite CERD sitt krav om stans i anleggsarbeidet på Storheia, inntil FN har ferdigbehandlet saken.
  Arrangører var Naturvernforbundet i Trøndelag, LO i Trondheim, Noereh, Tråanten Davjen Saemien Siebre og NOF Trøndelag.
 • 13.5.2019 Generalforsamling i Trønder Energi på Lerkendal. Styreleder i TE, Per Christian Skjærvik ringte samtlige ordførere i Trøndelag og ba de «sette Frøya på plass». Demonstranter møtte for å blant annet etterspørre delegatens mandat fra deres respektive kommunestyrer. Delegatene brukte en inngang i hotellet der demonstrantene ble nektet adgang.
 • 16.5.2019 Norges Miljøvernforbund sendte OED bekymringsmelding fra om smølalirypa på Frøya.
 • 14.5.2019 Anleggsmaskinene i gang. Ingen anleggsgjerder. Ingen informasjon om prosjektet og ansvarshavende og evt. risiko.
 • 23.5.2019 Kommunen begjærte omgjøring av fylkesmannens vedtak til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og anmodet om rask behandling som følge av at anleggsarbeidene var varslet oppstartet.
  Anleggsarbeidet var ikke satt i gang.  Alt er dokumentert ved logg, foto og video!  Bilder og logg finnes i Advokatens brev til KMD.
 • 31.5.2019 Aksjonsgruppa klaget inn Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med dokumentasjon på at arbeidet ikke ble hindret, ikke ble iverksatt og at fristen var gått ut.
  KMD støttet seg til Trønder Energis beskrivelse av situasjonen og «friskmeldte» fylkesmannens behandling!
  Dokumentasjon fra advokatkontor Sand i Bergen og Advokat Elden i Oslo
 • 31.5.2019 Problemstillingen ble oversendt Departementenes lovavdeling Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for avklaring, og vår advokat fikk medhold!

2019 del 2

 • 6.6.2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter Fylkesmannens vurdering og gir Trønderenergi og Stadtwerke München klarsignal til å fortsette byggingen av Frøya vindkraftverk. Fylkesmannens vedtak vedrørende vindkraftpark på Frøya blir stående. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått gjennom Fylkesmannens vedtak, og ikke fant grunn til å omgjøre vedtaket om å la TrønderEnergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.
 • 6.6.2019 OED stadfestet NVEs godkjenning med mindre endringer
 • 18.6.2019 Samtidig som Aksjonsgruppa engasjerer advokatfirmaet Elden, har de d inn en søknad til Sivilombudsmannen
 • 27.6.2019 Elden uttalte: Trønderenergi skyldte på vindkraftaksjonister og fikk medhold av fylkesmannen. Advokatfirmaet Elden mente at Fylkesmannen gjorde feil da de erklærte Frøya kommunes stoppvedtak i vindkraftsaken ugyldig. Nå krever advokaten at KMD
  – Kommunens vedtak om stans var gyldig. Det er vår konklusjon. Vi mener derfor at departementet må omgjøre sitt eget vedtak.
 • 5.7.2019 Svar fra KMD
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert det nye kravet om omgjørelse av vedtaket Fylkesmannen i Trøndelag gjorde 10. mai 2019 om bygging av vindmøller på Frøya.
  Konklusjonen var at de fortsatt mener at vedtaket er gyldig. Dette skreiv departementet i et brev til advokatfirma Elden, som klagde inn fylkesmannens vedtak og ba om ny vurdering av departementets side på vegne av Folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya har klaget inn. Etter vurdering av advokatfirmaet Elden la fram, så ikke departementet noen grunn til å omgjøre vedtaket.
 • 27.7.2019  Advokatfirmaet Elden mente at Fylkesmannen gjorde feil da de erklærte Frøya kommunes stoppvedtak i vindkraftsaken ugyldig.
 • 13.9.2019 Sivilombudsmannen avviste klagen fra aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya» på grunn av advokatfirmaet Eldens krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sivilombudsmannen går ikke videre med klagen fra aksjonsgruppen Nei til vindkraftverk på Frøya. Årsaken er at advokatfirmaet Elden, på vegne av folkeaksjonen, har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å vurdere vindkraftsaken på nytt. – Vi avviser saken på grunn av at den fremdeles er til behandling i forvaltningen.
 • 23.9.2019 NVE på Miljøtilsyn på Frøya

2020

 • 27.3.2020 NOF klagde på at NVEs godkjenning av arbeid i strid med  vilkårene satt i MTA-plan  om hensynssoner for hubro 20.3.-15.8. og krav om oppsettende virkning.   Vedlegg Ref. MTA-Plan

Fakta

Tekniske fakta

Effekt MW: installert effekt inntil 60 MW
Årsproduksjon: 201,8 GWh
Antall turbiner: 14 stk
Navhøyde: 112 m
Rotorspenn diameter: 136 m
Totalhøyde: 180 m
Anleggsvei/internvei: 11 km

Transformatorstasjon: Et transformatorbygg, et utendørs apparatanlegg og et bryterfelt. Transformatorbygget med grunnflate 315 m2 rommer en transformator (22/66 kV) med ytelse på inntil 65 MVA samt bryter- og tavlerom.  Servicebygget med grunnflate ca. 400 m2 skal inneholde kontrollrom, verksted/lager, oppholdsrom, kontor og garderobe.

Atkomstvei: ca 0,2 km fra Fv. 716 til transformator- og servicebygg.

Selskap

Eierselskap: Stadtwerke München (70%) og Trønder Energi AS (30%)
Konsulentselskap:
Tidligere eier: Sarepta Energi AS og Multiconsult – miljøutredning
Utbyggerselskap: Trønder Energi AS
Entreprenører: Søbstad AS

Illustrasjoner

Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge


Media

Videodokumentasjon

https://youtu.be/zmoe7UwIO3c
https://youtu.be/UrkW2uvKfGA
https://youtu.be/aGftkQ5hugY

        Foto: Jan-Egil Eilertsen