Skiens Google-prosjekt legger økt press på Vestfold-naturen. Illustrasjon: Hans-Jørgen Hedels

Google-senter setter Vestfold-naturen i fare

Etter at Google nylig kunngjorde at selskapet vil bygge et […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

27. mars 2024

Del:

Etter at Google nylig kunngjorde at selskapet vil bygge et enormt datasenter i Skien kommune, har mange spurt seg hvor kraften skal komme fra. Det planlagte datasenteret vil medføre betydelig behov for kraft, og presset om å bygge ut vind- og solkraft vil derfor øke, ikke minst i Vestfold.

Tekst: Jarl Teig, leder for Motvind Vestfold


Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. 

Per nå er det kjent at Fritzøe Energi sammen med Hydro Rein ønsker å utnytte Fritzøes skoger til vind- og solkraftanlegg. Selskapet Fritzøe Skoger har eiendommer i Bamble, Holmestrand, Kongsberg, Porsgrunn, Siljan, Larvik og Skien. Ettersom kommunestyrene i Porsgrunn og Skien allerede har sagt nei til vindkraftutbygging i inneværende valgperiode, øker presset mot de andre kommunene i fylket. Mye tyder på at områder i Larvik innover mot Skrim naturreservat kan ligge utsatt til.

Allerede i 2019 advarte FNs naturpanel om at mer enn en million arter er utrydningstruede grunnet menneskelig aktivitet. Når artsmangfoldet forringes i Norge, skyldes det hovedsakelig arealendringer. Naturkrisen er like stor og alvorlig som klimakrisen, og det er nødvendig å se de to krisene i sammenheng. Det beste vi kan gjøre for klimaet er å la naturen være i fred, og da gir det ikke mening å ofre naturen for å «redde klimaet». Miljøorganisasjonen Sabima gir en god innføring i denne tematikken i artikkelen «Vi er avhengige av mangfoldet».

Som kjent endres arealer dramatisk når det bygges ut vindindustri. Visuell forurensning i form av skyggekast og blinkende lys, infralyd og hørbar lyd skremmer vekk både mennesker og dyr. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan noen kan foreslå vindkraftutbygging i nærheten av et naturreservat. Skrim naturreservat er et område som inneholder arealer med tilnærmet inngrepsfri natur. Her finner vi blant annet godt bevart gammelskog, som er av stor betydning for artsmangfoldet. Per i dag er 48 % av de rødlistede artene i Norge knyttet til skog, og da spesielt gammelskog, ifølge regjeringens oversikt. Gammelskog binder mye karbondioksid og bidrar derfor sterkt til stabilisering av klimatiske forhold. Inngrep i denne typen natur vil frigjøre en ukjent mengde klimagasser, ifølge Nibio.

Ettersom kommunestyrene i Porsgrunn og Skien allerede har sagt nei til vindkraftutbygging i inneværende valgperiode, øker presset mot de andre kommunene i fylket.

Naturen har sin egen iboende verdi, men det er verdt å nevne at kraftutbygging i Skrim-området vil gå på bekostning av Vestfolds innbyggere. Skrim naturreservat og områdene brukes mye til rekreasjon og friluftsliv. Både sommer og vinter er området til glede for innbyggere i både Vestfold og Telemark. Blant annet er det mange som setter stor pris på skiløypenettet Vindfjellsamarbeidet. Den norske turistforening (DNT) disponerer har også flere hytter som er tilgjengelige for allmennheten, for for eksempel Presteseter, som ligger mellom Vindfjell og Omholtfjell.

Det vil være et stort tap for både hytteeiere og turgåere om det bygges ut vindindustri i skogene til Fritzøe. Vinterstid vil det være farlig å oppholde seg i området, grunnet risikoen for iskast. Vingene kan få en hastighet på nesten 300 kilometer i timen på ytterpunktene, noe som gjør at isklumper kan slynges langt av gårde. Den spesielle lyden som oppstår når turbinene snurrer fort rundt vil dessuten gjøre det lite attraktivt å oppholde seg i nærheten. Erfaringer fra andre steder i landet viser at eiendommer faller i verdi når det bygges ut vindindustri i nærheten.

Vindturbiner av den typen som brukes i moderne anlegg, har en høyde på 225-250 meter og oppleves derfor som svært dominerende. Noe mange ikke er klar over, er at terrenget på bakkenivå også endres dramatisk. Hver turbin må ha en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane, og for å frakte turbinene må det bygges breie veier.

Skrim og Vindfjell er indrefileten av skogsnatur vår region, og av svært stor betydning med hensyn til både naturverdier og friluftsliv, rekreasjon og folkehelse. Skrim og Vindfjell er for oss hva Nordmarka er for mange innbyggere i Oslo. Vi kan ikke ofre dette uerstattelige området for å forsyne Google med strøm.

Vi som er innbyggere i Vestfold trenger å vite hvordan våre egne folkevalgte forholder seg til denne saken. Skal vi tillate vindkraftutbygging i våre kommuner fordi Skien i Telemark har inngått en avtale med Google?


Teksten er tidligere publisert i Tønsbergs Blad.