hastverk-er-lastverk-asko-oed

Hastverk er lastverk OED og ASKO

Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. mars 2021

Del:

Visualisering av planlagte Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge

Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser. Om forvaltninga følger loven, vil det derfor være umulig å argumentere for statlig arealplan. Motvind ber OED om å sende anmodningen til berørte parter for gjennomgang og uttalelse, med svarfrist minimum 4 uker fra mottak.

Vindkraftprosjektet har store mulige materielle og juridiske konsekvenser for eiendommer, næringsvirksomhet, boliger, folkehelse, nærnatur, trivsel og livskvalitet.

OED har sendt anmodning om statlig arealplan til Lillesand kommune for uttale med 10 dagers uttalefrist. Anmodningen skal være sendt av Wikborg Rein advokatfirma AS på vegne av ASKO Fornybar AS og Lillesand Vind AS, etter at Lillesand bystyre ba selskapet avslutte anleggsarbeid.

Status er:
Lillesand Vind AS startet i vinter opp anleggsarbeid i Nordbømarka i Lillesand, før saken er ferdigbehandlet etter loven. Det har vakt mange reaksjoner og stor motstand.

Lillesand bystyre har avslått søknad om dispensasjon til utvidelse av Nordbøveien, og vedtatt utsatt iverksettelse av anleggsarbeid i påvente av klageavgjørelse
Lillesand kommune og lokalbefolkningen ønsker ikke anlegget realisert.

ASKO og Lillesand Vind AS har ingen mulighet til å realisere anlegget innen fristen for idriftsettelse.

Konsesjonen som er gitt Lillesand vindkraftverk tilfredsstiller heller ikke plan- og bygningslovens krav, det foreligger verken nasjonale, statlige eller regionale interesser, kun privatøkonomiske interesser i denne saka.

Vi finner OEDs fremgangsmåte som upassende og støtende, og det er svært uheldig for tilliten til statlig forvaltning at OED igangsetter høring om innføring av statlig arealplan etter pbl § 6-4, mens pågående ordinær forvaltningsprosess for planavklaring av tiltaket og spørsmålet om lovligheten av tiltaket, pågår i det organ (bystyret) som ved lov er tillagt myndighet for sektorovergripende avklaring av lokal bærekraftig samfunnsutvikling og arealdisponering.

Alternativt ber vi OED avvise anmodningen fra ASKO Vind i påvente av at den ordinære og pågående forvaltningsprosessen blir sluttført. Finner OED allerede nå saklig grunn for avslag av utbyggers anmodning, vil vi selvsagt ikke protestere.

Brevet til OED er sendt i kopi til fylkeskommunen, Statsforvalteren og samtlige representanter i Lillesand bystyre og stortingsrepresentanter fra Agder, og er vedlagt her.