Den omfattende utbyggingen av vindkraft til havs som det nå legges opp til, er i direkte konflikt med det som ble vedtatt på naturtoppmøtet i Montreal i desember 2022, som Norge har forpliktet seg til å respektere, mener Motvind Norge. Grafisk design: Motvind Norge

Havvind er ikke bærekraftig

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la denne uken frem forslag […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. april 2023

Del:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la denne uken frem forslag til nye områder hvor det kan etableres havvind, men advarte samtidig om manglende lønnsomhet. Norske skattebetalere og strømkunder vil måtte bære kostnadene.

Pressemelding fra Motvind Norge


Tidoblet arealbruk på to år

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la denne uken frem forslag til nye områder som skal vurderes for havvindutbygging. Vindkraftbransjen antydet tidligere at det var behov for opptil 5000 kvadratkilometer for å bygge ut 30 GW havvind. Så ble dette økt til cirka tjue tusen kvadratkilometer. På tirsdagens pressekonferanse er arealet nå blitt hele 54 000 kvadratkilometer. I løpet av bare to år er arealbehovet altså tidoblet. Dette vil gå utover både fiskerier og andre næringer og er på flere måter helt uforsvarlig.

I direkte konflikt med Montrealavtalen 

Den omfattende utbyggingen av vindkraft til havs som det nå legges opp til, er i direkte konflikt med det som ble vedtatt på naturtoppmøtet i Montreal i desember 2022, som Norge har forpliktet seg til å respektere. Energimyndighetene ser ikke ut til å ha lært stort av feil som er begått i forbindelse med vindkraftutbyggingen på land. Nå legges det opp til et tilsvarende løp for havvind, hvor man starter utbygging før konsekvensene er tilstrekkelig utredet. 

Olje- og energidepartementet (OED) planlegger en stor utlysning av nye arealer allerede i 2025. NVE har på bakgrunn av dette foreslått at åpning av arealer skal foregå parallelt med konsekvensutredninger for å spare tid, noe som innebærer at den nødvendige kunnskapen om konsekvensene for natur og fiske i mange tilfeller vil kunne være fraværende. Motvind Norge ser på dette som helt uakseptabelt.

Vindkraft til havs fortrenger fiskeriene 

I tillegg til de tre krisene knyttet til klima, forurensing og tap av naturmangfold som Montreal-erklæringen løfter frem, kan verden også stå ovenfor en matkrise, som blant annet skyldes krigen i Europa. Da er det svært viktig å ta vare på norske havområder for matproduksjon. En storstilt utbygging av havvind kan ødelegge matfatet vårt. Det er vanskelig å forstå hvorfor NVE i sine vurderinger av havvindindustriens påvirkning på fisk og fiskerier, kun har sett på gyteområder og fiskeområder. Fiskens gyte- og beitevandringer er utelatt fra betraktningen, noe vi oppfatter som mangelfullt. Som kjent vandrer for eksempel skreien fra Barentshavet til Lofoten for å gyte, og norsk vårgytende sild flytter seg mellom Island og Norge hvert år.

Utslipp og forurensing

Også når det gjelder utslipp og forurensing fremstår NVEs forarbeid som mangelfullt. NVE har ikke vurdert konsekvensene av skadelig plastavfall fra turbinvingene. Denne mikroplasten kan gå inn i næringskjedene via fisk. Turbinvinger kan ikke resirkuleres, og blir derfor bare gravd ned. Konsekvensene av dette er ikke vurdert av NVE.

Skaga-prosjektet avvist

Motvind Norge ser det som gledelig at Skaga-prosjektet i ytre Oslofjord ikke vil bli tatt med i den videre vurderingsprosessen til NVE. Flertallet av politikerne på fylkestinget i Vestfold og Telemark stemte ja til at NVE skulle utrede Norsk Havvinds prosjekt, etter å ha mottatt ensidig informasjon fra aktører i vindkraftbransjen. NVEs begrunnelse for å avslå prosjektet er at interessekonfliktene vil bli større her enn i de utpekte områdene som direktoratet vil utrede videre.

 

Havvind vil gi høye strømpriser

Som kjent er det svært kostbart å etablere havvindanlegg. Bydere på konsesjoner for flytende havvind må i dag sannsynligvis beregne seg opp til 2 kr/kWh for å regne prosjektene hjem. Det betyr at med mer havvind løses det inn en stadig høyere strømpris. Alternativt vil differansen ned til markedspris måtte bli betalt på andre måter. Dersom det ikke skjer direkte i strømprisen, vil det finansieres over nettleie eller skatteseddelen. Den planlagte storsatsningen vil utvilsomt bli være enormt krevende å finansiere, noe som vil gå hardt utover den norske velferden. Vi kan vente oss permanent høye strømpriser og tapte arbeidsplasser i distriktene.


Nye innlegg