Siri Fjeseth. Regjeringen legger fram havvindsatsning, 10.02.22

Havvindutvalget er i gang!

Støre-regjeringen la frem planer for «[s]torstilt satsing på havvind» på […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. juli 2022

Del:

Støre-regjeringen la frem planer for «[s]torstilt satsing på havvind» på en pressekonferanse 9. februar i år. Slik Motvind Norges havvindutvalg ser det, er kunnskapsgrunnlaget så mangelfullt at vi må si nei til havvind nå. Grafisk design: Siri Fjeseth

På landsmøtet i april ble det vedtatt at Motvind Norge skulle opprette et eget havvindutvalg. Styret har nå utnevnt seks personer som skal sitte i utvalget frem til neste landsmøte, og arbeidet er i gang.

På landsmøtet i Motvind Norge i april 2022 foreslo styret at det skulle opprettes et havvindutvalg, noe som ble enstemmig vedtatt. Styret har nå utnevnt Bjarne Jensen som leder av utvalget. De øvrige medlemmene er Jarl Molnes, Christina Fjeldavli, Kaja Runde, Bjørn Økern og Petter Borgvatn Myklebust (Norges Kystfiskarlag). Utvalget har fått et mandat fra styret, basert på havvindresolusjonen som ble vedtatt på Motvind Norges landsmøte i 2021:  

 «Nei til havvind nå.  
 Satsingen må stanses inntil det kan dokumenteres at utbygging av vindkraft til havs er bærekraftig og ikke er til skade for økosystemene. Føre-var prinsippet slik det er nedfelt i norsk lov og gjeldende EØS-rett må legges til grunn og håndheves.   
 Ulike næringer må involveres, deres interesser må hensyntas og avklares.   
 Havforskningsinstituttet og offentlige miljømyndigheter må derfor få en fremtredende og avgjørende rolle ved forskning, konsekvensutredninger, kvalitetssikring og beslutninger.   
 Før det eventuelt kan gis konsesjon, må det utføres grundige undersøkelser av virkninger på fugleliv, fugletrekk, marine pattedyr, fisk, fiskerier og hele det marine økosystemet. Dette må omfatte støy, infralyd, avskalling og plastpartikler, miljøgifter, strømforhold med mer.»   

I likhet med vindkraft på land, vil vindindustri til havs forstyrre både naturmangfoldet, kraftsystemet og økonomien. Om den planlagte storsatsningen ikke stanses, vil de negative konsekvensene kunne bli store for både fiskefelter og gyteområder. Videre risikerer vi havarier, oljelekkasjer og avskalling av giftholdig mikroplast som vil forurense havet. Trekkfugl, sjøfugl og annen fugl på beite vil bli utsatt for stor fare. Fordi vindkraft ikke kan lagres, vil det bli behov for å bygge ut mer av den stabile kraften. Dette kan bety at vernede vassdrag må legges i rør. Vanlige folk vil måtte betale for utbyggingene i form av offentlige midler som overføres til private selskaper samt dyrere strøm.   

I likhet med vindkraft på land, vil vindindustri til havs forstyrre både naturmangfoldet, kraftsystemet og økonomien.

Havvindsatsningen blir av politiske myndigheter, og representanter for kraftbransjen, presentert som «et eventyr» og en nødvendighet. Imidlertid fremstår det som åpenbart at man ikke har oversikt over konsekvensene. Både Havforskningsinstituttet og fiskeriorganisasjonene er sterkt kritiske. Slik Motvind Norges havvindutvalg ser det, fremstår de foreliggende planene som lite gjennomtenkte. Havvind vil legge beslag på store sjøarealer, og kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Det man allerede vet om potensielle skadevirkninger, gir grunn til bekymring. Det siste utspillet fra EU, REPowerEU, hvor det fremgår at vindkraftverk både på land og til havs skal kunne settes i gang uten konsekvensutredninger, er skremmende. (REPowerEU er ute på høring nå, med høringsfrist 22. august.)

Ettersom arbeidet vårt er dugnadsbasert, setter vi stor pris på støtte og bidrag fra andre medlemmer i organisasjonen. Ta gjerne kontakt med medlemmene i utvalget hvis du ønsker å hjelpe til med noe!  

 Kontaktinfo til Motvind Norges havvindutvalg 
 Bjarne Jensen, leder: bjarne@motvind.org 
 Christina Fjeldavli, sekretær: christina.fjeldavli@motvind.org