Havvindillustrasjon 27.10.22

Havvindutvalget med innspill til energi- og miljøkomitéen

Det virker som om norske myndigheter har bestemt seg for […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. oktober 2022

Del:

Det virker som om norske myndigheter har bestemt seg for at det skal satses på vindindustri til havs til tross for at kunnskapsgrunnlaget er svært mangelfullt. Grafisk design: Siri Fjeseth

Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg, deltok 19. oktober på en åpen høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget vedrørende myndighetenes havvindplaner. Når myndighetene kun fokuserer på påståtte fordeler ved havvind, må noen ta ansvar for å belyse ulempene.

Se filmopptak fra høringen her. Bjarne Jensens innlegg starter ca. 01:55 ut i videoen (rett etter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet).


Tekst: Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg


Innlegget er språklig tilpasset nettstedet.

Innledning

Motvind Norge ble stiftet i 2019 og er nå en landsomfattende demokratisk organisasjon med nærmere 20.000 medlemmer. På Motvind Norges landsmøte i 2021 ble det vedtatt en egen havvindresolusjon, hvor det konkluderes med et klart nei til havvind nå.

Vindkraftutbygging både på land og til havs ser ut til å være prioriterte områder i regjeringens forslag til Stortinget (Prop.1S, 2022-2023), da det er hele 129 treff i dokumentet på søkeordet» havvind» og 76 treff på «vindkraft». Likevel ser det ikke ut til å være tatt med en eneste ulempe ved havvind. I en demokratisk prosess er det viktig at også motstemmene kommer til orde. Havvindutvalget i Motvind Norge vil derfor påpeke noen av ulempene, kunnskapsmanglene og motforestillingene knyttet til havvindsatsningen.

Manglende kunnskaper

Det Norske Videnskaps-Akademi avholdt 28. september 2022 en havvindkonferanse i Oslo, hvor det blant annet ble belyst hvordan vindindustri kan påvirke det marine miljøet. Forskere fra både Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) gjorde det klart at kunnskapen om konsekvensene for sjøpattedyr, fisk, fugl og andre organismer som lever i og rundt havet, er mangelfull. Havvindutbygging vil kunne forstyrre fiskens evne til å orientere seg, utvikle seg naturlig og gyte, noe som vil true fiskerinæringen. At vindindustri fortrenger fugler er godt dokumentert på land, og det er ingen grunn til å tro at fuglene vill være spart til havs. Paneldeltakerne sa også at det er svært vanskelig å veie fordelene opp mot ulempene når en ikke kjenner ulempene. Det kom også fram at spilleregler og juridiske rammer ikke er på plass for havvind. De anbefalte derfor å vurdere vindturbiner opp mot FN sine 17 bærekraftmål.

FNs bærekraftmål

Norge har forpliktet seg til å følge FN sine bærekraftsmål, noe som senest fremgår av et stortingsvedtak fra 5. april 2022:

Bærekraftsmål 2: «Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk»

Hvis man ødelegger gyteområdene for fisk ødelegges mattilgangen og matsikkerheten.

Bærekraftsmål 3: «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» 

Mikroplast som kommer ut i havet gjennom avskalling fra vindturbinbladene kan forurense vannet og gå inn i næringskjeden, noe som kan påvirke helsen negativt.

Bærekraftsmål 7: «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle»

Vindkraft er ikke en pålitelig kilde til energi, da vindkraft på land produsere bare ca 30 % av installert effekt og på havet muligens opp mot 50 %. Resten av energien må komme fra andre kilder, i Norge er den eneste andre kilden vannkraft. Så en utbygging av havvind vil derfor kreve en tilsvarende utbygging av vannkraft. Utbygging av havvind vil bli svært kostbart, og vil derfor ikke kunne gi energi til en overkommelig pris. Organisasjonen Fiskebåt har anslått utbyggingskostnadene for 30 GW til minst 1000 milliarder kroner. Som det framgår at det foreslåtte budsjettet fra OED er kostnadene for de 11 turbinene på Hywind Tampen økt fra 5 til 6.5 milliarder og det før turbinene er satt i drift.

I en artikkel i Stavanger Aftenblad framkommer det at å installere 2 turbiner på Ekofisk på til sammen 22 MW var planlagt å koste 2 milliarder kroner. Nå er prosjektet skrinlagt, da det ville bli dobbelt så dyrt. Dette viser at utbyggingen av havvind vil medføre svært høye strømpriser og/eller kreve svært store subsidiere fra staten.

Bærekraftsmål 12: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

Materialene i vindturbinblader består blant annet av kompositt som er en blanding av plast og glassfiber ­eller karbonfiber, og som er svært vanskelig å resirkulere. I praksis blir derfor gamle og utslitte turbinblader bare gravd ned i bakken. Dette strider de kravene regjeringen selv stiller til det som skal kalles sirkulær økonomi.

Bærekraftsmål 14: «Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

På FN-sambandets hjemmeside står det:

«Et av problemene er at Norge ofte prioriterer å utnytte naturens ressurser, fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet»

Oppsummering:

Havvindutvalget i Motvind Norge anmoder Stortinget om:

  • Havvindsatsingen må stanses inntil det kan dokumenteres at utbygging av vindkraft til havs er bærekraftig og ikke er til skade for økosystemene
  • Stortinget må pålegge OED å utføre en systematisk gjennomgang av virkningene av havvindutbygging målt opp mot FNs bærekraftmål.
  • Skatt på all vindkraft (hav og land) må minst være tilvarende skattene for vannkraft.

Nye innlegg