RePowerEU, 22.08.22

Havvindutvalget sier nei til REPowerEU

Motvind Norges havvindutvalg sier nei til REPowerEU. Grafisk design: Siri […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

22. august 2022

Del:

Motvind Norges havvindutvalg sier nei til REPowerEU. Grafisk design: Siri Fjeseth

Motvind Norges havvindutvalg sier klart nei til EUs plan REPowerEU, som er på høring med svarfrist mandag 22. august. Kanskje kan du få noen idéer til ditt eget høringssvar gjennom å lese dette?


Tekst: Motvind Norges havvindutvalg


EU lanserte 18. mai REPowerEU, en plan for hastebehandling av kraftprosjekter både på land og til havs. Helt konkret handler det om foreslåtte endringer knyttet til tre EU-direktiver: fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. En drøy måned etterpå, 23. juni, presenterte statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre planer som innebærer økt satsning på havvind, «Veikart for et grønt industriløft».

Det er på det rene at Norge ikke vil ha overføringskapasitet til å ta imot hele den planlagte strømproduksjonen. Til tross for at «Veikart for et grønt industriløft» ble presentert som et nasjonalt initiativ, er det nærliggende å se det i nær sammenheng med REPowerEU. Norske arealer, både på land og til havs, skal raskest mulig gjøres tilgjengelige for enda mer kraftproduksjon, i tråd med EUs interesser.

Norske arealer, både på land og til havs, skal raskest mulig gjøres tilgjengelige for enda mer kraftproduksjon, i tråd med EUs interesser.

Havvindsatsningen blir av politiske myndigheter, og representanter for kraftbransjen, presentert som «et eventyr» og et nødvendig klimatiltak. Summen av negative konsekvenser fremstår imidlertid som langt større enn påståtte fordeler. Verken hensynet til naturmangfoldet eller norsk økonomi er ivaretatt. Noe troverdig klimaregnskap foreligger ikke. Både Havforskningsinstituttet og fiskeriorganisasjonene er sterkt kritiske til planene, noe de politiske myndighetene ikke tar tilstrekkelig hensyn til. Vi har et omfattende lovverk som krever detaljerte konsekvensutredninger, også i vindkraftsaker. REPowerEU kommer i direkte konflikt med dette lovverket på sentrale punkter.

Verken hensynet til naturmangfoldet eller norsk økonomi er ivaretatt.

I REPowerEU-planen åpnes det for industrialisering av enorme havområder, uten krav om prosjektspesifikke konsekvensutredninger. Man skal altså ofre store naturarealer uten å ha kjennskap til konsekvensene. Videre skal man belaste fellesskapet med enorme investeringskostnader og økonomiske tap som følge av at andre næringer blir skadelidende. Det vi allerede vet om potensielle skadevirkninger, gir grunn til stor bekymring. Motvind Norges havvindutvalg sier derfor klart og tydelig nei til REPowerEU.

Kort oppsummert sier havvindutvalget nei til REPowerEU av følgende årsaker:

  • Beslutningen om å satse massivt på havvind, og tilrettelegge for REPowerEU, ser ut til å være tatt i forkant av den aktuelle høringen, noe vi oppfatter som udemokratisk. De tre aktuelle direktivene er, ifølge Olje- og energidepartementet (OED), ikke godkjente i Norge. Likevel velger regjeringen å sende forslag til endringer i direktivene på høring. Her mener vi myndighetene må forklare mer inngående hva som er tenkt, og at dette i seg selv gir grunnlag for å utsette høringsfristen.
  • Saksdokumentene må presenteres på norsk før høringsperioden på åtte uker begynner å løpe.
  • Regjeringen må kommunisere tydelig at REPowerEU åpner for en massiv satsning på vindindustri, og at naturvernet vil bli nedprioritert.
  • Regjeringen må følge opp stortingets vedtak om at vindkraft ikke skal bygges ut når dette ikke er ønsket lokalt.
  • Erosjon av rotorbladene kan føre til utslipp av mikropartikler fra stoffer med mulige negative konsekvenser for det marine miljøet, og dette bør undersøkes nærmere.
  • De kostnadene en massiv havvindsatsning vil føre med seg, i form av investeringskostnader og tapte inntekter for andre næringer, må synliggjøres av regjeringen.
  • Vi har et omfattende lovverk som krever detaljerte konsekvensutredninger, også i vindkraftsaker. Dette lovverket må respekteres.

I REPowerEU-planen åpnes det for industrialisering av enorme havområder, uten krav om prosjektspesifikke konsekvensutredninger.