Helseeffekter av vindkraftverk

Kommunenes rolle og myndighet ift. vindkraftverk. Regelverket, påvirkningsmuligheter, myndighet, etc. Robijne Verstegen, seniorrådgiver byplan, Sandnes kommune.

Fagkonferanse om helseeffekter av vindkraftverk 21. april 2021 Arr.: Rogaland brann og redning IKS i samarbeid med kommunelegeforum.