01 Davvi flyfoto

Hvem skal kvalitetssikre feil i konsesjonssøknader?

Motvind Nord har undersøkt noen utvalgte tema i konsesjonssøknaden om […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

18. november 2022

Del:

Motvind Nord har undersøkt noen utvalgte tema i konsesjonssøknaden om Davvi vindkraftverk av 15. november 2022 og har funnet store feil. Illustrasjon: Bård S. Solem

Fakta og feil i Davvi-søknaden


Tekst: Ragnhild Sandøy, på vegne av styret i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin. Illustrasjoner: Bård S. Solem


Regjeringa ønsker større tempo i prosessene om vindkraft og linjer, etter mønster i RePowerEU. De 7000 protester som kom inn i høringsrunden bør gis en seriøs politisk oppfølging. Når det er snakk om store irreversible prosjekter, må vi, med et stort og kostbart offentlig apparat, forvente at lovverket blir ivaretatt. Det skal ikke være slik at frivillige må gjøre jobben til det offentlige apparatet på fritida. Tendensen der fellesressursene blir styrt av særinteresser og spekulanter er farlig og må stoppes.

Det skal ikke være slik at frivillige må gjøre jobben til det offentlige apparatet på fritida.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er ansvarlig for prosessen etter energiloven, må nå ta ansvar og kvalitetssikre at vindkraftprosesser foregår i samsvar med aktuelt lovverk som plan- og bygningsloven, sameloven og flere, ikke bare energiloven. Prosessene rundt vindkraftkonsesjoner har vært prega av systematiske feil, store mangler og faktiske lovbrudd. Ifølge regjeringa er det nå gjort omfattende kvalitetssikring av søknadsprosessene, alt skal være blitt så mye bedre. Konsesjonssøknaden til Grenselandet AS og ST1s om Davvi vindkraftverk er et godt eksempel på at dette ikke stemmer. Prosessuelle feil gjort av både søker, Lebesby og Gamvik kommuner og NVE gjorde at reinbeitedistriktene forlot NVEs oppstartmøter 1. og 2. november.

Prosessene rundt vindkraftkonsesjoner har vært prega av systematiske feil, store mangler og faktiske lovbrudd.

Motvind Nord har undersøkt noen utvalgte tema i konsesjonssøknaden om Davvi vindkraftverk av 15. november 2022 og har funnet store feil. Vi sendte 13. november brev til NVE og OED med notat om faktiske feil i konsesjonssøknaden med kopi til kommunene og Sametinget. Vi slutter oss også til brevet Folkeaksjonen mot Davvi sendte 13. november 2022 til NVE om Prosess og saksbehandling av Davvi vindkraft.

Tendensen der fellesressursene blir styrt av særinteresser og spekulanter er farlig og må stoppes.