«Konsesjonen er ugyldig/ Fosen Vind bryter loven». Innleggsforfatteren deltok i Roan Vind-aksjonen 26. juni-4. juli, sammen med blant andre Torbjørn Lindseth (til venstre i bildet) og Jørund Nygård (til høyre). Foto: Motvind Norge

Hvordan kan jeg lære barna om normer, verdier og etikk?

Hvordan kan man formidle kunnskap om samene som urfolk og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. juli 2023

Del:

Hvordan kan man formidle kunnskap om samene som urfolk og samiske tradisjoner, når de samiske barna i barnehagen blir frarøvet retten til å utøve sin egen kultur?

Tekst: Hanne Hanssen, naturverner, SV-politiker, vindkraftmotstander, namsosing og nabo, Roan, Fosen


Vakna upp! Fatta mot! Börja se dig omkring! Bli inte en av dom som bara står der sänn, og säjer att jag visste ingenting! skrev Mikael Wiehe da han oversatte teksten i sangen «Song of choice» til svensk. En sang som i flere tiår har vært en av de viktigste jeg vet om. Det handler om å stå opp for urett, om å si fra at dette kan vi ikke godta. Arnulf Øverlands kjente strofe handler også om det: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Vi må stå opp for hverandre når urett skjer og rettferd ikke blir gjenopprettet.

I behandlingen i Høyesterett 11. oktober 2021 gjaldt saken spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Det er på det rene at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse. Høyesterett i storkammer kom enstemmig frem til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

 

Vakna upp! Fatta mot! Börja se dig omkring! Bli inte en av dom som bara står der sänn, og säjer att jag visste ingenting!

I 2022 anbefalte Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) at «Stortinget bør be regjeringen om å raskt reparere menneskerettighetskrenkelsen som er fastslått av Høyesterett i Fosen-dommen, i tråd med Norges menneskerettslige forpliktelser». NIM understreket at ikke bare myndighetene, men også selskaper, har ansvar for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som følge av selskapers virksomhet, og uttrykker bekymring for at det foreløpig ikke har vært truffet tiltak, noe som blant annet er omtalt i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

500 dager senere demonstrerte NSR-N (Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon) og Natur og Ungdom utenfor Stortinget og regjeringslokalene. Etter demonstrasjonene møtte endelig Terje Aasland reindriftssamene og sametingspresidenten og beklaget på vegne av regjeringen at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene.

I slutten av juni arrangerte Motvind Norge og Naturvernforbundet i Trøndelag støtteleir for reindriftssamene på Fosen. Stedet var Roan, for vindkraftverket er et av to anlegg som Høyesterett erklærte både konsesjonsvedtak og ekspropriasjonsrett ugyldig for 633 dager siden.

Det har også tidligere blitt arrangert støttedemonstrasjoner for reindriftssamene. I mai 2019 demonstrerte Motvind Norge, Naturvernforbundet og Turistforeningen (DNT) på Bessakerfjellet, og i februar 2022 var det store demonstrasjoner ved Storheia og Roan i regi av Naturvernforbundet og Motvind Norge.

 

Min indre kompassnål, min samvittighet og mitt syn på rettferdighet tilsier at jeg ikke kan sitte hjemme og godta at dette skjer med mine naboer.

FN-pakten beskriver i reglene for folkeretten at alle stater må oppfylle menneskerettighetene. Høyesterettsdommen av 2021 fastslår at staten bryter menneskerettighetene. 633 dager etter dommen har staten fortsatt ikke stanset dette pågående menneskerettighetsbruddet. Derfor demonstrerer vi fortsatt, som en støtteerklæring til, og i solidaritet med, reindriftssamene på Fosen.

Personlig har jeg vært nabo med den eldre generasjonen reindriftssamer på Sjøåsen, og har hatt flere av barna som en gang skal overta som reindriftssamer på Fosen i framtid, i barnehagen. Min indre kompassnål, min samvittighet og mitt syn på rettferdighet tilsier at jeg ikke kan sitte hjemme og godta at dette skjer med mine naboer. Hvordan kan jeg lære barna i barnehagen – også barna som skal videreføre sin samiske kultur – om demokrati, likeverd, grunnleggende normer, om verdier og etikk? Hvordan kan jeg formidle kunnskap om samene som urfolk og samiske tradisjoner, når de samiske barna i barnehagen opplever menneskerettighetsbrudd for deres rett til å utøve egen kultur? Hvordan skal jeg kunne gi dem begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, slik det står i Rammeplan for barnehager? Det er faktisk helt umulig!

Derfor har jeg demonstrert. På Roan, på Storheia og på Bessaker. Da kan jeg iallefall se mine naboer og deres barnebarn i øynene og si at jeg gjorde det jeg kunne, etter egen overbevisning om hva som er rett og galt i samfunnet. Jeg ble stoppet av politiet, men det betyr ikke at politiet har rett og jeg tar feil. Vi har gjennomført en lovlig aksjon for å stanse ulovlig virksomhet på Roan. Vi prøvde å stanse menneskerettighetsbruddet som foregår der – 633 dager etter Høyesterettsdommen.

Det handler om å vise at vi gjør dette fordi vi kommer styrket ut ved å stå sammen, for dere står ikke alene. Slik alle bør gjøre når urett blir begått.

Så du kan sej till dina ungar när dom frågar dig

att du var en av dom som stod imot.

 

Vi har gjennomført en lovlig aksjon for å stanse ulovlig virksomhet på Roan.

 


Teksten ble først publisert i Namdalsavisa.