Myndighetene vil satse på havvind i områder hvor vi knapt vet noe om naturen. Grafisk design: Motvind Norge

Hvorfor ønsker industrien i Nord-Norge seg en høy strømpris?

Havvindutbygging krever subsidier i milliardklassen og vil  gå på bekostning […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

14. januar 2024

Del:

Tekst: Bjarne Jensen, leder av Motvind Norges havvindutvalg

I et innlegg 6. januar uttrykker Jan-Gunnar Winther, prorektor UiT Norges arktiske universitet, Arve Ulriksen, administrerende direktør Mo industripark, og Petter Bjørkli, klyngeleder Energi i nord, et ønske om massiv utbygging av havvind utenfor Nord-Norge. I tillegg ønsker de tre at overføringskapasiteten for strøm mellom Sør- og Nord-Norge skal styrkes betraktelig. Konsekvensen vil bli veldig høy strømpris i Nord-Norge.

NRK publiserte nylig en reportasje hvor ledende forskere uttrykker sterk bekymring over manglende kartlegging av miljøkonsekvensene i forbindelse med havvindutbygging. Realiteten er at myndighetene vil satse på havvind i områder hvor vi knapt vet noe om naturen.

Også Motvind Norge har påpekt store hull i kunnskapsgrunnlaget. Organisasjonen har i tillegg påpekt en rekke ulemper som myndighetene ikke tar tilstrekkelig hensyn til: «Havvindanlegg påvirke fiskerinæringen negativt. Store havområder gjøres utilgjengelige for fiske når det monteres vindturbiner. Fagfolk advarer om at vi ikke vet nok om hvordan havvindanlegg kan påvirke det biologiske mangfoldet i og rundt havet. Vi vet at mange sjøpattedyr kommuniserer via lydbølger, og at menneskeskapt støy kan forstyrre den finstemte kommunikasjonen. At trekkfugler og sjøfugler rammes hardt når det bygges ut vindindustri, er godt dokumentert.»

Det virker ikke som om artikkelforfatterne tar i betraktning hvor mangelfullt kunnskapsgrunnlaget for havvindsatsningen er. De tar heller ikke innover seg de dokumenterte negative konsekvensene av satsningen.

Ikke lønnsomt

Det er dokumentert er at havvindfeltet Hywind Tampen kostet norske skattebetalere nesten åtte milliarder kroner. Sørlige Nordsjø 2 vil krever ca 30 milliarder (23 + inflasjonsjustering) i offentlige subsidier/skattekroner fra ca år 2030 til 2045. Kostnadene for det planlagte flytende havområdet på Utsira Nord, er det ingen som vet, men det er anslag for at det er behov for cirka 80 milliarder med subsidier. Det vil lett bli tilsvarende kostnader for andre utbygginger av flytende havvind. Slike subsidier vil må bevilges over statsbudsjettet og da gå på bekostning av andre offentlige oppgaver som bygging og drift av sykehus og veier.

For at flytende havvind skal bli «lønnsom» for selskapene som vil bygge ut vindkraft, må prisen være opp mot 3 kroner pr kwh.
For at flytende havvind skal bli «lønnsom» for selskapene som vil bygge ut vindkraft, må prisen være opp mot 3 kroner pr kwh. Nettavisen hadde nylig en god analyse, hvor de poengterte dette: «Men for å ha et produkt å eksportere, må Norge kunne tilby en pris verden er villig til å betale. Med 3 kroner per kWh, vil eksportmarkedet være minimalt.» Dette er det oss strømkunder, næringslivet og industrien må betale. I Nord-Norge har gjennomsnittsprisen de siste årene vært fra 10-50 øre pr kwh. Strømprisen settes gjennom Nordpool-børsen. Den virker sånn at det er høyeste pris for den siste kwh som blir gjeldende for alle kundene. Det vil i praksis si at Nord-Norge kan få en strømpris på rundt 3 kr/kwh. Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig.

Økt overføringskapasitet vil gi økt prissmitte

Nord-Norge har heldigvis vært forskånet fra de høye strømprisene vi har sett i Sør-Norge i løpet av de 2-3 siste årene. En stor utbygging av overføringskapasiteten vil imidlertid lett føre til at Nord-Norge får samme strømpris som Sør-Norge og resten av Europa. I tillegg vil alle kostnader ved utbygging av strømnettet fører til at nettleia øker, noe strømkundene vil måtte betale for.

 

En tidligere versjon av innlegget ble publisert i Nord-norsk debatt.


 

Nye innlegg

Gå til toppen