Bilde av rein som beveger seg over vidda
davvi-rein-2

Ingen vindkraft i reindriftsområder!

Vindkraftverk og energianlegg er i dag den største trusselen mot […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. november 2020

Del:

Vindkraftverk og energianlegg er i dag den største trusselen mot framtidig samisk reindrift.

Så langt er det søkt om konsesjon for 255 vindkraftverk,  96 konsesjoner er tildelt, 42 vindkraftverk er i drift eller bygget og mange nye prosjekt er under planlegging, i såkalt 0-fase.
Nesten halvparten av prosjektene blir lokalisert i reindriftsområder der de skaper problemer ved at beiteland går fysisk tapt, reinen blir skremt unna turbiner, flytte- og trekkveier blir stengt, beiter blir forgifta og forsøpla og oppsamling av reinen blir vanskelig. Samme områder blir også ødelagt som leveområde for dyr og planter, andre beitenæringer, utmarksbruk, friluftsliv og turisme. I tillegg kommer store kostnader med å forsvare sin næring og kultur. Vindkraftregimet gjør reindrifta rettsløs.  

Kalvvatn vindkraftverk ble stoppa ut fra belastningene anlegget ville få for reindrift og samisk kultur. Åarjel njaarke og Vuoengelh njaarke måtte selv dekke utgiftene med å forsvare sitt livsgrunnlag.

Vi har sett at domstolene ved å legitimere ødeleggende inngrep i reinbeiteområder fungerer som konsesjonsmyndighetenes forlengede arm. I saka om Storheia på Fosen, innrømmet retten at inngrepet hindrer tradisjonell bruk av reinbeitene og ga store erstatninger.

I Øyfjellsaka har OED gitt konsesjon og tillatt oppstart selv om konsesjonsvilkårene ikke er ivaretatt. Jillen Njaarke ba om midlertidig forføyning i påvente av hovedforhandlingene om ugyldig konsesjonsvedtak. Dommeren ga utbygger medhold i at de fikk fortsette utbygging og idømte reindrifta saksomkostninger på 1,8 mill., noe som tilsvarer verdien av en hel reinflokk og livsgrunnlaget for en reindriftsfamilie.  Jillen Njaarke reinbeitedistrikt ble idømt saksomkostninger på 1,8 millioner. Det tilsvarer verdien av hele flokken og livsgrunnlaget til en reindriftsfamilie. De slapp å stå alene mot Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa, det norske folk ga over 1,4 millioner kroner i Spleis.

Når representanter for reindrifta motsetter seg arealinngrep, blir de altså påført økonomiske belastninger som truer eksistensgrunnlaget. Det gjelder om de vinner og om de taper. Om denne praksisen blir stående, vil forvaltningssystemet og rettssystemet frata reindrifta og andre utmarksbrukere rettssikkerheten og ta livet av reindrifta som livskraftig næring og kultur.

Det er grunn til å tro at vurderinger av områdenes totale egnethet, inkludert reindriftas rettigheter, ikke er foretatt, verken ved planavklaring eller etter pbl § 26-1. Dette er i så fall et lovbrudd, og dette er ikke problematisert, verken i Stortingsmeldinga eller OEDs lovlighetsoppfølging i hht. Stortingets vedtak av 19. Juni 2020.  

Tilliten til myndighetene forutsetter at rettssikkerheten for alle ivaretas. Motvind Norge krever full stans i utbygging og planlegging av vindkraft i reindriftsområder, også der det er gitt konsesjon. Vi ber Stortinget sørge for at reindrifta og utmarksbrukere blir ivaretatt slik loven forutsetter.

Nei til vindkraft i reindriftsområder. Resolusjon vedtatt på landsmøte 7.11.2020

Nye innlegg