Klubbe-landsmote-2020

Innkalling til landsmøte 2020

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og avholdes en gang i året før utløpet av april.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. mars 2020

Del:

Til
Medlemmer i Motvind Norge
Styret i Motvind Norge
 

Oslo 14.03.2020
 

INNKALLING TIL LANDSMØTE 2020
Motvind Norge innkaller til landsmøte 2020 ved Vardafjell.
 

Tid:             Lørdag 25. april 2020 kl. 09-18 med forbehold om endringer
Sted:           Vardafjell, Sandnes
Adresse:     Nærmere adresse kommer
 
 
Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og avholdes en gang i året før utløpet av april. Landsmøtets oppgaver er fastsatt i vedtektenes § 6, som kan leses her: https://motvind.org/om/vedtekter/. Første del av møtedagen vil være en faglig del viet rettssaken mot Vardafjellet vindkraftverk, mens andre del vies det formelle landsmøtet.
 
VALG
Vi velger styre, varamedlemmer, én representant til valgkomiteen og revisor. Ved valg av representanter til landsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg skal det tilstrebes balansert sammensetning angående geografi, kjønn, yrkesmessig bakgrunn og alder.
 
FORSLAG
Frist for å fremme ordinære forslag, forslag til styremedlemmer og valgkomite, og eventuelle forslag til endring av vedtektene må skje 4 uker før landsmøtet, dvs. innen utløpet av 28. mars, jf. vedtektenes § 6. Forslag sendes på e-post til landsmote@motvind.org. Alle forslag bør være begrunnet.
 
SAKSPAPIRER
Sakspapirer vil bli sendt ut innen 11. april.
 
PÅMELDING
Send påmelding på e-post til: landsmote@motvind.org med opplysning om

fullt navn,
medlemsnummer
kommune og fylke

 
REPRESENTASJON
Styret besluttet før forrige landsmøte retningslinjer for representasjon som vi også vil følge dette året med mindre justeringer. Justeringen vil være at for fylker med overrepresentasjon i påmeldingene, så vil delegater med stemmerett bli fordelt også etter kommune, og ikke bare etter den som melder seg på først slik det var forrige gang.
 
Det er anledning til å delta som observatør for alle medlemmer, selv om medlemmet ikke får tale- og stemmerett, med forbehold om lokalets begrensning.
 
KORONA
Landet og verden er i en spesiell situasjon nå som følge av korona-viruset som sprer seg. Dette vil kunne få følger for muligheten til å avholde et landsmøte på normal måte. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil komme tilbake med mer informasjon straks vi vet noe mer. Forberedelsene går som normalt.
 
Alle spørsmål rettes på e-post til landsmote@motvind.org
 
 
Med hilsen
 
Eivind Salen                                                           Harald Kjeldstad
Styreleder                                                               Nestleder