[row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Innvordfjellet vindkraftverk» tag_name=»h1″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [ux_slider hide_nav=»true» nav_size=»normal»] [ux_image id=»2000″ image_size=»large»] [ux_image id=»2018″] [ux_image id=»2019″] [ux_image id=»2021″] [ux_image id=»2023″] [/ux_slider]

Foto: Ragnhild Eidshaug

[/col] [/row] [row padding=»30px 0px 0px 0px»] [col span=»4″ span__sm=»12″] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6833″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Ragnhild Sandøy
Journalist

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6828″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Anne Baardvik

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=»3″ span__sm=»3″] [ux_image id=»6845″] [/col_inner] [col_inner span=»9″ span__sm=»9″] [ux_text text_align=»left»]

Bård S. Solem
Kart/Illustrasjoner

[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=»collapse»] [col_inner span__sm=»12″]

Publisert: 12. mars 2020
Oppdatert: 13. januar 2021 10:55

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Saken»]

Området og landskapet

Svært kupert, høye stup, og myr tilsier store ødeleggelser.
Nærhet til bebyggelse 700 m.
Området ble omregulert fra «LNFR» til «Annet» i kommuneplanens arealdel for 2016-2026.

Kontroverser

Berørte naboer er ikke varslet
Inhabilitet hos ordfører
Ordfører har grunneieravtale med Zephyr hvor årlig leie er regulert.
Zephyr har avtale om betaling av saksbehandlingspenger til kommunen før og etter vedtak.
Langvarige taushetspliktsavtaler med grunneiere.
Konsekvenser for biologisk mangfold er vurdert til store negative konsekvenser.
Zephyr har oversittet ett-års fristen for å kreve ekspropriasjonsskjønn overfor reinbeitedistriktet.
Foreldet konsekvensutredning
Søkt om utsatt frist til utløpet av 2023.

Status

Endelig konsesjon ble gitt 22. mars 2018. Detaljplan og MTA-plan er ennå ikke innsendt for godkjenning. Zephyr har søkt om utsatt frist for idriftsettelse til utløpet av 2023. I møter med Namsos og Flatanger kommuner ble det varslet økt høyde på turbiner til 190 meter. Nettet er fullt, og Zephyr påstår de har fått avtale med Statnett om «begrenset påslipp» av noe strøm. Dette er ikke bekreftet av Statnett.

[/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″]

Motvind dokumenter

[/col] [col span__sm=»12″] [section bg=»1669″ bg_pos=»52% 0%» parallax=»4″ height=»400px»] [/section] [/col] [/row] [row] [col span=»6″ span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Lenker»] [button text=»NVE konsesjonssak» color=»secondary» style=»outline» size=»large» radius=»20″ expand=»true» icon=»icon-angle-right» link=»https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=200&type=A-6″ target=»_blank»] [title style=»center» text=»Tidslinje»] [accordion] [accordion-item title=»2008-2020″]

2007

19.04.07  NVE mottok melding om planlegging av Innvordfjellet vindkraftverk fra Zephyr AS. Meldingen var utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning.

14.11.07  Meldingen ble sendt på høring til berørte interesser, sammen med flere andre kraftlednings- og vindkraftprosjekter i regionen.

27.11.07 NVE arrangerte møter med lokale og regionale myndigheter og offentlig møte i Flatanger og Namdalseid kommuner

2008

01.02.08  Frist for uttalelse var satt til.

04.12.08 Utkast til utredningsprogram ble forelagt Miljøverndepartementet og ble fastsatt 04.12.08. Behandlingen av meldingen er beskrevet i NVEs notat ”Bakgrunn for utredningsprogram” for Innvordfjellet vindkraftverk av 04.12.08.

Avtaler om leie av grunn og taushetsplikt for grunneierne begynner å løpe

2010

15.05.10 NVE mottok konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Innvordfjellet vindkraftverk fra Zephyr AS.

13.09.10 Tiltakshaver sendte senere inn en revidert utgave av søknaden, på grunn av endrede nettilknytningsløsninger.

28.09.10 Søknad sendt på offentlig høring med høringsfrist 26.11.10, sammen med søknad om Breivikfjellet vindkraftverk og samordnet 132 kV nettilknytning. Den offentlige høringen av konsesjonssøknadene med konsekvensutredninger ble kunngjort i Namdalsavisa og Adressa.

15.09.10 Det er utarbeidet en egen søknad av 15.09.10 om felles nettilknytning for Innvordfjellet og Breivik fjellet vindkraftverk (SAE Vind DA). Tiltakshaver for prosjektet er SAE Vind DA, Zephyr AS, NTE Nett AS og TrønderEnergi Nett AS. Søknaden omfatter tre alternative måter å knytte ett eller begge vindkraftverkene til det eksisterende kraftledningsnettet i regionen med nye 66/132 kV kraftledninger. (Ref.: 200709375-154 )

18. 10.10 og 19.10.10.  I forbindelse med høringen ble det holdt møter med lokale og regionale myndigheter i Flatanger og Namdalseid kommuner. Det ble også holdt offentlig møter de samme dagene. På møtene orienterte NVE om saksbehandlingsprosessen for søknaden. Tiltakshaver orienterte om prosjektet.

26.11.10 Høringsfrist. 21 høringsuttalelser. Begge kommuner positive. Fylkeskommunen positiv. Fylkesmannen negativ. Områdestyret for reindrift negativ. Riksantikvaren vil ha tillegsutredninger. Miljødirektoratet negativ og vurderer området til D.

17.12.10 Områdestyret i Nord-Trøndelag fremmet innsigelse til Innvordfjellet vindkraftverk i henhold til energiloven § 2-1.  De ønsker at NVE skal vente med å konsesjonsbehandle flere vindkraftverk på Fosen inntil tidligere søknader om vindkraftverk er ferdigbehandlet og virkninger for reindriften er bedre kjent.

2014

12.12.2014 Anleggskonsesjon blir gitt

2018

22.03.2018 Klagevedtak fattet av OED med nytt vilkår om hubro

24.04.2018 Ny anleggskonsesjon

2019

31.12.2019 Søknad om utsatt frist til 2023

[/accordion-item] [/accordion] [/col] [col span=»6″ span__sm=»12″ divider=»0″ padding=»0px 10px 0px 10px»] [title style=»center» text=»Fakta»] [row_inner] [col_inner span__sm=»12″] [section label=»Section with arrow» padding=»10px» height=»300px» margin=»0px» border=»3px 3px 3px 3px» border_radius=»10″ border_color=»rgb(134, 129, 129)»]

Tekniske fakta

Størrelse på planområde: 9,3 km2
Innstallert effekt inntil: 115 MW
Transformatorstasjoner inne i konsesjonsområdet: 1
Årsproduksjon: 390 GWh
Antall turbiner: 32 stk. á 3,6 mw installert effekt
Navhøyde: N/A
Rotorspenn diameter: N/A
Totalhøyde: omsøkt..   190 (angitt i feb 2020)
Anleggsvei/internvei lengde: ca. 30 km
Atkomstvei lengde: 2 adkomstveger 4,3 km

Selskap

Tiltakshaver: Zephyr AS
Konsulenter: Rambøl Norge AS, Miljøfaglig utredning, m. fl.

[/section] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Illustrasjoner»] [ux_gallery ids=»2011,2012,2013,2014,2015,2016″ style=»none» lightbox_image_size=»original» type=»slider-full» slider_nav_style=»circle» slider_bullets=»true» image_size=»original»]

Illustrasjoner: Bård S. Solem, MOTVIND Norge

[/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [title style=»center» text=»Media»]

[/col] [/row] [row] [col span__sm=»12″] [ux_gallery ids=»2024,2025,2026,2027,2028″ style=»none» lightbox_image_size=»original» type=»masonry» col_spacing=»xsmall» columns=»3″]

Foto: Ragnhild Eidshaug

[/col] [/row]