Motvind Norge og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt forener krefter. Grafisk design: Motvind Norge

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Motvind Norge samarbeider i Øyfjell-saka

Det er nå inngått en avtale mellom Motvind Norge og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. juli 2020

Del:

Det er nå inngått en avtale mellom Motvind Norge og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om å samarbeide om søksmål mot Eolus Vind og Olje- og energidepartementet (OED). Kravet er at anleggsarbeidet i Øyfjell-prosjektet opphører med øyeblikkelig virkning, og at konsesjonen trekkes tilbake.

Tekst: Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge, og Torstein Appfjell, leder for Jillen-Njaarke


Samisk reindrift er beskyttet av reindriftsloven og av folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Konsesjonen stiller derfor krav om at det skal inngås avtale med reinbeitedistriktet før arbeidet skal kunne iverksettes. Det er ikke tilrettelagt for en avtale som vil ivareta reinbeitedistriktets rettigheter, og både reindriftsloven og de folkerettslige forpliktelsene er brutt.

Det som er påvist er at reindrift og vindindustri ikke lar seg forene. Dette støttes i forskningen (Gabrielsberget, 2016, Malå, 2018, Raggovidda, 2017), og en dom i Frostating Lagmannsrett fra 8.6.2020. Om det bygges vindkraft i et reindriftsområde er beitelandet tapt.

Det er myndighetenes ansvar å sikre at reindriftsarealene ivaretas, og OED har derfor i konsesjonen sagt at «Departementet mener at det er helt avgjørende for å kunne gi konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk, at reindriftens flytt til og fra vinterbeiteområdene i nordvest sikres (vedtak, 16.11.2016).»

Motvind Norge mener sammen med Jillen-Njaarke at OED må håndheve sitt eget vilkår i konsesjonen. Under befaringen på Øyfjellet den 27. juni 2020, var utbyggers representant tydelig på at anleggsarbeidet foregikk på deres egen risiko. Når ingen av de ansvarlige parter tar sitt lovpålagte og etiske ansvar overlates ikke reinbeitedistriktet noe valg og må gå til sak for å sikre livsgrunnlaget sitt.

Reinbeitedistriktet er overkjørt av storsamfunnet. Akkurat slik de internasjonale konvensjonene sier storsamfunnet ikke skal gjøre. Det er et kroneksempel på hvorfor urfolk har krav på ekstra beskyttelse. Når en allianse av utenlandske gigantselskaper og norsk statsmakt står sammen mot et enkelt reinbeitedistrikt, så er det soleklart at reinbeitedistriktet må ha hjelp.

Derfor forener Motvind Norge og reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke nå krefter, og tar denne saken til retten.

Eivind Salen
Styreleder
Motvind Norge

 

Nye innlegg