Kampen om Narvikfjellene

Nå er alles øyne rettet mot kommunestyret i Narvik og behandlinga av innbyggerforslaget 30. september – da står et avgjørende slag i kampen om og for Narvikfjellene! Kartet viser utbygde og foreslåtte vindkraftanlegg i Narvik pr mars 2021. Illustrasjon: Bård S Solem.


Kraftbransjen har de siste år hatt stor innflytelse i Narvik kommune, som i 2019 var en av få kommuner i landet som var positiv til vindkraft i NVEs forslag til rammeplan. Etter at det på nyåret 2021 kom forslag om arealer til storstilt vindkraft i Narvikfjellene, har Narvik vært i fokus og heftig debattert, både lokalt og nasjonalt. Kommunens omdømme som reisemål ble også satt på prøve.

Motvind Ofoten arrangerte lørdag 25. september folkemøte i Elvedalen. Med kart og plakater, bannere på norsk og samisk mellom høstgule trær, twist og kaffe rundt bålene. Fokus var innbyggerinitiativet og risikoen for tap av naturverdiene. Deltakerne opplevde å få formidlet kunnskaper, og at det var dialog i en god stemning. Så vel de femti-seksti frammøtte, som arrangørene, var meget fornøyde. Folkemøtet ble en suksess, og et eksempel til etterfølgelse. Dette var bra – det er demokrati på sitt beste. Nå er alles øyne rettet mot kommunestyret 30. september og behandlinga av innbyggerforslaget. Da står et avgjørende slag i kampen om og for Narvikfjellene!

Motvind Ofoten med Tone Hegghammer og Hanne Trones har sammen med Grete, Marit, Vera, Janne, Svein Magnus og flere, på en utmerket måte møtt politikerne med opplysning og åpen debatt. Alle parti unntatt Høyre har nå uttrykt støtte til innbyggerforslaget. Det ser ut til at politikerne nå ser det store bildet og er på folkets side – det lover godt for kampen om Narvikfjellene.

Bakgrunn – fokus kommuneplanen
Den nye sammenslåtte Narvik kommune er i gang med å utarbeide ny kommuneplan. I februar 2021 fikk narvikværinger, bjervikinger, ballangsværinger, reineiere og friluftsfolk, ja, hele Norge, sjokk da det ble kjent at det var kommet innspill om vindkraft som satsingsområde i samfunnsdelen og å avsette store arealer til vindkraft i kommuneplanens arealdel. Innspillene kom via Futurum AS, Narvik kommunes eget næringsutviklingsselskap.

Saka ble gjenstand for heftig debatt, ikke minst i sosiale media, og da kommuneledelsen ville skjerme forslagsstillerne, tok det helt av. Motvind Ofoten ble etablert og tilsluttet Motvind Nord og har siden lagt ned et stort arbeid med markeringer, debattinnlegg og innbyggerforslag.

Etter hvert kom det fram at forslagene kom fra Nordkraft AS, Arise Norway og Statskog. Kommunens vurdering vil komme i samfunnsdelen og arealdelen. Derfor sendte Motvind Ofoten i samarbeid med FNF Nordland innspill til kommuneplanen og etablerte Min Sak – om at man ikke skal ta inn kraftutbygging som satsingsområde i samfunnsdelen eller avsette arealer for vindkraft i arealdelen.

Kommuneplanen er et svært viktig styringsverktøy, og samfunnsdelen legger grunnlaget for arealdelen. Slik kan kommunene styre bruken av natur og arealer ved hjelp av plan- og bygningsloven. Dette bør alle være klar over.

Innbyggerforslaget
Via portalen MinSak.no ble innbyggerforslaget Nei til vindkraft i Narvik kommune! opprettet 9. mai 2021, og torsdag 3. juni ble forslaget i tre punkter og med 968 underskrifter sendt til Narvik kommune:
1. Areal for vindkraft ønskes ikke avsatt i kommuneplanen.
2. Narvik kommune skal ikke inngå intensjonsavtaler eller igangsette konsekvensutredninger av vindkraft i Narvik.
3. Det skal ikke gis dispensasjon fra kommunens vedtatte arealplan, til vindkraftutbygging.


De tre punktene er de samme som Gratangen kommunestyre i mars 2021 vedtok enstemmig. Dersom kommunestyret ikke ville vedta forslaget, ba man om folkeavstemning slik at resultatet kan brukes når kommunestyret skal ta stilling til kommuneplanen.

Motvind Ofoten opplevde at administrasjonen trenerte forslaget, som til slutt ble tatt til behandling 18. juni og da vedtatt utsatt til neste møte i kommunestyret.

Før helga gikk Arbeiderpartiet ut i media og ga sin støtte til innbyggerforslaget, og dermed har samtlige parti unntatt Høyre, sagt at de støtter innbyggerforslaget. Forslaget skal nå opp i kommunestyret torsdag 30. september.
Forslaget fremmes ikke i sin helhet, men ligger som alternativ innstilling 2, der rådmannen anbefaler å begrense vedtakets gyldighet til 2 år. Rådmannens alternativ 2 i innstillinga avviker slik fra innbyggerforslaget fordi det begrenser forslaget til å gjelde i bare to år. Et vedtak gjelder til et nytt er fattet, og innbyggerforslaget har ingen avgrensinger i tid.

Innbyggerforslag er en viktig del av demokratiet og er forankret i storting og regjering, les mer Minsak.no

Vi håper at Narvik kommune torsdag slutter seg til rekka av kommuner som støtter folket, vedtar forslaget og sier nei til vindkraft i Narvik.

Folkemøtet i Elvedalen
Steinar Andre Lund i Taraldsvik vel ønsket velkommen til Elvedalen, byens naturmøteplass og park som stadig er blitt presset og redusert. Tone Hegghammer fortalte om Motvind Ofoten og om arbeidet siden oppstarten. Hanne Trones fortalte om innbyggerinitiativet «Nei til vindkraft i Narvik kommune» gjennom minsak.no, og hvordan de vil jobbe videre.

Ragnhild Sandøy fra Motvind Nord gikk gjennom det store bildet i Nord-Norge og landet for øvrig. Gudmund Sundlisæter fra La naturen leve fortalte om erfaringer fra Kvaløya og Tromsø. Baard Mikalsen tok for seg historia om vindkraftverkene på Nygårdsfjellet og Sørfjorden vindkraftverk.

Narvik kommune er viktig for reindriftsnæringa, både på norsk og svensk side av grensa. Dette skal være første gang reindrifta i Narvik kommune møttes. Slik ble folkemøtet historisk også på den måten. Jan Åge Riseth, forsker, innledet om problemene som vindkraft erfaringsvis medfører for reindrift. Deretter orienterte reinbeitedistrikt/ samebyer med beiteland i Narvik kommune om sin bruk av naturen og hvilke konsekvenser vindkraft vi ha: Matti Blind-Berg, ordførande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Ingemar Blind, ordførande Girjas sameby, Lars Erik Niia, leder Skjomen reinbeitedistrikt, Lars Mikkel Sara, leder Frostisen reinbeitedistrikt og Brita Olsen, leder Roabat/Grovfjord reinbeitedistrikt.

Så var det politikernes tur; KrF hadde ikke mulighet til å delta. Tina Denstad (Ap), Ann-Tove Dalhaug (H), Vegard Lind-Jæger (SV), Mikael Rølvåg (Sp), Ina Flage Iversen (MDG), Trond Blomlie (R) og Rune Østergren (Frp) presenterte sitt og sine partis syn. Det ble diskusjon om demokrati og demokratiske metoder og om lokalpolitikere, som rikspolitikere, kan sette dagsorden og flagge sin grunnleggende mening. Mange mener nok at det er nettopp det som er politikernes ansvar. Administrasjonen skal iverksette tiltak, etter kursen politikerne har satt.

Midtre Hålogaland friluftsråd ga i sak 9/2021 sin uttalelse til Narvik kommunes kommuneplan.
“Friluftsrådet vil anbefale kommunestyret i Narvik:

  • å vektlegge hensynet til allmennhetens friluftsliv, folkehelse og bolyst samt behovet i reiselivsnæringene.
  • å sikre sammenhengende landskap, natur- og friluftsområder som arealkategori Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsområder, LNFR.
  • å befeste Ofoten som storslått natur- og fjellregion, bygd på Stetinderklæringen og FNs bærekraftsmål.»

Politikerne fikk overrakt rapport av mars 2021 Natur, friluftsliv og folkehelse eller vindkraft med temakart og styrets vedtak. 

Torsdag 30. september står et avgjørende slag i kampen om og for Narvikfjellene!

Hanne Trones sammenlignet høyden på Scandic hotellet ( 55m) og diameteren på sveipearealet til turbinbladene (170 m) i innspillene til den nye kommuneplanen. Total høyde på turbinene vil bli ca 220 m. Vindturbinene på Nygårdsfjellet er 90 m. Brutårnet på Hålogalandsbrua er 178,5 m. Illustrasjon: Bård S Solem.
Forslaget om vindkraftanlegg mellom Frostisen, Stetinden og Narvikfjellene ansees av mange som et skrekkscenarie. Visualisering Bård S Solem, foto: Lars Westvig.