Leif Arild Nygård, Motvind Salten

Keiseren avslørt uten klær i Fauske og Sørfold

Leif Arild Nygård ante straks ugler i mosen da han […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

20. juni 2022

Del:

Leif Arild Nygård ante straks ugler i mosen da han fikk høre om Blastr Green Steels vindkraftplaner i forkant av et felles kommunestyremøte for Fauske og Sørfold 9. mars. Her med hunden Kara i Fagerbakkan rett utenfor Sisodalen. Foto: Beate Breivik

I midten av juni ble det klart at kommunestyrene i nabokommunene Sørfold og Fauske, i Nordland fylke, begge sier nei til industriselskapet Blastr Green Steels planer om å etablere vindindustri tilsvarende 6 TWh i fjellområdene i Sulis-fjellene, Siso-fjellene og Silhopfjellet. Leif Arild Nygård og Steinar How i Motvind Salten berømmer lokalpolitikere som raskt forstod hvor viktig det er å stanse vindkraftprosjekter før konsekvensutredninger settes i gang.

Noe vi ser i flere vindkraftsaker, er at startfasen, også kjent som fase null, holdes hemmelig. Slik var det også i Sørfold og Fauske. Politisk og administrativ ledelse i begge kommuner var kjent med Blastr Green Steels vindkraftplaner i om lag et halvt år før informasjonen ble delt med allmennheten. Begge ordførerne undertegnet taushetserklæringer høsten 2021, og det samme skal ledere i administrasjonene ha gjort. I mars i år, da planene ble kjent, klarte lokale innbyggere å organisere seg lynraskt. Motvind Salten ble dannet, et av de mest eksplosive lokallagene vi har sett. Takket være effektive folkeopplysere og kloke kommunepolitikere, vil Sulis-fjellene, Siso-fjellene og Silhopfjellet forbli vindkraftfrie soner.

Leif Arild Nygård, som etter hvert skulle bli nestleder i Motvind Salten, ante straks ugler i mosen da han fikk høre om Blastr Green Steels vindkraftplaner i forkant av et felles kommunestyremøte for Fauske og Sørfold 9. mars: «Min første tanke var at dette enorme stålverket var en utopi som på ingen måte kunne realiseres i Fauske og Sørfold. Som i H. C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær» skulle befolkningen narres til å omfavne noe som ikke kunne være virkelig». Opprinnelig var det lagt opp til at kommunestyrene skulle behandle Blastr Green Steel-saken allerede 7. april. Majoriteten i Senterpartiet i Sørfold kommunestyre, klarte imidlertid å få dette utsatt til 7. mai. Slik ble det vunnet tid, som ble brukt effektivt til å formidle fakta om vindkraft, både til kommunepolitikere og til befolkningen i Salten for øvrig. 7. mai ble saken oversendt til kommunestyrene i Fauske og Sørfold for saksbehandling 19. mai. Skulle Blastr Green Steels vindkraftplaner konsekvensutredes, eller ikke? Det var dette lokalpolitikerne i første omgang skulle ta stilling til. Sørfold kommunestyre landet på et tydelig nei til dette 16. juni. Dagen etter kom Fauskes kommunestyre frem til samme resultat.

Nygård forteller at den informasjonen som ble presentert 9. mars, knyttet til planlagt arealbruk og antall turbiner, var svært vag. Imidlertid kom det tydelig frem at tillatelse til vindkraftutbygging ville være et grunnleggende premiss for realisering av prosjektet. Etter å ha gjort egne utregninger basert på planlagt effekt, forstod Nygård at dimensjonene ville bli enorme, og det ble klart for ham at prosjektet måtte stanses. Motvind Norges arbeid kjente han til. Etter å ha søkt litt rundt på nettet, kom han i kontakt med Arnt-Ivar Lillevik i Motvind Sjonfjellet og Ragnhild Sandøy i Motvind Nord, som kunne gi mange gode råd på veien. 25. april ble Motvind Salten dannet.

Blastr Green Steels planer for Fauske og Sørfold er et av de største industriprosjektene som noen gang er lansert i Nord-Norge. Om prosjektet hadde blitt realisert, ville det endret lokalsamfunnene og levesettet i kommunene drastisk. Nygård ser det som rystende at et slikt prosjekt kunne planlegges i det skjulte i et halvt år, og at man forsøkte å få det vedtatt kort tid etter at det var offentliggjort. «Vindkraftselskapet har gjennomgående vært svært tilbakeholdende med informasjonen. Kartet over planområdet ble ikke lagt ut offentlig før lenge etter saken skulle vært lagt inn for kommunestyret den første gangen. Detaljer knyttet til antall turbiner og størrelse på turbiner ble utelatt. Det var Bård S. Solem som, på vegne av Motvind Norge, måtte gjøre jobben med å visualisere prosjektet, basert på planlagt effekt og erfaringsdata fra eksisterende anlegg andre steder. Visualisering av vindkraftplaner er helt sentralt i opplysningsarbeidet», poengterer Nygård. «Det å se grafiske fremstillinger av turbiner i det aktuelle terrenget er nyttig for både lokalpolitikere og lokale innbyggere. Man får et inntrykk av dimensjonene, og kan dermed mye lettere forestille seg mulige konsekvenser. Fakta taler for seg».

Blastr Green Steel unnlot å visualisere sine vindkraftplaner for Fauske og Sørfold. Dermed ble det igjen Motvind Norges Bård S. Solem som måtte gjøre jobben.

Nygård har ikke oversikt over hvor mange timer han personlig brukte for å stanse Blastr Green Steels vindkraftprosjekt. Han forteller at «livet ble satt på pause etter saken ble offentlig», noe som tidvis gikk utover både søvnen og den sosiale kontakten med familien. Slik tror han det har vært for flere. Det som driver ham personlig, er kjærligheten til naturen og ønsket om å bevare denne for ettertiden. «Jeg har et sterkt forhold til fjellene i regionen, det er områder som betyr mye både for meg og sambygdingene mine. Det man har kjærest i livet, forsvarer man med nebb og klør. Sånn er det bare». Nygård påpeker også at prosessen har vært «så råtten og urettferdig» at han ikke kunne la være å bry seg. «Det var nødvendig med en real fight. Vi som lever nå har ikke noen rett til å forsyne oss så grådig av den uberørte naturen som er igjen at kommende generasjoner ikke får mulighet til å få oppleve den».

Motvind Saltens nestleder ønsker å takke alle som bidro til å stanse Blastr Green Steels prosjekt i Fauske og Sørfold: «Mange personer har jobbet enormt mye med denne saken. Kjetil Sørbotten, Anne Godding, Gard Hurum, Beate Breivik og Elisabeth Grønås, som alle sitter i interimstyret, har tatt tunge tak. Steinar How, som er styreleder, har gjort en fabelaktig jobb med å formidle fakta i samtaler med lokale politikere. Bård Solem har laget alle illustrasjonene og presentasjonene vi har brukt, og har fungert som faglig kunnskapsbank. Nevnes må også ildsjelene i aksjonsgruppene: Sylvi Brandsæther formulerte oppropet mot utbygging som fikk om lag 3 500 signeringer. Janne Westgård Mikalsen ledet aksjonsgruppen i Sørfold og tok mye ansvar i forbindelse med markeringer. Amund Aunsmo bidro taktisk og praktisk og skrev i tillegg flere avisinnlegg. Til slutt må jeg nevne Ragnhild Sandøy som hjalp oss i oppstarten og som har vært en god mentor underveis». Til folk andre steder i landet som kommer i lignende situasjoner, har Nygård følgende råd: «Få saklig informasjon raskest mulig ut til folket, og ansvarliggjør politikerne!» 

«Få saklig informasjon raskest mulig ut til folket, og ansvarliggjør politikerne!» 

Leif Arild Nygård, nestleder i Motvind Salten

Flertallet på Stortinget har gjentatte ganger stemt ned forslag om å opprette lobbyregister på Stortinget, noe som kan ha kommet vindindustrien til gode. «Gjennom lobbyvirksomhet har vindkraftbransjen fått alt for stort innpass både i det politiske miljøet og i embetsverket i Norge», mener Nygård. «Det kan virke som om de har tentakler overalt i systemet og at de slipper unna med det meste, noe både Fosen-dommen og Øyfjellet-saken viser. På meg virker det som det grønne skiftet gir amnesti for det meste av skitne prosesser og rasering av uberørt natur».

Steinar How, som leder Motvind Saltens interimstyre, mener det var helt avgjørende at majoriteten i Senterpartiet i Sørfold fikk utsatt kommunestyrenes behandling av vindkraftsaken fra 7. april til 7. mai. Foto: Privat.

Steinar How, som leder Motvind Saltens interimstyre, mener det var helt avgjørende at majoriteten i Senterpartiet i Sørfold fikk utsatt kommunestyrenes behandling av vindkraftsaken fra 7. april til 7. mai. Motvind Salten rakk da å arrangere og gjennomføre åpne folkemøter i både Fauske og Sørfold. I tillegg ble det arrangert en stor paneldebatt, felles for de to kommunene, som gikk av stabelen i lokalene til Fauske kino 7. juni. Representanter fra samtlige partier i begge kommunestyrer deltok i panelet. Torbjørn Lindseth, som er styremedlem i Motvind Norge og en landskjent profil i vindkraftsaken, kom ens ærend til arrangementet og holdt en sterk appell. Motvind Norge sendte også Eivind Salen, tidligere styreleder i organisasjonen, til et arrangement i regi av Motvind Salten i Fauske lørdag 11. juni.

Steinar How er opptatt av folkehelseperspektivet i vindkraftsaker. Han tenker spesielt på hvordan store vindkraftplaner kan forstyrre sinnsroen til samiske reindriftsutøvere. «Det er klart at den mentale helsen kan bli skadelidende når selve livsgrunnlaget trues, og man må leve med usikkerhet over lang tid», poengterer han. I Blastr Green Steel-saken fikk vi en rask avklaring, men i Vefsn (Øyfjellet-saken) og på Fosen (Roan og Storheia) har samiske siidaer blitt totalt overkjørt. «Selv ikke en høyesterettsdom blir respektert!» påpeker How, med tydelig henvisning til dommen som falt i Høyesterett 11. oktober 2021.

«Selv ikke en høyesterettsdom blir respektert!»

Steinar How, leder i Motvind Salten

Slik Steinar How ser det, må det jobbes tverrpolitisk for å stanse vindkraftprosjekter lokalt. Selv om han selv er medlem av Fremskrittspartiet i Fauske, ønsker han å fremheve innsatsen til Per Gunnar Skåtom, som representerer Rødt i samme kommune. «Skåtom var tidlig ute med å stille viktige spørsmål», mener How. Han forteller videre at han ble imponert da lederen for Arbeiderpartiet i Fauske, Nils Christian Stenbakk, kjørte ned til Vefsn for å se Øyfjellet vindkraftanlegg på nært hold. «De fleste politikere her i området ønsker å ta vare på naturen. Det gjelder bare å sørge for at politikerne får nok informasjon, og riktig informasjon, på et tidlig tidspunkt, slik at de kan ta kloke bestemmelser. Hvis en politiker først har blitt narret til å tro at vindkraft bør bygges ut, kan det være svært vanskelig å få vedkommende til å ombestemme seg. Nettopp derfor må vi være tidlig ute i alle kommuner som trues av vindindustrien», avslutter han.

«Området rundt Grønåstinden i Fauske var ikke inkludert i Blastr Green Steels opprinnelige vindkraftplaner, men hadde Fauskes kommunestyre sagt ja til utbygging etter at Sørfold kommunestyre sa nei, kunne dette området røket med», forteller Steinar How til Motvind Norges nettsted. Foto: Steinar How

Her kan du lese mer om de planene Blastr Green Steel hadde for Sørfold og Fauske.

Meld deg inn i Motvind Norge her!

Nye innlegg