Kjemp for ekte bærekraft. Aldri gi opp!

På vei opp Gudbrandsfjellet for vardetenning, oktober 2020. Foto: Kristian Jørgensen

Av Henrik Espedal

Ove Stumo forteller at han i dag fredag 19. juni kl 13:00 skal møte til «frammøteforkynning» i tinghuset i Haugesund. Det gjelder tilfellet Hervik i Tysvær. Det gjelder verdifull kystlynghei. Det gjelder hubro, kongeørn og alt som lever og gror i naturen. Det gjelder lovverket som skal ivareta helse, natur og forsvarlig forvaltning. Ove Stumo har satt seg i veien for ødeleggelsen av disse økosystemene. 

Hvis verden bestod av Gudbrandsfjellet, denne fjellkjeden over Hervik i Tysvær – som like etter istiden faktisk var en øy – ville man ha forstått rekkevidden av å transformere økosystemene slik inngrepet som er i gang gjør. Fjellet ikke bare ligger der, det har funksjoner som holder en sivilisasjon oppe. Mange hundre generasjoner har levd direkte av fjellet og økosystemenes avkastning. Fra denne grunnen fikk de tidligste nordmennene brensel, kjøtt, skinn, ull, bær. Etter hvert etablerte sivilisasjonen lyngheier her som gjennom vikingtid og helt frem til vår tid har gitt et bærekraftig livsopphold.

Her har nøysomme lyngplanter som knapt trenger annet enn det som kommer med vinden – H2O og CO2 for å vokse – vært en sikker fôrkilde for husdyrene både sommer og vinter. Samtidig har de fanget og lagret et overskudd av karbon i bakken. Her er det flere økosystemer som fanger og lagrer karbon. Nettopp slike som FN sier at vi må ta vare på fordi det er den meste kostnadseffektive metoden for å motvirke de mest alvorlige virkningene av oppvarmingen av atmosfæren. Det er fordi våtmarker (myr) og lyngheier utfører en rekke tekniske tjenester som kort og godt understøtter liv og sivilisasjon.

Jeg mener at staten ikke kan vite om fordelene med dette vindkraftanlegget oppveier ulempene. Man setter nemlig dette opp i den hensikt å redusere CO2-utslipp. I hvert fall er det med den argumentasjonen man har fremmet dette overfor politikere, presse og befolkning.

Men – det har aldri blitt krevd karbonregnskap for dette eller andre anlegg og det er aldri blitt lagt frem noe slikt. Vi kan derfor ikke vite at det faktisk tjener den hensikt som er brukt til å rettferdiggjøre dette med.

Videre er det ikke bare CO2 som har betydning for klimaet. Det har også slike ting som vegetasjonstilstand. Intakte myr og heier bidrar med flom- og tørkedemping og vannrensing. Matproduksjon er nevnt. En rekke produkter og tjenester fra slike økosystem gjør oss mer robuste i møte med klimaendringer, de fungerer direkte som klimaregulatorer.

Les CNN sin longread-artikkel om Naturens hemmelige våpen mot klimaendringer hvor Haugalandet faktisk er markert i rødt på kartet på grunn av store forekomster av torv (torv lagrer mengder karbon, når den forstyrres og tørrlegges, slippes karbonet fri igjen).

Så har vi hubrolokaliteten som Ove kjemper for å beskytte. Hubro er en effektiv musejeger og direkte involvert i å redusere forekomsten av borreliose og TBE. Sammenhengen: mus og hare er bærere av borrelia bakterien og TBE viruset. Flåtten overfører disse patogenene til oss DERSOM flåtten selv er infisert. Igjen, ikke noe som Henrik har funnet på. New York times siterer forskningen på dette i en lang populærvitenskapelig artikkel om zoonoser.

Poenget med å nevne alt dette?
Økosystemer har en funksjon for oss. De holder oss bokstavelig talt i live!
De omdanner CO2 og rent vann til mat, brensel og drivstoff, bare ved hjelp av solenergi. Solenergien er bundet i disse molekylene som kan forbrennes i kroppens celler for å varme oss innenfra eller i en ovn for å varme opp husene våre. Dette er EKTE bærekraft.

Når man regner opp alle produktene og tjenestene fra økosystemet mener jeg at det er helt usannsynlig at denne naturødeleggelsen kan veie opp for tapet. Og jeg har ikke begynt å regne opp alle utslippskildene, kjemikaliene og de energiintensive innsatsfaktorene som går inn i slike anlegg (stål, sement, plast, mm).

Dersom Ove Stumo skal dømmes i denne saken, må bevisbyrden legges på staten:
Vis allmennheten regnskapet for utslipp.
Vis oss karbonregnskapet.
Vis oss at tapet av økosystemets funksjoner som er sentrale for utslippsreduksjon og klimatilpasning oppveies av anlegget.

Her ødelegges det for karbonlagring de neste tusen årene.
Tenk hvor mange hundre tusen tonn med utrangerte turbinblader det vil bli etter tusen års drift når disse veier like mye som busser og må skiftes hvert 10-20 år. Ikke relevant?

Økosystemene som settes ut av spill begynte å akkumulere karbon for 15-16 000 år siden. Når det gjelder klima er tusenårs-perspektivet relevant.

Utrangerte turbinblader graves ned og opptar allerede enorme arealer. På arealer som skulle vært brukt til matproduksjon graves dette ned. Det er ikke bærekraftig. Naturen som graves opp og pløyes vekk er!

Jeg har sloss siden jeg var 16 for oppmerksomhet om global oppvarming som jeg tror vi har en rolle i. Før jeg skjønte hva vindkraft innebar, heiet jeg også på «det grønne skiftet». Men at dette skal være noen løsning, har jeg nå ingen tro på. Tvert imot er dette bare mer av det samme som fører oss mot en økologisk kollaps, for naturkrisen er anerkjent som vårt største eksistensielle problem av FN, og den er med på å drive oppvarmingen NETTOPP på grunn av ødeleggelse av økosystemer.

Så dette, kjære Ove, må du ikke gi opp, selv om du taper i retten. Da går du videre til neste nivå.

Akkurat nå popper det opp tusenvis av anlegg – over hele verden – som påstås skal redde oss, men det skjer ALLTID på bekostning av økosystemer. Mens det lokkes med arbeidsplasser og trues med inntektstap for NEI kommuner og ekspropriasjon for NEI grunneiere.

Saken må belyses skikkelig. Her må økologer, atmosfærefysikere, medisinere, epidemiologer og andre sakkyndige oppnevnes. Da vil alle se at det ikke var noe grunnlag for å tro at et slikt anlegg på en slik lokalitet kunne være egnet til å redde sivilisasjonen. Vi ville få se at kunnskapen om dette kunne oppdrives allerede da konsesjon ble gitt.

Nå må vi begynne å agere som om naturkrisen er en eksistensiell trussel. Det er lettere å forstå om man tenker seg at Gudbrandsfjellet ER verden. For fjellet er et bilde på den.

(Bak betalingsmur, men via bibliotekkort kan man få tilgang til alle landets aviser) Haugesunderen får støtte fra professor